חקירה

חקירה מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 2477 מקורות עבור חקירה. להלן תוצאות 101 - 110

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


101

נחל קדומים שמות פרשת יתרו

 ויסעו מרפדים קרי ביה פרידים כמשז"ל שהיו נפרדים במחלוקת ויבואו מדבר סיני וראו שהחדש סיון גימט' ענו משה רבינו ענו הר סיני ענו והניח הקב"ה כל ההרים ובחר בסיני שהוא נמוך ושפל. לכן גם הם נעשו עניים ויחן שם ישראל בלב אחד נגד ההר שהוא ענו והסתכלו בהר. ובזה תבין חקירה אחת דמשה רבינו סירב לילך לפרעה שבעת ימים ועתה לקבל התורה סבר וקביל תכף. וכן ראיתי לרבינו שלמה אסתרוק ז"ל במדרשו שכתב ומשה עלה מעצמו. הן אמת דבויקרא רבה אמרו א"ל הקב"ה למשה שיעלה. ומ"מ לפי מה שסירב לשעבר הוא תימה עתה והלא במאמר אחד תכף עלה וחשיב כאלו

102

נחל שורק הפטרת פינחס

 נכנס חששה לאיזבל שאינו נביא אמת וא"כ ימסר בידה.ג. ותשלח איזבל מלאך אל אליהו לאמר כה יעשון וגו'. פירש הרב באר יצחק אשכנזי דלכבוד אליהו זכור לטוב בא מלאך ה' ונדמה כאחד מהמשרתים ושלחה על ידו איזבל לאמר כה יעשון וכו' עכ"ד ולפי דבריו ז"ל נתישבה חקירה גדולה דאיך אליהו זכור לטוב חש לדברי איזבל וברח ממנה האיש כמוהו יברח ומה היא ומה כחה ומי זה ואיזהו אשר ישלח ידו אליו ח"ו. וכבר אני בעניי עמדתי על זה בצוארי שלל ואח"כ נזכרתי אשר בזהר הקדוש ח"א דף ר"ט העירו בזה ופירשו על דרך שכתבתי אני עני בדרך הפשוט ע"ש.

103

נחל שורק הפטרת מטות ומסעי

 זו דהטעם דכבוד הת"ח הוא כבוד התורה ממש דאם יש לת"ח כבוד בחורים הרואים כבוד ת"ח נותנים לב ללמוד בתורה. ואם הם בזוים בורחים מלהיות ת"ח. ועוד דאם הת"ח יהיה להם כבוד כשרואים בעמי הארץ שחוטאים מוכיחים אותם ודבריהם מקובלים ומתקיימת התורה. ואם הת"ח מזולזלים אינם מוכיחים וכו' ע"ש. ויש חקירה גדולה איך באו ישראל לידי עבירות גדולות בהיות נשמתם טהורה וחוטר מגזע האתנים ואיך לא מיחו בידם הת"ח וז"ש מדוע היה לבז איך באו לזה. ונתן טעם הלא זאת תעשה לך עזבך את ה' שלא דרשת את ה' אלהיך תירא לרבות ת"ח וז"ש עזבך את ה' ועל ידי זה

104

עקידת יצחק בראשית שער ו (פרשת בראשית)

 מה אני עומד ומתפלל על נפשי הרי זו תפלת שוא. וישימו עלי רעה שהאלהים חשבה לטובה ושנאה תחת אהבה. ואחר שאמר ענין תלונתו עליהם חלק להם הקללות הראויות לתת לאיש ואיש כפי רשעתו. ועל הרשע המפורסם אשר זכר ראשונה אמר הפקד עליו רשע כו'. ועל המדבר בשפתי מרמה כבא בתורת חקירה וישפוט שפוט אמר בהשפטו יצא רשע כו'. ואף כי ירבה תפלה לגנוב דעת הבריות תהיה לחטאה. ומפני שכלל מה שיוצא מעיון האפיקורסי הוא ההפקרות בחיים וכפירת עולם הגמול. לזה קלל אותו שימות בקצרות שנים ויניח אשתו ועולליו על הפתחים ולא יהיה להם גומל חסד. גם שיהיה אחריתו להכרית כמו

105

עקידת יצחק בראשית שער טז (פרשת לך לך)

 בנפש חפצה. ולזה נמצא שאברהם אבינו נתחלף לכל אשר קדמוהו בזה כי הוא לא בא תחלה באותו התמימות שבא נח להקרא בראשיתו צדיק תמים שלא היתה בידו אמונה זו מקובלת מאבותיו כי תרח אבי אברהם ואבי נחור ויעבדו אלהים אחרים כו' (יהושע כ"ד). אבל הוא החל בתחלת ענינו לבא בתורת חקירה לבטל דעות אבותיו הנפסדות ולבער גלוליהם מן הארץ כמו שנתפרסם מהספורים שבאו עליו כמו שיבא. והנה אחר שהשלים חוקו בדרך מחקרו עד מקום שיד העיון משגת נעתק מדרך החקירה במה שתלאה השגתה כנזכר ובא לכלל אותה אמונה אשר הגיעה לראשונים דרך קבלה אבל באופן יותר שלם. והוא לדעת ולהאמין

106

עקידת יצחק בראשית שער ל (פרשת מקץ-ויגש)

 שם. ויכירם (א) ויתנכר אליהם כבר פירשנוהו בסוף פי' החלק הקודם שהכוונה הכירם אבל לא לגמרי כי זה לו עשרים שנה שלא ראה אותם. וידבר אתם קשות שאם אולי יקרה לשום אחד מהם כמוהו אצל הכרתו שיסיח דעתו ממנו לתת לב להשיב על תוכחתו. ויאמר אליהם מאין באתם כי היא חקירה עצמית להשלים הכרתו בהם, וכאשר השיבו מארץ כנען לשבר אוכל נתברר אצלו שהם אחיו. (א) ולזה נאמר ויכר יוסף את אחיו והם לא הכירוהו מצד מה שנזהר מדבר דבר באופן שישימו אליו לב. אמנם היתה תשובתם כן כי למה שראו שהיה מדבר עמהם בקושי ושואל מה שלא הורגלו לשאל

107

עקידת יצחק שמות שער לט (פרשת בשלח)

 בע"ה. והנה באמת לא נודע אל החכם טעם שום הצלחה במה שישתדל לחקור איך הוא יתעלה ואיככה היא חכמתו וידיעתו אצל עצמו או זולתו ואיכה ידע אל אלו הנמצאים המשתנים וההפכיים והדברים העתידים הנתלים בהעדר והצודק משני קצות האיפשר בעתיד וכיוצא באלו העיונים אשר יגזור הדעת הנחת אמתת מעצמם מבלי חקירה ובא עליהם מוסר חז"ל (חגיגה י"ג א) במופלא ממך אל תדרוש וגו' והחכמה הלא תקרא ואל תתחכם יותר למה תשומם (קהלת ז') והשומם והחורבה היוצא היא הנפילה אל פחת הכפירה בידיעתו יתעלה דבר חוץ ממנו כ"ש שידע באלו העניינים הנמצאים בחמר ובשנוייהן ומקריהן כי הנה באמת לא יגיע מכל

108

עקידת יצחק ויקרא שער סג (פרשת אחרי מות)

 ב"ה. אמנם הם ידעו דרך ה' דרך אמת והלכו בו בלי ספק כי הפלוסופים אשר לא זרח עליהם אור התורה האלהית הנה הם הוצרכו לחקור על מציאותו יתברך שנסתפקו עליו והוצרכו להביא ראיה עליו ממציאות הנפש האנושית ומסגולותיה אשר לא יוכלו להתעלם. אמנם חכמי האמת לא היה להם צורך אל חקירה זאת כלל כי מציאותו יתברך בכל מיני פליאותיו הוא מפורסם מאד באומתם ונפשם יודעת מאד ולא הוצרכו לבאר מהם להמון יותר ממה שביארוהו הכתובים. אמנם מה שהוצרכו לבאר הוא עניני הנפש וסגולותיה אשר הם יותר נעלמים מהאנשים ולהתעלמם מהם נתעצלו בהצלחתה כי חשבוה כנפש החיה והבהמה. וכמו שאמר החכם

109

עקידת יצחק במדבר שער עג (פרשת נשא)

 עצמו אלא שאין עונשין מן הדין. מכל אשר יעשה מגפן היין וגו'. בא ללמד שאם אכל כזית מכלן לוקה מכאן אתה למד לכל איסורין שבתורה: ואם שכל אלו משפטי ה' אמת כמוזכר בארוכה במדרש הנזכר ובזולתו מדברי חכמי האמת אשר לא נסור מהם ימין ושמאל לענין מעשה מ"מ לענין חקירה ודרישה לא נסור לבבנו מהשכיל בד' ענינים אלו אשר הבדילה אותם התורה במספרם וכ"ש במה שפירשה המספר הזה אחרי כן אחד לאחד בארבעה פסוקים רצופין אשר תחלת ארבעתן כל ימי כל ימי כאשר זכרנו. ולזה אני אומר שכוונת התורה בזה להרחיק אותנו ולהזהירנו מן הדרכים הרעים המפורסמים אשר ידחו אותנו

110

עקידת יצחק במדבר שער פ (פרשת חקת)

 דבר אחר תן לי פקדונו ותעשה אלוה. אמר לה ומהו פקדונו אמרה נפשך שבגופך. אמר ואם תצא נפשי מה אעשה. אמרה בנפש שלך אי אתה מושל ואין שלטון ביום המות (קהלת ח'). והאיך תוכל ליעשות אלוה ואתה אדם ולא אל. יראה שבקשת זה האלהות שדברו בו החכמים אינו רק ענין חקירה וסדור תשובות נצחיות על הענין הזה עצמו רצוני אם יש כח בפעולות האנושיות והיותר חזקות שימצאו בהם לגזור עליהם השלימות בשיעור שיקרא הפועל אותם פועל שלם מבלי שום חטא וחסרון בהם או לא. ולזה סמכו הענין באיש ההוא שאחר שמלא כל אשר זמם לעשות כפי חפצו ורצונו במה שכבש

1234567891011121314151617181920