חקירה

חקירה מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 2477 מקורות עבור חקירה. להלן תוצאות 1 - 10

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


1

תיקוני זוהר תקונא שבעין

 ותקחם שבה עמדי דאיהי שכינתא דאתקרי שב"א מסטרא דשמאלא ואתקרי חל"ם כגוונא דא מסטרא דעמודא דאמצעיתא משם רועה אבן ישראל אבן מאסו הבונים היתה לראש פנה כל מרגליתא יקריא איהי בחל"ם הדא הוא דכתיב (שמות כ"ח) לשם שבו ואחלמה וביה ונחלמה חלום חר"ק אתקרי מסטרא דשוקא ימינא כגוונא דא ביה חקירה החקר אלו"ה תמצא ואיהו קרח הנורא קרח מההוא נורא דאיהו עמודא דאמצעיתא שר"ק הוד אתקרי כגוונא דא יקוק מתמן אתקריאת שכינתא שר"ק קשר המרכבה ואיהו הוד דמשה ביה אשתלימו חמשה בריחים לקרשי צלע המשכן השנית כחושבן ה' דיליה אשתאר ו"ד דו פרצופין עליה אתמר עשר אמות ארך הקרש קרש

2

פירוש הסולם לזוהר - פתיחות הקדמה לספר הזהר

 חקירות, ולא ח"ו במקום האסור, דהיינו בעצמותו של הבורא ית', אשר לית מחשבה תפיסא בו כלל וכלל, ואין לנו משום זה שום מחשבה והגה בו ית'. אלא במקום שהחקירה היא מצוה, דהיינו החקירה במעשיו ית', כמצוה לנו בתורה, דע את אלקי אביך ועבדהו, וכן אומר בשיר היחוד, ממעשיך הכרנוך. והנה חקירה הא' היא, איך יצויר לנו שהבריאה תהיה מחודשת, שפירושו דבר חדש שלא יהיה כלול בו ית' מטרם שבראו, בו בעת שברור לכל בעל עיון, שאין לך דבר שלא יהיה כלול בו ית', וכן השכל הפשוט מחייב, כי כלום יש לך נותן מה שאין בו. חקירה הב', אם תמצא לומר

3

ספר המקח והממכר לרב האי גאון שער ו

 כדגרסינןעו) אבעיא להו שליח כמאן רבא אמר רב נחמן כדיין ורב שמואל בר ביזנא אמר רב נחמן כאלמנה והילכתא שליח כאלמנה.הדין הראשון צריך שימכור השליח במושב שלשה שהן ראוים לעדות כמו שצריך האלמנה כדגרסינןעז) וצריכה ב"ד הדיוטות.הדין הב' צריך שיחקור השליח במכירתו חקירה גדולה שאם טעה ואפילו משהו בין רב למעט נתבטל אותו מכר אלא אם יקבל לעצמו לפרוע מה שטעהעח) כדגרסינן באלמנה אפי' מכרה יפה מנה ודינר במנה מכרה בטל וכמו כן הוזהר השליח שלא יטעהעט) כדגרסינן ומ"ש מהא דתנן האומר לשולחו צא תרום תורם כדעתו של בעל הבית אם אינו יודע דעתו

4

תשובות הגאונים - הרכבי סימן ר

 סתם הרי הוא מכלל דבר מצוי ואין בדבר כזה שבועה אלא חייב הוא לשלם לה. ומצינו בעסק מכר לו פרה מכר לו טלית מעיד לו עליה דאקשינן וליחוש דיל' מטלטלי אגב מקרקעי אקני ופירקנו לא צריכא דקאמרי עדים ידעינן דלא הויא ליה ארעא להאי מעולם. אלא מיהו צריכה עדות זו חקירה כמה שפירשנו. הרי זה דינו שלמעשה הזה. ולענין מי שמקנה מטבע על גבי קרקע סתם שסומכין על מה שיש לו בארץ ישר' לא מצינו לא במשנה ולא בתלמוד דבר זה ולא כיוצא בו דהא מרוני שהיה בירוש' דבעו לאקנויי דמים ולא סמכא דעתיה לאזכויי לא סמך על מה שגזלוהו

5

תשובות הגאונים - הרכבי סימן רלא

 כולהו לא ידעי למקרא שטר ולמיקם על עיניאני דיליה. או דילמא הני מילי בדורות הראשונים דהוו בקיאין אבל האידאנא [דף קד] לא וכי אתי שטרא לידן ואתו תדין ומשהדין על חתמות ידי מן שהדי דשטרא וקים לן בהנך שהדי דשטרא דלא גמרין למיקרייה לא צריכינן למידק בתריהו ומגבינן ביה בלא חקירה או דילמא חקרינן ובדקינן. הכין חזינא דודאי מילתא כדכתב מר רב סעדיה גאון נ"ע שהדי אינון מקיימין ואע"פ שלא קראו את השטר ודאי מילתא כדכתב דשטרא דמיקיים מגבינן ביה ולא צריכינן לאהדוראנון לשהדי לבי דינא דעדים דחתמו על השטר נעשו כמי שנחקרה עדותן בבית דין והיכא דלא קים לן

6

רבי אליהו מזרחי בראשית פרשת וירא פרק יח

 במקרא בשום מקום רק בלשון חכמים ז"ל ולכן הוצרך לומר שאף הירידה משמש לירידה שכלית.הכצעקתה של מדינה. הכוללת סדום ועמורה הנזכרות, דאם לא כן הכצעקתם מיבעי ליה, דומיא ד"וחטאתם כי כבדה מאד" (פסוק כ).עשו וכן עומדין במרדן. דאם לא כן מאי אם עשו ולא עשו, דמשמע שהדבר צריך חקירה, הרי כבר כתוב (פסוק כ) "וחטאתם כי כבדה מאד" דמשמע שכבר עשו. אלא על כרחינו לומר 'אם עומדין במרדן או אינם עומדין במרדן' הוא דקאמר:כלה אני עושה בהם. כי מלת "כלה" שם, וצריך לחבר עמה פועל להורות על עשייתה, גם כנוי להורות על המקבל אותה, ולפיכך הוסיף "אני

7

אברבנאל בראשית פרשת מקץ פרק מא

 כל זאת אם כן מבואר הוא שאין נבון וחכם כמוך שאין הנבואה שורה אלא על חכם בשכליות ועל נבון במעלת המדות כי השלמיות הם באים בהדרגה ולא יגיע האדם אל השלמות היותר גדול אלא אחר השלמיות שאינם כ"כ גדולים והיא המדרגה הנבואיית היא היותר גדול' מן המדרגה המדעיית המגעת בדרך חקירה ומפני זה אתה תהיה על ביתי וגומר רוצה לומר הנה ההנהגות כמו שמזכר המדיני הם ג' הנהגת האדם עצמו כפי התבונה והנהגת הבית והנהגת המדינה או המלכות ולכן כיון שאתה חכם ונבון ושלם בהנהגת עצמך אתה תהיה על ביתי שאתה תדע להנהיג הבית כראוי ועל פיך ישק ויתנהג כל

8

אברבנאל בראשית פרשת ויחי פרק מט

 בעצמו ולא מפאת טבע בניו ותכונותיהם וכבר רמז מר"עה גם כן בברכותיו דבר מזה שאמ' יחי ראובן ואל ימות ויהי מתיו מספר כי הנה התפלל עליו שלא ימות לפי שלקח נחלתו מעבר לירדן במקום סכנה וגם מפני מה שחטא לאביו ומפני מעוט אכלוסיו אמר ויהי מתיו מספר ואחר זה עשה חקירה בשמעון שנולד אחרי ראובן ובלוי שנולד אחרי שמעון ושתף שניהם יחד לפי שהסבה אשר זכר בשניה' והיא אחת שוה ומתדמ' והוא אמרו שמעון ולוי אחים כלי חמס מכירותיה' ובאמרו אחים הורה שהיו תכונותיה' שוות כי הם אחים בטבעם. ואפשר לפרש אחי' בערך דינה. ואמ' ששמעון ולוי הראו עצמן באחוה

9

אברבנאל שמות פרשת משפטים פרק כד

 כ"ש שהכתוב מעיד ויראו את אלהי ישראל ויחזו את האלהים ואיך יסבול הדעת שבהיות משה רבינו עמהם מגביל אותם מלמדם להועיל מנהיגם במעגלי צדק יהרסו בעיונם ולא יצילם משה רבם מן הטעות. אף כי במקום המקודש ההוא שלא יתכן שיהיו מעיינים בחומר הראשון כדעת הרב המורה כי אם היה ענינם חקירה מדעיית עיונית מה צורך שיעלו להר. והנה באהליהם יוכלו להתעסק בפלוסופות ההוא כל שכן שבאמרו ותחת רגליו כמעש' לבנת הספיר אם היה הרצון בו שהחומר הראשון היה מסובב מהשם יתברך והוא סבתו הנה הוא מאמר צודק כי לא כיחשו מהיות שמה ביניהם אמצעיים אחרים שכלים נבדלים וגלגלים. ומאמר ותחת

10

אברבנאל שמות פרשת תרומה פרק כה

 בסדר כי תשא גדולי המעלה מהנזכרים בשאר הפרשיות כי הארון והשלחן והמנורה ומזבח הקטרת היו הכלים היותר קדושים ונכבדים מכל כלי הבית. ולמה א"כ לא נאמרו בהם ובכל אחד מהם וידבר ה' כמו שנאמר בכיור וכנו ובשמן המשחה וסמי הקטרת ושאר הדברים שנזכרו שם בסדר כי תשא. וזו באמת היא חקירה נכבדת והגונה למקום הזה ולא קדמני אדם לדבר בה דבר קטן או גדול. והנני מפרש הפסוקים כפי ענינם ומתיר השאלות כלם:וידבר ה' אל משה לאמר וגומר ויקחו לי תרומה עד ועשו ארון עצי שטים. כאשר רצה הקב"ה לזכות את ישראל ולהגדיל מעלת משה עבדו בהנהיגו אותם בעצמו ולא

1234567891011121314151617181920