חק נתן הלכות גניבה פרק ט

חק נתן הלכות גניבה פרק ט

  


הלכה יג
[יג] כל גנב וכו' ואם שיבר וכו'. כתב הרב המגיד ז"ל וז"ל דדוקא וכו' אבל נטל דאיתנהו וכו' עיי"ש נראה מדבריו ז"ל שסובר שדעת רבינו דמי שאין לו דמים אינו חייב להחזיר אלא אם נטל ואיתנהו אבל נטל ויצא ואח"כ שיבר פטור וזה אינו שהרי כתב רבינו אבל מי שאין לו דמים ששיבר כלים בביאתו פטור נראה דדוקא ששיבר בביאתו אבל אם שיבר לאחר שיצא חייב וכן כתב בהדיא בפי' המשניות עיי"ש ונראה שרבינו מפרש הסוגיא כמ"ש הרמב"ן ז"ל בס' המלחמות עיי"ש: