חק נתן הלכות איסורי מזבח פרק ד

חק נתן הלכות איסורי מזבח פרק ד

  

הלכה ז
[ז] המשתחוה להר אע"פ שהוא מותר בהנאה הרי אבניו אסורין למזבח. וכתב עליו הכ"מ ז"ל בפ' כל הצלמים בעיא דאיפשיטא ור"ל דשם בדף מ"ו בעי רמי בר חמא המשתחוה להר אבניו מהו למזבח יש נעבד במחובר אצל גבוה או אין נעבד במחובר אצל גבוה אם תמצי לומר יש נעבד במחובר מכשירי קרבן כקרבן דמו או לא אמר רבא ק"ו ומה אתנן שמותר בתלוש להדיוט אסור במחובר לגבוה דכתיב לא תביא אתנן זונה ומחיר כלב לא שנא תלוש לא שנא מחובר נעבד שאסור בתלוש להדיוט אינו דין שאסור במחובר לגבוה א"ל רב הונא בריה דרב יהושע לרבא או חי ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.