חנינא

חנינא מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 9908 מקורות עבור חנינא. להלן תוצאות 41 - 50

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


41

תוספתא מסכת ראש השנה (ליברמן) פרק ב

 מקום אומרה רביעית אף כאן אומרה רביעית ר' אומ' מה מצינו בכל מקום אומרה אמצעית אף כאן אומרה אמצעית וכשקדשו את השנה באושה ביום הראשון עבר ר' יוחנן בן ברוקה ואמ' כדברי ר' יוחנן בן נורי אמ' רבן שמעון בן גמליאל לא היינו נוהגין כן ביבנה ביום השני עבר ר' חנינא בנו של ר' יוסה הגלילי ואמ' כדברי ר' עקיבא ואמ' רבן שמעון בן גמליאל כך היינו נוהגין ביבנה הלכה יבאין פוחתין מעשר מלכיות ומעשרה זכרונות ומעשרה שופרות אם אמ' שבע מכולם יצא דברי ר' עקיבא ר' יוחנן בן נורי אומ' אין פחות משבע אם אמ' שלש מכולם יצא

42

תוספתא מסכת שבת (ליברמן) פרק י

 היחיד השופע לרשות הרבים הרי היא כרשות הרבים שוה לכאן ולכאן וגבוה מן האמצע אם יש גובה עשרה טפחים בתוך ארבע אמות אין צריך לחי וקורה רשות היחיד השופע לרשות היחיד הרי היא כרשות היחיד לרשות הרבים הרי היא כרשות הרבי' הלכה דתל ברשות הרבים ר' חנינא בן גמליאל אומ' אם יש גובה עשרה טפחים בתוך ארבע אמות ונטל הימנו ונתן על גביו חייב פחות מכן בתוך ארבע אמות פטור חוץ לארבע אמות חייב הלכה הגג ברשות הרבים גבוה עשרה ורחב ארבעה ונטל הימנו ונתן על גביו חייב פחות מכן בתוך ארבע אמות פטור חוץ לארבע אמות חייב

43

תוספתא מסכת שקלים (ליברמן) פרק ג

 הלכה ידדבר אחר בזו כת' מעשה חושב ובזו כת' מעשה רוקם ר' נחמיה אומ' מעשה חושב שני פרצופות מעשה רוקם פרצוף אחד אלא זו שמוציאין אותה מבפנים היתה מקופלת אחד לשנים ושנים לארבעה והיתה נתונה בעליה כנגד התחתונה שנ' והבדילה הפרכת לכם הלכה טור' חנינא בן אנטיגנוס או' שתי פרכות היו שם אחת פרוסה ואחת מקופלת נטמאת פרוסה פורסין את המקופלת מערב יום הכפורים מכניסין את החדשה ומוציאין את הישנה הלכה טזבשר קדשי הקדשים שנטמא בין באב הטומאה בין בולד הטומאה בין בפנים ובין מבחוץ בית שמיי או' הכל ישרף בפנים חוץ משנטמא באב הטומאה בחוץ ובית

44

מסכתות קטנות מסכת אבות דרבי נתן נוסחא א פרק ח

 כך בהמתן היו חסידות. אמרו גמליו של אברהם אבינו לא נכנסו לבית שיש בו ע"א =עבודת אלילים= שנאמר ואנכי פניתי הבית ומקום לגמלים (בראשית כ"ד ל"א) ואנכי פניתי את הבית מתרפים. ומה ת"ל ומקום לגמלים מלמד שלא נכנסו לבית לבן הארמי עד שפנו כל הע"א מפניהם: מעשה בחמורו של רבי חנינא בן דוסא שגנבוהו לסטים וחבשו את החמור בחצר והניחו לו תבן ושעורים ומים ולא היה אוכל ושותה. אמרו למה אנו מניחין אותו שימות ויבאיש לנו את החצר. עמדו ופתחו לה את הדלת והוציאוה והיתה מנהקת והולכת עד שהגיעה אצל רבי חנינא בן דוסא. כיון שהגיעה אצלו שמע בנו קולה

45

מסכתות קטנות מסכת אבות דרבי נתן נוסחא א פרק כב

 מסכתות קטנות מסכת אבות דרבי נתן נוסחא א פרק כב רבי חנינא בן דוסא אומר כל שיראת חטאו קודמת לחכמתו חכמתו מתקיימת. וכל שחכמתו קודמת ליראת חטאו אין חכמתו מתקיימת שנאמר ראשית חכמה יראת ה' (תהלים קי"א י'): הוא היה אומר כל שמעשיו מרובין מחכמתו חכמתו מתקיימת. וכל שחכמתו מרובה ממעשיו אין חכמתו מתקיימת שנאמר נעשה ונשמע: אמרו לפני רבן יוחנן בן זכאי חכם וירא חטא מהו. אמר להם הרי זה אומן וכלי אומנותו בידו. חכם ואין ירא חטא מהו. אמר להם הרי זה אומן ואין כלי אומנותו בידו. ירא חטא ואין חכם מהו. אמר להם אין זה אומן אבל

46

מסכתות קטנות מסכת אבות דרבי נתן נוסחא ב פרק כו

 לא נטל [כלום. אמרו לו מפני מה לא נטלת אתה. אמר להם כך למדני רבי עקיבא מה דאת סני לגרמך לחברך לא תעביד. אם רוצה אתה שלא יזיקך אדם אף אתה לא תזיקנו. אם רוצה את שלא יטול אדם את שלך אף את לא תטול את שלו: רבי חנינא סגן הכהנים אומר דבר שכל העולם כולו תלוי בו נאמר עליו (שמועה) [שבועה] מהר סיני אם שונא חבירך שמעשיו רעים כמעשיך אני ה' דיין להפרע מאותו האיש ואם אוהב את חבירך שמעשיו כשרים כמעשיך אני ה' נאמן ומרחם עליך: (ומאהב) [ואוהב] את הבריות: (ומקרב) [ומקרבן] לתלמוד תורה כל המכניס בריה אחת

47

מסכתות קטנות מסכת אבות דרבי נתן נוסחא ב פרק לב

 וכל המבזה את התורה גופו מבוזה לבריות: רבי ישמעאל אומר הלומד על מנת ללמד אין מספיקין בידו ללמוד וללמד. והלומד על מנת לעשות מספיקין בידו ללמוד וללמד לשמור ולעשות: רבי יהודה אומר הוי זהיר בתלמוד ששגגת תלמוד עולה זדון: רבי ישמעאל בנו של רבי חנינא בן ברוקה [אומר] משלך יתנו לך ובשמך יקרוך ובמקומך יושיבוך. ואין שכחה לפני המקום ואין אדם נוגע במוכן לך רבי יוחנן בן ברוקה אומר המחלל שם שמים בגלוי נפרעין ממנו בסתר והשם מתחלל ואין נפרעים ממנו אלא בגלוי: רבי (יוחנן) [חנינא] בן דוסא אומר כל שקדמה יראת חטאו [לחכמתו סופו להתקיים. חכמתו ליראת חטאו] אין

48

מסכתות קטנות מסכת אבות דרבי נתן נוסחא ב פרק מד

 מ"ד ח'). הן בני ישראל לא שמעו אלי קל וחומר ואיך ישמעני פרעה (שמות ו' י"ב). ואביה ירוק ירק בפניה (במדבר י"ב י"ד) ק"ו [אני] שיצרתיה (לבית) [ולבית] אביה. הן בעודני חי עמכם היום ממרים הייתם עם ה' קל וחומר אחרי מותי (דברים ל"א כ"ז): רבי יהודה בן חנינא אומר (פחזת) פחז (בראשית מ"ט ד') פ"א פחדת. חי"ת חטאת. זי"ן זנית: כנף רננים נעלסה (איוב ל"ט י"ג). לכה נרוה דודים עד הבקר נתעלסה באהבים (משלי ז' י"ח) נעלם נישא אותן באהבים: כי ירט הדרך לנגדי (במדבר כ"ב ל"ב) יראה ראתה נטתה נטל הרוח. זי"ן שהוא זן מן הפורעניות: דברים שנאמרו

49

מסכתות קטנות מסכת אבות דרבי נתן נוסחא ב פרק מח

 ואחד בכל העולם שנאמר כי מציון תצא תורה ודבר ה' מירושלים (ישעיה ב' ג'): יהודה בן תימא אומר הוי עז כנמר וקל כנשר ורץ כצבי וגבור כארי לעשות רצון אביך שבשמים. וכן הוא אומר רצון יריאיו יעשה וגו' (תהלים קמ"ה י"ט): אמר רבי אלעזר אמר רבי חנינא תלמידי חכמים מרבים שלום בעולם שנאמר וכל בניך למודי ה' ורב שלום בניך וגו' (ישעיה נ"ד י"ג):

50

מסכתות קטנות מסכת אבות דרבי נתן הוספה ב לנוסחא א פרק ד

 לסתור כותלו של צדיק: וכשם שהצדיקי' הראשונים היו חסידים. כך בהמות שלהם היו חסידים כמותן. אמרו גמלים של אאע"ה =אברהם אבינו עליו השלום= לא נכנסו לבית ע"ז מימיהן שנ' ואנכי פניתי הבית וגו'. מלמד שלא נכנסו לבית לבן הארמי עד שפינו כל ע"ז מפניהם. ומעשה בחמורו של ר' חנינא בן דוסא שגנבו אותו לסטים וחבשו אותו בחצר אחת הניחו לה שעורים ותבן ומים ולא היתה אוכלת ולא היתה שותה. אמרו מה אנו מניחין זו עד שתמות ותבאיש עלינו את החצר. מיד פתחו לה את הדלת והוציאוה והיתה משחקת והולכת עד שהגיעה לפתח של ר' חנינא בן דוסא שמע בנו קולה

1234567891011121314151617181920