חנינא

חנינא מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 9908 מקורות עבור חנינא. להלן תוצאות 31 - 40

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


31

תוספתא מסכת נדה (צוקרמאנדל) פרק ד

 מפלת כמין שערות אדומות ובאו ושאלו את ר' צדוק והלך ר' צדוק ושאל לחכמים ושלחו חכמים וקראו לרופאים ואמרו שומא יש במעיה לפכך היא מפלת שערות אדומות: הלכה ההמפלת כמין בהמה חיה ועוף טמאה דברי ר' מאיר וחכמים אומרים עד שיהא בו צורת אדם אמר ר' חנינא בן גמליאל נראין דברי ר' מאיר בבהמה מפני שגלגלי עיני בהמה דומין לגלגלי עיני אדם ודברי חכמים בעוף שאין בו מצורת אדם: הלכה ומעשה באשה אחת בצידן שהפילה דמות עורב שלש פעמים ובא מעשה לפני חכמים ואמרו כל שאין בו מצורת אדם אינו ולד: הלכה זצורת פנים שאמרו אחד מכל

32

תוספתא מסכת נדה (צוקרמאנדל) פרק ז

 אני אומר דבר אחד והם אמרו דבר אחד לדברי אין סוף ולדבריהם אין סוף לדברי אין סוף אין לך אשה שאינה טהורה אין לך מטה שאין עליה מאכולת לדבריהם אין סוף אין לך אשה שאינה טמאה ואין לך סדין שאין עליה טיפי דמים אבל אמר רואה אני את דברי ר' חנינא בן גמליאל מדברי ומדבריהם שהיה אומר תולה במאכולת עד כגריס של פול אף על פי שלא הרגה תולה בבנה ובבעלה וכדבריו אנו מורים: הלכה וכתם הארוך מצטרפין אותו העשוי טפי טפין אין מצטרפין אותו ר' אלעזר בר' צדוק אומר העד שהוא נתון תחת הכר ונמצא עליו דם אם

33

תוספתא מסכת סוטה (ליברמן) פרק טו

 ר' יהושע בטלו אנשי עצה ופסקה מחשבה מישראל משמת ר' עקיבה בטלו זרועי תורה ופסקו מעינות חכמה משמת ר' לעזר בן עזריה בטלה עטרת חכמי' שעטרת חכמי' עשרם הלכה דמשמת בן עזאי בטלו השקדנין הלכה המשמת בן זומא בטלו הדרשנין משמת ר' חנינא בן דוסא בטלו אנשי מעשה מישראל משמת אבא יוסי בן קטנית איש קטנתה נתקטנה חסידות מישראל למה נקרא שמו איש [קטנתא שהוא] קוטנה של חסידות משמת רבן שמעון בן גמליאל בא גוביי ורבו צרות משמת ר' נכפלו צרות הלכה ורבן שמעון בן גמלי' או' אין לך כל צרה וצרה שבאה על הציבור שאין בית

34

תוספתא מסכת סוכה (ליברמן) פרק ד

 ומשלשות בפרים חוץ משתים האחרונות ששונות ולא משלשות ר' לעזר בן פרטא ור' ליעזר בן יעקב אומ' לא היה פאייס לחלבי שעיר אלא מי מעלה איברים לכבש הוא מעלה את חלבי שעיר אבא יוסי בן חנן אומ' לא היה פאייס אלא לראשי משמרות בלבד ושאר כל המשמרות חוזרות חלילה ר' חנינא בן אנטיננס אומ' לא היה פייס אלא ליום טוב הראשון של חג בלבד ושאר כל ימות החג חוזרות חלילה הלכה טזכיצד מפייסין נכנסין ללשכת הגזית ומקיפין ועומדין בכולייס הממונה בא ונוטל מצנפתו של אחד מהן ויודעין שממנו פייס מתחיל לא היו מוציאין שתים שתים אלא אחת אחת היחידים

35

תוספתא מסכת עירובין (ליברמן) פרק ג

 הוא עומד אדם במקומו ואומ' שביתתי במקומי שנ' שבו איש תחתיו כמה תחתיו מלוא קומתו ופשוט ידיו הרי ארבע ר' יהודה אומ' גופו שלש חוץ לארבע אמ' כדי שיהא נוטל חבית ממראשתיו ונותן למרגלותיו ממרגלותיו ונותן למראשותיו חוץ לארבע אמ' יש לו אלפים אמה לכל רוח מרובעות לא עגולות ר' חנינא בן אנטיגנוס או' עגולות ולא מרובעות הלכה יבהשובת בתל גבוה עשרה טפחים ובנקע עמוק עשרה טפחים ובגנה מוקפת גדר גבוה עשרה טפחי' מהלך את כולה וחוצה לה אלפים אמה הלכה יגהשובת בעיר אפי' גדולה כאנטוכיא מהלך את כולה וחוצה לה אלפים אמה השובת במערה אפי' כמערת צדקיהו

36

תוספתא מסכת ערכין (צוקרמאנדל) פרק א

 להם בזמן הזה גובין מהן אם לאו כותבין עליהן וגובין מהן לאחר זמן הגוים נודרין ומדירין הקיטעין ומוכי שחין אף על פי שאין להם דמים יש להם ערכין: הלכה גהגוסס ובן שמונה לא נידר ולא נערך והיוצא ליהרג לא נידר ולא נערך דברי ר' מאיר ר' חנינא בן עקיבא אומר נערך מפני שדמיו קצובין אבל אין נידר מפני שאין דמיו קצובין ר' יוסי אומר נודר ומעריך ומקדיש ואם הזיק חייב בתשלומין: הלכה דהאשה שיוצאה ליהרג הוציא עובר את ידה ממתינין לה עד שתלד שאלו ילדה את ולדותיה נסקלין האשה שיוצאה ליהרג אמרו תנו שערי לבתי נותנין לה מתה

37

תוספתא מסכת ערכין (צוקרמאנדל) פרק ה

 זה מכור: הלכה חאין אדם רשאי למכור את עצמו ולהניח בפונדתו וליקח בהם בהמה וליקח בהם כלים וליקח בהם עבדים ולגדל בהן בהמה דקה ואפי' לעשות בהן סחורה אלא אם כן העני ואם מכר הרי זה מכור: הלכה טאמר ר' יוסי בר' חנינא בוא וראה כמה קשות אבקת של שביעית כיצד אדם עושה מלאכה בפירות שביעית התחיל מוכר מטלטליו שנ' וכי תמכרו ממכר לעמיתך לא הרגיש התחיל מוכר שדי אחוזתו שנ' כי ימוך אחיך ומכר מאחזתו לא באת לידו עד שמכר את ביתו שנ' ואיש כי ימכר בית מושב עיר חומה לא באת לידו עד שמכר את בתו

38

תוספתא מסכת פסחים (ליברמן) פרק ח

 שלא לרבות את התפלה הלכה זאילו דברים שבין הראשון לשיני הראשון בשלש כתים ואין השיני בשלש כתים הראשון דוחה את הטומאה ואין השני דוחה את הטומאה הראשון חייבין עליו כרת והשני אין חייבין עליו כרת דברי ר' ר' נתן אומ' אף השני חייבין עליו כרת ר' חנינא בן עקביא או' אם עשו את השני אין חייבין עליו כרת על הראשון לא עשו את השיני חייבין עליו כרת על הראשון הראשון טעון חגיגה ואין השיני טעון חגיגה הראשון נוהג כל שבעה והשיני יום אחד הלכה חאילו דברים ששוין בהן הראשון לשיני הראשון נאמ' בו שה תמים זכר בן שנה

39

תוספתא מסכת פרה (צוקרמאנדל) פרק ד

 זו אחר זו אמר ר' אומר אני בזו שהיא כשרה: הלכה טפרה שאירע בה פסול לפני פסולה מטמא בגדים אחר פסולה אינו מטמא בגדים ר' שמעון אומר בין לפני פסולה בין לאחר פסולה אין מטמא בגדים מפני שהיא נידונת על שם סופה אמר ר' שמעון מצאתי חנינא בן גמליאל בצדון ואמר לי פרה שאירע בה פסול מהו אמרתי לו לפני פסולה מטמא בגדים אחר פסולה אין מטמא בגדים אמר לי והלא משמך אמר לי ר' אלעזר בין לפני פסולה בין לאחר פסולה מטמא בגדים מפני שהיא נידונת על שם סופה אמרתי לו לא אמרתי אלא בין אמרתי בין לא

40

תוספתא מסכת פרה (צוקרמאנדל) פרק ט

 שמטבילין בו לשבת כשר ודבר שאין מטבילין בו לשבת לחטאת פסול המים הנמשכין והנמרצין פסולין: הלכה טלא יטול אדם מי חטאת ואפר חטאת ויהא רכוב על גבי חברו או על גבי בהמה מקום שאין רגליו נוגעות בארץ אבל מעבירין הוא בגשר אחד הירדן ואחד כל הנהרות חנינא בן עקיבא אמר לא אמרו אלא בירדן בלבד:

1234567891011121314151617181920