חנוכה

חנוכה מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 6194 מקורות עבור חנוכה. להלן תוצאות 1 - 10

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


1

משנה מסכת בבא קמא פרק ו

 מה שבתוכו שכן דרך בני אדם להניח בבתים:משנה ו[*] גץ שיצא מתחת הפטיש והזיק חייב גמל שהיה טעון פשתן ועבר ברשות הרבים ונכנס פשתנו לתוך החנות ודלקו בנרו של חנוני והדליק את הבירה בעל הגמל חייב הניח חנוני נרו מבחוץ החנוני חייב רבי יהודה אומר בנר חנוכה פטור:

2

משנה מסכת ביכורים פרק א

 ואנדרוגינוס מביאין ולא קורין שאינן יכולין לומר אשר נתת לי השם:משנה ו[*] הקונה שתי אילנות בתוך של חברו מביא ואינו קורא רבי מאיר אומר מביא וקורא יבש המעין נקצץ האילן מביא ואינו קורא רבי יהודה אומר מביא וקורא מעצרת ועד החג מביא וקורא מן החג ועד חנוכה מביא ואינו קורא רבי יהודה בן בתירא אומר מביא וקורא:משנה ז[*] הפריש בכוריו ומכר שדהו מביא ואינו קורא והשני מאותו המין אינו מביא ממין אחר מביא וקורא רבי יהודה אומר אף מאותו המין מביא וקורא:משנה ח[*] הפריש בכוריו נבזזו נמקו נגנבו אבדו או שנטמאו מביא אחרים תחתיהם ואינו קורא והשניים

3

משנה מסכת ראש השנה פרק א

 העולם עוברין לפניו כבני מרון שנאמר (תהלים ל"ג) היוצר יחד לבם המבין אל כל מעשיהם ובחג נידונין על המים:משנה ג[*] על ששה חדשים השלוחין יוצאין על ניסן מפני הפסח על אב מפני התענית על אלול מפני ראש השנה על תשרי מפני תקנת המועדות על כסלו מפני חנוכה ועל אדר מפני הפורים וכשהיה בית המקדש קיים יוצאין אף על אייר מפני פסח קטן:משנה ד[*] על שני חדשים מחללין את השבת על ניסן ועל תשרי שבהן השלוחין יוצאין לסוריא ובהן מתקנין את המועדות וכשהיה בית המקדש קיים מחללין אף על כולן מפני תקנת הקרבן:משנה ה[*] בין שנראה בעליל בין

4

תוספתא מסכת בבא קמא (ליברמן) פרק ו

 שטעון פשתן ועובר ברשות הרבים ונכנס בפשתנו לתוך החנות ודלקה בנירו של חנוני והדליק את הבירה [מן האגף ולפנים בעל גמל חייב] מן האגוף ולחוץ חנוני חייב ר' יהודה אומ' אם היתה לפניו איצטבה והדליק פטור וחכמים אומ' אע"פ שהיתה לפניו איצטווה והדליק חייב וכן היה ר' יהודה אומ' בנר חנוכה פטור מפני שהניח ברשות וחכמים אומ' בין זה ובין זה חייב כגון אילו מסככין על פתחי חניותיהן ברשות הרבים בחג אע"פ שיש להן רשות ובא אחר והוזק בהן הרי זה חייב הלכה כטחומר בשור שאין בבור ובבור שאין בשור שהשור חייב בכופר וחייב בשלשים של עבד נגמר דינו

5

תוספתא מסכת ברכות (ליברמן) פרק ג

 טלא הזכיר גבורות גשמים בתחיית המתים ולא שאל את הגשמים בברכת השנים מחזירין אותו לא אמר הבדלה בחונן הדעת אומרה על הכוס אם לא אמר מחזירין אותו [ר' יוסי אומר אף מי שלא הזכיר ברית בברכת הארץ מחזירין אותו] הלכה יכל שאין בו מוסף כגון חנוכה ופורים בשחרית ובמנחה מתפלל (תפלה קצרה) שמנה עשרה ואו' מעין המורע /המאורע/ אם לא אמ' אין מחזירין אותו וכל שיש בו מוסף כגון ראש חדש וחולו של מועד בשחרית ובמנחה מתפלל שמנה עשרה ואו' קדושת היום בעבודה ר' ליעזר או' בהודייה אם לא אמ' מחזירין אותו ובמוספין מתפלל שבע ואו' קדושת היום

6

תוספתא מסכת סוכה (ליברמן) פרק ג

 למשה מסיני אבא שאול או' מן התורה שנ' וערבי נחל ערבה [ללולב וערבה] למזבח ר' ליעזר בן יעקב אומ' כך היו או' ליה ולך המזבח ליה ולך המזבח הלכה בשמונה עשר יום בשנה ולילה אחד קורין בהן את ההלל ואילו הן שמונת ימי החג ושמונת ימי חנוכה ויום טוב הראשון של פסח ולילו ויום טוב של עצרת הלכה גלמה נקרא שמו שער המים שבו מכניסין צלוחית של מים של ניסוך בחג ר' ליעזר בן יעקב אומ' בו מים מפכין מלמד שמפכפכין ויוצאין כמי הפך הזה ועתידין להיות יוצאין מתחת מפתן הבית וכן הוא אומר בצאת האיש קדים וקו

7

מסכתות קטנות מסכת סופרים פרק יב

 מברך לפניה ולאחריה, לכן צריכה, ראש חדש שחל להיות בשבת. הלכה הר' יצחק סחורה שאל את ר' יצחק נפחא ראש חדש טבת שחל להיות בשבת, במה קורין, בעניין כלות, והמפטיר בשל שבת וראש חדש. חל להיות בחול, קורין ביום הראשון, שלשה בשל ראש חדש, והרביעי בשל חנוכה, שכל התדיר מחבירו קודם לחבירו; והואיל וקרא תחילה בשל ראש חדש, ביום שני יקרא שלשה לחנוכה, והרביעי של ראש חדש, ובראשי חדשיכם עד שישלים כל השיטה, ולמה כך, שלא בא הרביעי אלא מחמת מוסף של ראש חדש. הלכה וואם היה בשבת מתורגמן או דורש, מפטירין בנביא או שלשה פסוקים או חמשה

8

מסכתות קטנות מסכת סופרים פרק יז

 מסכתות קטנות מסכת סופרים פרק יז הלכה אמפסיקין לראשי חדשים לחנוכה ולפורים לתעניות ולמעמדות וליום הכיפורים. הלכה בראש חדש, וימי חנוכה, שחלו להיות בשבת, קורין שבעה בעניין שבת, והשמיני, אם לראש חדש הוא, קורא וביום השבת ובראשי חדשיכם, ואם לחנוכה הוא, קורא ויהי ביום כלת משה, עד כן עשה את המנורה. הלכה גשלשת ימי הצום, אין מתענין אותן רצופין אלא פרודין, שני וחמישי ושני, ורבותינו שבארץ ישראל נהגו להתענות אחר ימי הפורים, מפני ניקנור וחביריו, ועוד שמאחרין בפורענות ואין מקדימין. הלכה דאנשי משמר היו מתענים בכל יום, בשני על מפרשי הים, דכתיב ויאמר אלהים יהי רקיע

9

מסכתות קטנות מסכת סופרים פרק כ

 מסכתות קטנות מסכת סופרים פרק כ הלכה אאמרו, בעשרים וחמשה בכסליו מדליקין נר חנוכה. ואסור להדליק בנר ישן, ואם אין לו אלא ישן, מלבנו באור יפה יפה ומותר. ואין מגביהין אותו ממקומו עד שיכבה. הלכה במצות הדלקתו, משתשקע החמה ועד שתכלה רגל מן השוק, ואף על פי שאין ראייה לדבר זכר לדבר, לא ימיש עמוד הענן יומם ועמוד האש לילה לפני העם. ואם הדליקו ביום, אין ניאותין ממנו, ואין מברכין עליו, שכך אמרו, אין מברכין על הנר עד שיאותו לאורו. ואין חוששין לפתילתו להחליפו עד שיכלה. הלכה גנר חנוכה מצוה להניחו בפתח הסמוך לרשות הרבים, שתהא מזוזה

10

מסכתות קטנות מסכת סופרים פרק כא

 עולם, וקדיש; שאין לך קריאה שטעונה קדיש עד שיחזיר, אלא שבת בלבד, מפני המפטיר, ואף על פי כן, על קריאת המפטיר, לאחר שמניחין ספר תורה במקומו, אומרים קדיש. וקדיש למה, אלא ללמד שאין אומרים קדיש, לא בראשי חדשים, לא בתעניות, לא בשני וחמישי, לא בחולו של מועד, ולא בשמונת ימי חנוכה, ולא בפורים, עד שמחזירין ספר תורה למקומו, בשעה שהעם עומדין, והם עונין, יהא שמיה רבה מברך, בעמידה. הלכה ור' חונא אמר שלש קריות שבתורה, לא איפחתו להן מעשרה פסוקים, חזקיה אמר כנגד עשרת הדברות. והתנינן, ביום הראשון בראשית ויהי רקיע, דהא לית בהון אלא תמניא, ר' אידי אומר

1234567891011121314151617181920