חלק יעקב הלכות ברכות פרק ז

חלק יעקב הלכות ברכות פרק ז

  

הלכה ד
[ד] מצוה מן המובחר לבצוע ככר שלימה וכו'. איכא למידק דבש"ס אמרו ירא שמים יוצא ידי שניהם משמע דהוה לפנים מן השורה אבל מן הדין מברך על הפרוסה של חטים ופוטר את השלימה של שעורים וא"כ הו"ל לרבינו לפסוק דמברך על הפרוסה של חטים ופוטר את השלימה של שעורים והרוצה לצאת ידי שניהם יניח הפרוסה בתוך השלמה ויבצע. ואפשר לומר כיון דתני תנא קמיה דרב נחמן סתם מניח פרוסה בתוך השלמה משמע דדינא הכי דמניח השלמה בתוך הפרוסה ובוצע משתיהן משמע מדברי רבינו שצריך לבצוע משתיהן אבל רש"י ז"ל פי' ובוצע או משתיה ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.