חלק יעקב הלכות ברכות פרק ו

חלק יעקב הלכות ברכות פרק ו

  

הלכה ד
[ד] עד היכן היא נטילת ידים עד הפרק וכו'. כתב מרן ורבינו כתב סתם עד הפרק ואין בדבריו הכרע אלא שיש לנו לומר דמסתמא כשיטת הרי"ף רביה אמרה ע"כ. ולי נראה שיש בדבריו הכרע דהרי בין לתרומה בין לקידוש ידים כתב סתם עד הפרק ואם איתא דיש חילוק בין חולין לתרומה ולקידוש ידים הוה ליה לפרושי מדסתם משמע כולם פרק אחד הם ואין לומר דס"ל דעד הפרק דכולם הוא פרקי האצבעות הסמוכים לכף היד דהא לא מצינו בשום פוסק דיסבור דבקידוש ידים סגי עד פרקי אצבעות סמוך לכף היד אלא ודאי בשיטת הרי"ף רביה אמרה דהיינו בפ ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.