חלק יעקב הלכות ברכות פרק ה

חלק יעקב הלכות ברכות פרק ה

  

הלכה א
[א] נשים ועבדים חייבין בבהמ"ז וספק יש בדבר לפיכך אינם מוציאים את הגדולים ידי חובתן וכו'. נ"ב נ"ל דאיכא נפקותא אחרינא דאם אשה אחת דאכלה שיעור כדי שביעה ואשה אחרת אכלה כדי שיעור דרבנן דאינה מוציאה האשה שאכלה שיעורא דרבנן להאשה שאכלה שיעורא דאורייתא משום דלא אתי ודאי דרבנן ומוציאה ספקא דאורייתא ואי אמרינן נמי דהאשה ודאי דרבנן היא ואחת אכלה שיעורא דרבנן והאחרת אכלה שיעורא דאורייתא לא מפיק לה אע"פ שהיא ודאי דדבריהם דהאחרת דאכלה שיעורא דאורייתא הוי חד מדרבנן והאחרת דאכלה שיעורא דרבנן ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.