חלק יעקב הלכות ברכות פרק ב

חלק יעקב הלכות ברכות פרק ב

  

הלכה יד
[יד] אם נעלם ממנו ולא ידע וכו'. איכא למידק כיון דבנעלם ממנו כשלא נתעכל המזון צריך לברך א"כ כ"ש כששכח מלברך אם לא נתעכל דודאי דצריך לברך דהא ודאי לא בירך א"כ אמאי אצטריך רבינו למימר דאם שכח מלברך אם לא נתעכל דמברך וא"ת דנקטיה משום דמתני' איירי בשכח למתני' גופה תיקשי דאמאי נקט דינו בשכח לאשמועינן בנעלם דהוא ספק אם בירך אם לא בירך וכ"ש בשכח. ואפשר לומר חדא מתרתי דאי הוה מתני' בנעלם הו"א בנעלם אם נתעכל המזון אינו חוזר ומברך משום דהוא ספק אבל בשכח דודאי לא בירך הו"א אפי' אם נתעכל ה ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.