חליצה

חליצה מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 6567 מקורות עבור חליצה. להלן תוצאות 1 - 10

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


1

משנה מסכת בבא מציעא פרק א

 מאיר וחכמים אומרים בין כך ובין כך לא יחזיר מפני שבית דין נפרעין מהן:משנה ז[*] מצא גטי נשים ושחרורי עבדים דייתיקי מתנה ושוברים הרי זה לא יחזיר שאני אומר כתובים היו ונמלך עליהם שלא ליתנם:משנה ח[*] מצא אגרות שום ואגרות מזון שטרי חליצה ומיאונין ושטרי בירורין וכל מעשה בית דין הרי זה יחזיר מצא בחפיסה או בדלוסקמא תכריך של שטרות או אגודה של שטרות הרי זה יחזיר וכמה אגודה של שטרות שלשה קשורין זה בזה רבן שמעון בן גמליאל אומר אחד הלוה משלשה יחזיר ללוה שלשה הלוין מאחד יחזיר למלוה מצא שטר בין שטרותיו ואינו יודע מה טיבו

2

משנה מסכת בכורות פרק א

 של טלה וחכמים אומרים אינו צריך להקבר והטלה לכהן:משנה ז[*] לא רצה לפדותו עורפו בקופיץ מאחריו וקוברו מצות פדיה קודמת למצות עריפה שנאמר (שמות י"ג) ואם לא תפדה וערפתו מצות יעידה קודמת למצות פדיה שנאמר (שם /שמות/ כ"א) אשר לא יעדה והפדה מצות יבום קודמת למצות חליצה בראשונה שהיו מתכונין לשם מצוה ועכשיו שאין מתכונים לשם מצוה אמרו מצות חליצה קודמת למצות יבום מצות גאולה באדון הוא קודם לכל אדם שנאמר (ויקרא כ"ז) ואם לא יגאל ונמכר בערכך:

3

משנה מסכת חולין פרק א

 ז[*] התמד עד שלא החמיץ אינו ניקח בכסף מעשר ופוסל את המקוה משהחמיץ ניקח בכסף מעשר ואינו פוסל את המקוה האחין השותפין כשחייבין בקלבון פטורין ממעשר בהמה כשחייבין במעשר בהמה פטורים מן הקלבון כל מקום שיש מכר אין קנס וכל מקום שיש קנס אין מכר כל מקום שיש מיאון אין חליצה וכל מקום שיש חליצה אין מיאון כל מקום שיש תקיעה אין הבדלה וכל מקום שיש הבדלה אין תקיעה יום טוב שחל להיות בערב שבת תוקעין ולא מבדילין במוצאי שבת מבדילין ולא תוקעין כיצד מבדילין המבדיל בין קדש לקדש רבי דוסא אומר בין קדש חמור לקדש הקל:

4

משנה מסכת יבמות פרק ה

 משנה מסכת יבמות פרק המשנה א[*] רבן גמליאל אומר אין גט אחר גט ולא מאמר אחר מאמר ולא בעילה אחר בעילה ולא חליצה אחר חליצה וחכמים אומרים יש גט אחר גט ויש מאמר אחר מאמר אבל לא אחר בעילה ולא אחר חליצה כלום:משנה ב[*] כיצד עשה מאמר ביבמתו ונתן לה גט צריכה הימנו חליצה עשה מאמר וחליצה צריכה הימנו גט עשה מאמר ובעל הרי זו כמצותה:משנה גנתן גט ועשה מאמר צריכה גט וחליצה נתן גט ובעל צריכה גט וחליצה נתן גט וחלץ אין אחר חליצה כלום חלץ ועשה מאמר נתן גט ובעל או בעל ועשה מאמר

5

משנה מסכת יבמות פרק יב

 משנה מסכת יבמות פרק יבמשנה א[*] מצות חליצה בשלשה דיינין ואפילו שלשתן הדיוטות חלצה במנעל חליצתה כשרה באנפילין חליצתה פסולה בסנדל שיש לו עקב כשר ושאין לו עקב פסול מן הארכובה ולמטה חליצתה כשרה מן הארכובה ולמעלה חליצתה פסולה:משנה ב[*] חלצה בסנדל שאין שלו או בסנדל של עץ או בשל שמאל בימין חליצתה כשרה חלצה בגדול שהוא יכול להלוך בו או בקטן שהוא חופה את רוב רגלו חליצתה כשרה חלצה בלילה חליצתה כשרה ור' אליעזר פוסל בשמאל חליצתה פסולה ורבי אליעזר מכשיר:משנה ג[*] חלצה ורקקה אבל לא קראה חליצתה כשרה קראה ורקקה אבל לא חלצה חליצתה פסולה

6

משנה מסכת מועד קטן פרק ג

 והמנודה שהתירו לו חכמים וכן מי שנשאל לחכם והותר מטפחות הידים ומטפחות הספרים ומטפחות הספג הזבין והזבות והנדות והיולדות וכל העולין מטומאה לטהרה הרי אלו מותרין ושאר כל אדם אסורין:משנה ג[*] ואלו כותבין במועד קידושי נשים גיטין ושוברין דייתיקי מתנה ופרוזבולין אגרות שום ואגרות מזון שטרי חליצה ומיאונים ושטרי בירורין וגזירות בית דין ואגרות של רשות:משנה ד[*] אין כותבין שטרי חוב במועד ואם אינו מאמינו או שאין לו מה יאכל הרי זה יכתוב אין כותבין ספרים תפילין ומזוזות במועד ואין מגיהין אות א' אפילו בספר עזרא (ס"א העזרה) ר' יהודה אומר כותב אדם תפילין ומזוזות לעצמו וטווה על

7

משנה מסכת סוטה פרק ז

 גדול ופרשת המלך ופרשת עגלה ערופה ומשוח מלחמה בשעה שמדבר אל העם:משנה גמקרא בכורים כיצד (דברים כ"ו) וענית ואמרת לפני ה' אלהיך ולהלן הוא אומר (שם כ"ז) וענו הלוים ואמרו מה ענייה האמורה להלן בלשון הקדש אף כאן בלשון הקדש:משנה דחליצה כיצד (שם כ"ה) וענתה ואמרה ולהלן הוא אומר וענו הלוים ואמרו מה ענייה האמורה להלן בלשון הקדש אף כאן בלשון הקדש ר' יהודה אומר וענתה ואמרה ככה עד שתאמר בלשון הזה:משנה ה[*] ברכות וקללות כיצד כיון שעברו ישראל את הירדן ובאו אל הר גריזים ואל הר עיבל שבשומרון שבצד שכם שבאצל אלוני מורה שנאמר

8

תוספתא מסכת יבמות (ליברמן) פרק ז

 לחכמים שיש גט אחר מאמר ומאמר אחר גט גט אחר ביאת מאמר ומאמר אחר ביאת גט כיצד היה רבן גמליאל אומ' אין גט אחר גט שתי יבמות ויבם אחד נתן גט לזו וחזר ונתן גט לזו רבן גמליאל אומ' חולץ לראשונה ומותר בקרובות שנייה וחכמים אומ' אסור בקרובות שתיהן וצריכה חליצה אחת מהן עשה מאמר בזו וחזר ועשה מאמר בזו רבן גמליאל או' נותן גט לראשונה וחולץ לה ומותר בקרובות שנייה וחכמים או' אסור בקרובות שתיהן וצריכות שני גיטין וחליצה לאחת מהן וכן שני יבמין ויבמה אחת הלכה דבעל את זו ובעל את זו בעל את זו ועשה מאמר

9

תוספתא מסכת יבמות (ליברמן) פרק יב

 מן השיני שלא מאותה האם הוא להן חולץ ומיבם והן לו אילו חולצין ואילו מיבמין הלכה חהאשה שיצא עליה שם רע ולדות כשרין מפני שהן בחזקת הבעל ר' יהודה או' שניהם ממשמר אחד שניהן מבית אב אחד נוטלין חלק אחד הלכה טמצות חליצה בשלשה ובלבד שיהו יודעין לקרות ר' יהודה אומ' בחמשה אמ' ר' לעזר בי ר' שמעון מעשה וחלצה לפני ר' ישמעאל ביחידי בלילה הלכה יחלצה בסנדל שנפחת ומקביל את רוב הרגל במנעל שנפרס וחופה את רוב הרגל בסנדל של שעם בסנדל של סיב ובמוק ובקב של קטע בסמיכות הרגלים באנפליא של עור והחולצת מן הגדול

10

תוספתא מסכת יבמות (ליברמן) פרק יג

 שתי אחיות חרשות או שתי אחיות אחת פקחת ואחת חרשת וכן שתי אחיות חרשות נשואות לשני אחין פקחין או לשני אחין חרשין או לשני אחין אחד פקח ואחד חרש וכן שני אחין אחד פקח ואחד חרש נשואין שתי אחיות אחת חרשת ואחת פקחת חרשת לפקח ופקחת לחרש אין כאן לא חליצה ולא יבום אלא אשתו עמו לזו תצא משם אחות אשה אם היו נכריות יכניסו אם רצה להוציא יוציא אם רצה לקיים יקיים

1234567891011121314151617181920