חלה

חלה מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 15609 מקורות עבור חלה. להלן תוצאות 61 - 70

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


61

תוספתא מסכת שבועות (צוקרמאנדל) פרק ו

 חבלתי בך הרי זו כשאר כל הטענות: הלכה גשכנגדו חשוד על השבועה כיצד שכנגדו נשבע ונוטל היו שניהם חשודין פטורין שנ' שבועת י"י תהיה בין שניהם בזמן שאחד מהן חשוד ולא בזמן ששניהם חשודין בין שניהם אינה יוצאה מבין שניהם אם הנשבע נשבע לשקר סוף שהשבועה חלה עליו שנ' ולנה בתוך ביתו וכלתו את וגו' בוא וראה שאף דברים שאין האש אוכלתן שבועה שקר אוכלתן: הלכה דחנוני על פנקתו /פנקסו/ ולא במוקף אמרו שאמ' כתבת בזו מחוק בזו אלא אמר תן לבני סאתים חיטין ולפועל סלע מעות והוא אומ' נתתי והן אומ' לא נטלנו הוא נשבע ונוטל והן

62

תוספתא מסכת שבת (ליברמן) פרק יב

 מכתו ובלבד שלא יטול במוך ובמטלית עושין אלנתית לחולה בשבת אימתי בזמן שטרפ' מערב שבת לא טרפה מערב שבת אסורה שאין טורפין בתחלה בשבת אין טורפין יין ושמן לחולה בשבת רבי שמעון בן אלעזר אומר משום רבי מאיר טורפין יין ושמן לחולה בשבת אמ' ר' שמעון בן לעזר פעם אחת חלה ר' מאיר ובקשנו לעשות לו ולא הניחני אמ' לו רבינו תבטל דבריך בחייך אמ' לנו אע"פ שאני אומ' כן לא מלאני לבי מימי לעבור על דברי חבירי הלכה יגשותין מי זבלים מי דקלים וכוס עיקרין ומדיח בהן פניו ידיו ורגליו לא ידיח בהן את הסנדל ר' יוחנן הסנדלר

63

תוספתא מסכת תמורה (צוקרמאנדל) פרק א

 בולד חטאת ובתמורת חטאת ובחטאתו שמתו בעליה ביחיד דברים אמורין ולא בצבור אף אלו ביחיד דברים אמורין ולא בצבור: הלכה כדחומר בזבח שאין בתמורה ובתמורה שאין בזבח שהזבח דוחה את השבת ואת הטומאה ונוהג בצבור כיחיד ועושה תמורה מה שאין כן בתמורה חומר בתמורה שהתמורה קדושה חלה עליה בעולת מום קבוע מה שאין כן בזבח ר' יוסי בר' יהודה אומר שגגה בזדון:

64

תוספתא מסכת תרומות (ליברמן) פרק ד

 בצפון צפונו הלכה יהמקדים תרומה לבכורים מעשר ראשון לתרומה מעשר שני לראשון אע"פ שעובר בלא תעשה מה שעשה עשוי שיני לא יאכל עד שיוציא עליו ראשון וראשון לא יאכל עד שיוציא עליו תרומה שאין תרומה מעכבת את הבכורים כיוצא בו העושה עיסה מן הטבל בין שהקדים חלה לתרומה בין שהקדים תרומה לחלה מה שעשה עשוי חלה לא תאכל עד שיוציא עליה תרומה ותרומה לא תאכל עד שיוציא עליה חלה הלכה יאהיה הולך להפריש תרומה בשעת הפרשתו אמ' הרי זה מעשר ראשון [הרי זה מעשר ראשון] היה הולך להפריש מעשר ראשון בשעת הפרשתו אמ' הרי זה מעשר שני הרי

65

מסכתות קטנות מסכת אבות דרבי נתן נוסחא א פרק ג

 כתב וצדקה תציל ממות (משלי י' ב'): מעשה בבנימין הצדיק שהיה ממונה על קופה של צדקה ובאתה אשה אחת לפניו אמרה לו רבי פרנסני. אמר לה העבודה שאין בקופה של צדקה כלום. אמרה לו רבי אם אין אתה מפרנסני נמצאת הורג אלמנה ושבעה בנים. עמד ופרנסה משלו. לימים חלה בנימין הצדיק והיה מצטער על המטה. אמרו מלאכי השרת לפני הקב"ה רבונו של עולם אתה אמרת כל המקיים נפש אחת מישראל כאלו קיים עולם מלא בנימין הצדיק שקיים אלמנה ושבעה בנים על אחת כמה וכמה והוא מצטער בצער חולי זה על המטה. מיד בקשו עליו רחמים וקרעו לו גזר דינו והוסיפו

66

מסכתות קטנות מסכת אבות דרבי נתן נוסחא א פרק לח

 מסכתות קטנות מסכת אבות דרבי נתן נוסחא א פרק לח שבעה מיני פורעניות באות לעולם על שבעה גופי עבירות. מקצתן מעשרין ומקצתן אינן מעשרין רעב של בצורת באה. מקצתן תורמין ומקצתן אינן תורמין רעב של מהומה באה. מקצתן מפרישין חלה ומקצתן אינן מפרישין חלה רעב של כלייה בא. גמרו שלא לעשר עצרו [את] השמים מלהוריד טל ומטר ובני אדם יגיעים ואינן מסתפקין: רבי יאשיה אומר בעון חלה אין הברכה נכנסת בפירות ובני אדם יגיעים ואינן מסתפקין: בעון תרומות ומעשרות נעצרו השמים מלהוריד טל ומטר והעם נמסרות למלכות: דבר בא לעולם בעון לקט שכחה ופאה ומעשר עני: מעשה באשה אחת שהיתה

67

מסכתות קטנות מסכת אבות דרבי נתן נוסחא ב פרק ט

 שלש עבירות נשים מתות בשעת לידתן על שאינן זהירות לא בנדה ולא בחלה ולא בהדלקת הנר: מפני מה מסרו מצות נדה לאשה ולא מסרו אותה לאיש. אלא שהיה אדם הראשון דמו של הקב"ה באת חוה ושפכתו לפיכך מסרו [לה] מצות נדה כדי שיתכפר על הדם ששפכה: מפני מה מסרו מצות חלה לאשה ולא לאיש. אלא שהיה (הקב"ה) [אדה"ר] חלתו של הקב"ה טהורה וטמאתו לפיכך מסרו לה מצות חלה כדי שיתכפר על החלה שטמאתו: מפני מה מסרו מצות הנר לאשה ולא לאיש. אלא שהיה אדה"ר נרו של הקב"ה היה מאיר בו לכל באי עולם וכיבתו לפיכך מסרו לה מצות הנר ונתחייבה [

68

מסכתות קטנות מסכת אבות דרבי נתן נוסחא ב פרק כא

 רבי יהודה אומר גדולה מלאכה שאין אדם מת אלא מתוך הבטלה. באי זה צד עלה לראש הגג ונפל ומת הא לא מת זה אלא מתוך הבטלה. [אמרו לו הרי הוא עומד על האומן ונכפה ומת הא לא מת זה אלא מתוך הבטלה]. אמר להם לא שנו חכמים ז"ל אלא שאם חלה שנים או שלשה ימים הא לא מת זה אלא מתוך הבטלה: ר' אליעזר אומר גדולה היא מלאכה שכל הגוזל את חבירו שוה פרוטה צריך (לו) לילך אחריו אפילו למדי. פועל שהיה עושה עם בעל הבית (בכתובות) [בכותבות] אפילו אחת מהם יפה דינר אוכל ואינו בוש. ועוד היה רבי אליעזר

69

מסכתות קטנות מסכת אבות דרבי נתן נוסחא ב פרק מא

 כן עליכם כלאו שמים מטל (חגי א' י'). גמרו מלעשר כל עקר רעב של כלייה באה לעולם שנאמר ואכלתם בשר בניכם ובשר בנותיכם תאכלו (ויקרא כ"ו כ"ט). אמר להם הקב"ה אני נותן לכם פירות מרובים שתפרישו לי מעשרות ולא רציתם אני אתן לכם דבר שהוא פטור מן המעשרות. מקצתן מפרישין חלה ומקצתן אינן מפרישין רעב של מצודה באה לעולם שנאמר בשברי לכם מטה לחם (שם שם כ"ו). גמרו מלהפריש כל עקר רעב של מהומה בא שנאמר אתה תזרע ולא תקצור אתה תאכל ולא תשבע וישחך בקרבך ותסג ולא תפליט (מיכה ו' י"ד וט"ו). אמר להם הקב"ה אני נותן לכם עסיות

70

מסכתות קטנות מסכת אבות דרבי נתן הוספה ב לנוסחא א פרק ג

 לחמך ע"פ המים וגו': ומעשה בבנימין הצדיק שהיה ממונה על הקופה של צדקה פעם אחת באה לפניו אשה אלמנה. אמרה לו ר' פרנסני. אמ' העבודה שאין בקופה של צדקה כלום. אמרה לו ר' אם אין אתה מפרנסני נמצא אתה הורג אלמנה וז' בניה עמד ופרנסה משלו. לאחר ימים חלה בנימין הצדיק והיה מצטער צער גדול על המטה אמרו מלאה"ש לפני הב"ה רבש"ע ברוך שמך אתה אמרת כל המקיים נפש אחת כאלו מקיים עולם מלא. וכל המאבד נפש אחת מעלין עליו כאלו אבד עולם מלא בנימין הצדיק קיים אלמנה וז' בניה והוא מצטער בצער הזה מיד בקשו עליו רחמים וקרעו לו

1234567891011121314151617181920