חלה

חלה מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 15609 מקורות עבור חלה. להלן תוצאות 31 - 40

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


31

משנה מסכת פסחים פרק ג

 כרת:משנה ב[*] בצק שבסדקי עריבה אם יש כזית במקום אחד חייב לבער ואם לא בטל במיעוטו וכן לענין הטומאה אם מקפיד עליו חוצץ ואם רוצה בקיומו הרי הוא כעריבה בצק החרש אם יש כיוצא בו שהחמיץ הרי זה אסור:משנה ג[*] כיצד מפרישין חלה בטומאה ביום טוב רבי אליעזר אומר לא תקרא לה שם עד שתאפה רבי יהודה בן בתירא אומר תטיל בצונן אמר רבי יהושע לא זה הוא חמץ שמוזהרים עליו בבל יראה ובבל ימצא אלא מפרשתה ומנחתה עד הערב ואם החמיצה החמיצה:משנה ד[*] רבן גמליאל אומר שלש נשים לשות כאחת ואופות בתנור אחד זו אחר זו

32

משנה מסכת פרה פרק א

 סתם אמר בן עזאי אני אפרש אם אומר אתה רביעי לאחרים במנין וכשאתה אומר רבעי בן ד' שנים כיוצא בו אמרו האוכל בבית המנוגע פרס מג' לקב אמרו לו אמור משמנה עשרה לסאה אמר להם כך שמעתי סתם אמר בן עזאי אני אפרש אם אומר אתה משלש לקב אין בו חלה וכשאתה אומר משמנה עשרה לסאה מיעטתו חלתו:משנה ב[*] ר"י הגלילי אומר פרים בני שתים שנאמר (במדבר ח) ופר שני בן בקר תקח לחטאת וחכמים אומרים אף בני שלש ר"מ אומר אף בני ארבע ובני חמש כשרים אלא שאין מביאים זקנים מפני הכבוד:משנה ג[*] כבשים בני שנה ואילים

33

משנה מסכת תמורה פרק א

 מתנה לכהן מה חטאת ואשם אין ממירים בו אף הבכור לא ימירנו בו אמר לו רבי יוחנן בן נורי מה לי אינו ממיר בחטאת ובאשם שאין זכין בהן בחייהם תאמר בבכור שזכין לו בחייו אמר לו רבי עקיבא והלא כבר נאמר (ויקרא כ"ז) והיה הוא ותמורתו יהיה קדש היכן קדושה חלה עליו בבית הבעלים אף תמורה בבית הבעלים:משנה ב[*] ממירין מן הבקר על הצאן ומן הצאן על הבקר מן הכבשים על העזים ומן העזים על הכבשים מן הזכרים על הנקבות ומן הנקבות על הזכרים מן התמימים על בעלי מומין ומבעלי מומין על התמימים שנאמר (ויקרא כ"ז) לא יחליפנו ולא

34

משנה מסכת תמורה פרק ב

 בעליה ביחיד דברים אמורים אבל לא בצבור אף שכפרו הבעלים ושעברה שנתן ביחיד דברים אמורים אבל לא בצבור:משנה ג[*] חומר בקדשים מבתמורה ובתמורה מבקדשים שהקדשים עושים תמורה ואין תמורה עושה תמורה הצבור והשותפין מקדישים אבל לא ממירים ומקדישים אברים ועוברים אבל לא ממירים חומר בתמורה שהקדושה חלה על בעלת מום קבוע ואינה יוצא לחולין להגזז ולהעבד רבי יוסי בר רבי יהודה אומר עשה שוגג כמזיד בתמורה ולא עשה שוגג כמזיד במוקדשים רבי אלעזר אומר הכלאים והטרפה ויוצא דופן טומטום ואנדרוגינוס לא קדשים ולא מקדישים:

35

משנה מסכת תמורה פרק ה

 ילדה זכר ונקבה הזכר יקרב עולה והנקבה תקרב שלמים:משנה ב[*] ילדה שני זכרים אחד מהן יקרב עולה והשני ימכר לחייבי עולה ודמיו חולין ילדה שתי נקבות אחת מהן תקרב שלמים והשניה תמכר לחייבי שלמים ודמיה חולין ילדה טומטום ואנדרוגינוס רבן שמעון בן גמליאל אומר אין קדושה חלה עליהן:משנה ג[*] האומר ולדה של זו עולה והיא שלמים דבריו קיימים היא שלמים וולדה עולה הרי זו ולד שלמים דברי רבי מאיר אמר רבי יוסי אם לכן נתכוין מתחלה הואיל ואי אפשר לקרות שני שמות כאחת דבריו קיימים ואם משאמר הרי זו שלמים נמלך ואמר ולדה עולה הרי זו ולד שלמים:

36

תוספתא מסכת בבא בתרא (ליברמן) פרק י

 אילו הייתי כאן הייתי ניזון מן האמצע אלא אומ' לו אילו היית כאן היית ניזון מן האמצע עכשיו שניזנתה ניזנתה מטיל לעצמך הלכה ההאחין שנעשה אחד מהן גבאי או אפומלוטוס אם מחמת נכסים נפל לאמצע אם מחמת עצמו נפל נפל לעצמו הלכה וחלה ונתרפא נתרפא משל עצמו אמ' רבן שמעון בן גמליאל במי דברים אמורים ברפואה שיש לה קיצבה אבל רפואה שאין לה קיצבה נתרפא מן האמצע הלכה זנשאו נשים והכניסו להן שדות זה נוטל את שהוא שלו וזה נוטל את שהוא שלו ואם היתה הוצאה [מן האמצע] מביאין לאמצע וחולקין הכניסו להן כלים זה נוטל את

37

תוספתא מסכת בבא קמא (ליברמן) פרק ח

 בן יוחנן איש ירושלם אי איפשר ליתן בהן דופי משמת יוסה בן יועזר איש צרדה ויוסף בן יוחנן איש ירושלם ועד שעמד ר' יהודה בן בבא איפשר ליתן בהן דופי אמרו עליו על ר' יהודה בן בבא שהיו כל מעשיו לשם שמים אלא שגידל בהמה דקה כך היה פעם אחת חלה נכנס רופא אצלו אמ' לו אין לך רפואה אלא חלב רותח לקח לו עז וקשרה בכרעי המטה והיה יונק ממנה חלב רותח שהיה גונח פעם אחת בקשו חכמים ליכנס אצלו אמרו היאך נכנס אצלו שליסטים עמו בבית וכשמת דקדקו חכמים במעשו ולא מצאו בו אלא אותו עון אף הוא

38

תוספתא מסכת ביצה (יום טוב) (ליברמן) פרק א

 צריך לומ' בשבת הלכה יבאמ' ר' יהודה מודים בית שמיי ובית הלל שמוליכין את המתנות שהורמו מערב יום טוב עם המתנות שהורמו ביום טוב על מה נחלקו על המתנות שהורמו מערב יום טוב בפני עצמן שבית שמיי אוסרין ובית הלל מתירין אמרו בית שמיי גזירה שוה חלה ומתנות מתנה לכהן ותרומה מתנה לכהן כשם שאין מוליכין את התרומה כך אין לא יוליכו את המתנות אמרו להם בית הלל לא אם אמרתם בתרומה שאינו זכיי בהרמת' תאמרו במתנות שהוא זכיי בהרמתן ר' יוסה או' מודין בית שמיי ובית הלל שמוליכין את המתנות ביום טוב על מה נחלקו על התרומה שבית

39

תוספתא מסכת בכורות (צוקרמאנדל) פרק ג

 הלכה בבכור תם בזמן הזה רשאי לקיימו שתים ושלש שנים עד שלא הראהו למומחה משהראהו למומחה נולד בו מום בתוך שנתו רשאי לקיימו כל שנים עשר חודש לאחר שנים עשר חודש אין רשאי לקיימו שלשים יום: הלכה גכל קדשים שהוקדשו בבטן ויצאו בדופן קדושה חלה עליהן הבכור והמעשר אין קדושה חלה עליהן: הלכה דכל קדשים שכתוב בהן שנח שנה כיון שעברה שנתן הרי אלו פסולין הבכור והמעשר אפילו שתים ושלש שנים הרי אלו כשרין: הלכה האחד הבכור והמעשר ואחד כל הקדשים שהקדישה שנה של רגלים ורגלים של שנה עובר עליהן משום בל תאחר: הלכה והשוחט

40

תוספתא מסכת בכורות (צוקרמאנדל) פרק ד

 ואין שוחטין עליהן בגבולין ואלו הן הנימוס הצומח והצומים ונקבה שיש לה קרנים: הלכה טזאיזה הוא נמוס כל שאין לו קרניים צומוס כל שאין לו אזנים צומת שאזניה מגופפות רבי אילעי אומר משם ר' ישמעאל אנדרוגינוס בכור הוא ומומו בו ישחט עליו וחכמים אומרים אין קדושה חלה עליו אלא יצא וירעה בעדר ר' שמעון אומר הרי הוא אומר כל הבכור אשר יולד בבקרך ובצאנך הזכר תקדיש לי"י אלהיך שכל מקום שנ' זכר מוציא טומטום ואנדרוגינוס מן הכלל:

1234567891011121314151617181920