חלה

חלה מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 15609 מקורות עבור חלה. להלן תוצאות 161 - 170

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


161

בראשית רבה (תיאודור-אלבק) פרשת בראשית פרשה א

 התורה לא היה כותב בה צו את בני ישראל אתמהא. אמר ר' בניה העולם [ומלואו] לא נברא אלא בזכות תורה י"י בחכמה יסד ארץ (משלי ג יט), ר' ברכיה אומר בזכות משה וירא ראשית לו וגו' (דברים לג כא), רב הונא בשם רב מתני בזכות ג' דברים נברא העולם, בזכות חלה ומעשרות וביכורים שנ' בראשית וגו', אין ראשית אלא חלה דכת' ראשית עריסותיכם (במדבר טו כ), ואין ראשית אלא מעשר דכת' ראשית דגנך (דברים יח ד), ואין ראשית אלא בכורים דכת' ראשית ביכורי אדמתך (שמות כג יט). ר' מנחם ור' יהושע בן לוי בשם ר' לוי מי שבונה צריך ו'

162

בראשית רבה (תיאודור-אלבק) פרשת בראשית פרשה יד

 בראשית פרשה ידב (ז) [וייצר יי אלהים] וגו' מלך במשפט יעמיד ארץ ואיש תרומות יהרסנה (משלי כט ד) מלך זה מלך מלכי המלכים הקב"ה, במשפט יעמיד ארץ שברא העולם בדין בראשית ברא אלהים (בראשית א א), ואיש תרומות יהרסנה זה אדם הראשון שהיה גמר חלתו שלעולם ונקראת חלה תרומה ראשית עריסותיכם חלה תרימו תרומה (במדבר טו כ), אמר ר' יוסי בן קצרתה כאשה הזו שהיא משקשקת עיסתה במים ומגבהת חלתה מבינתיים כך בתחילה ואיד יעלה מן הארץ ואחר כך וייצר י"י אלהים את האדם עפר מן האדמה.וייצר שתי יצירות לאדם ולחוה, יצירה לתשעה ויצירה לשבעה, רב הונא אמר

163

בראשית רבה (תיאודור-אלבק) פרשת בראשית פרשה יז

 מכוסה, מפני מה הן מהלכות אצל המת תחילה, אמר להן על ידי שגרמו מיתה לעולם לפיכך מהלכות הן אצל המת תחילה ואחריו כל אדם ימשוך (איוב כא לג), ומפני מה ניתן לה מצות נידה, על ידי ששפכה דמו שלאדם הראשון לפיכך ניתן לה מצות נידה, מפני מה ניתן לה מצות חלה אמר להן מפני שקילקלה את אדם הראשון שהיה חלתו שלעולם לפיכך ניתן לה מצות חלה, ומפני מה ניתן לה מצות נר שלשבת, אמר להן על ידי שכיבת נשמתו שלאדם הראשון לפיכך ניתן לה מצות נר שבת.

164

בראשית רבה (תיאודור-אלבק) פרשת לך לך פרשה לט

 אדם פרה מאברהם עד שנתברך ולא השימה לו עד שנתברך, אברהם היה מתפלל לעקרות והן נפקדות, על החולים ומתרפאים, ר' הונא אמ' לא סוף דבר אברהם הולך אצל החולה אלא חולה רואהו ומרויח, אמר ר' חנינה אפילו ספינות שהיו מפרשות בים היו ניצולות בזכותו שלאברהם, ולא שליין נסך היו, אלא חלה מזיל חמרא, בכל מקום שיין גוים מצוי יין שלישראל נמכר בזול, אמר ר' יצחק אף לאיוב כן עשה מעשה ידיו ברכת (איוב א י) לא נטל אדם פרוטה מאיוב וצרך ליטול ממנו פעם שנית. והיה ברכה והיה בריכה, מה בריכה זו מטהרת את הטמאים אף את מקרב רחוקים. אמר

165

בראשית רבה (תיאודור-אלבק) פרשת תולדות פרשה סה

 וכיון שעמד יצחק נתן לו ייסורין ותכהין עיניו, יעקב תבע את החולי, אמר לפניו רבון כל העולמים אדם מת בלא חולי ואין מיישב את בניו, [מתוך שהוא חולה שנים ושלשה ימים הוא מיישב את בניו], אמר לו הקב"ה חייך דבר טוב תבעתה וממך הוא מתחיל הה"ד ויאמר ליוסף הנה אביך חלה (שם /בראשית/ מח א), אמר ר' לוי אברהם חדש זקנה, יצחק חדש ייסורין, יעקב חדש חולי, חזקיהו חדש חולי שיני, אמר לו העמדת אותו עד יום מותו, אלא מתוך שאדם חולה ועומד חולה ועומד הוא עושה תשובה שלימה, אמר לו הקב"ה חייך דבר טוב תבעתה וממך הוא מתחיל הה"ד

166

בראשית רבה (תיאודור-אלבק) פרשת ויצא פרשה ע

 יהושע התחיל מנחמו בדברים לחם זו התורה שנ' לכו לחמו בלחמי (משלי ט ה), שמלה זו טלית, זכה אדם לתורה זכה למצוה, ולא עוד אלא שמשיאין מבנותיהן לכהונה והיו בני בניהם מקריבים עולות על גבי המזבח, לחם זו לחם הפנים, שמלה אילו בגדי כהונה, הרי במקדש, בגבולין מנין, לחם זו חלה, שמלה זו ראשית הגז.(כא) [ושבתי בשלום אל בית אבי והיה י"י לי לאלהים] ר' יהושע דסיכנין בשם ר' לוי נטל הקב"ה סיחתן שלאבות ועשאה מפתח לגאולתן שלבנים, אמר לו הקב"ה ליעקב אתה אמרת והיה י"י לי לאלהים חייך כל טובות וברכות ונחמות שאני נותן לבניך איני נותנן אלא

167

בראשית רבה (תיאודור-אלבק) פרשת וישלח פרשה פב

 האבות הן הן המרכבה שנ' ויעל אלהים מעל אברהם (בראשית יז כב) ויעל מעליו אלהים, והנה י"י נצב עליו (שם /בראשית/ כח יג).(יד) [ויצב יעקב מצבה] וגו' כמפי הנוד.(טז) [ויסעו מביתאל /מבית - אל/ ויהי עוד כברת הארץ] אמר ר' אליעזר בן יעקב בשעה שהארץ חלה ככברה והבר מצוי, רבנן אמ' כבר הבר מצוי ועונת גשמים עברה ועדיין השרב לא בא.ותלד רחל ותקש בלדתה שלש הן שנתקשו בלידתן ומתו, רחל ואשת פינחס ומיכל בת שאול, רחל ותלד רחל ותקש בלדתה, אשת פינחס וכלתו אשת פינחס הרה ללת וגו' (ש"א =שמואל א'= ד יט), מיכל דכ' ומיכל בת שאול

168

שמות רבה (וילנא) פרשת משפטים פרשה ל

 אלהים, ברא ה' לא נאמר אלא אלהים, ויאמר ה' יהי רקיע אינו אומר אלא אלהים וכן כולהון, וכן דוד אומר (תהלים עה) כי אלהים שופט, ללמדך שבדין נברא העולם, (משלי כט) ואיש תרומות יהרסנה, זה אדם, מה דרכה של אשה בשעה שהיא מבקשת להפריש חלתה מגבלת את הקמח ואח"כ נוטלת חלה, כך עשה האלהים גבל את העולם ואח"כ נטל אדם שנאמר (בראשית /בראשית/ ב) ואד יעלה מן הארץ ואח"כ וייצר, כיון שחטא א"ל האלהים (שם /בראשית/ ג) ארורה האדמה בעבורך, לכך נאמר ואיש תרומות, ד"א מלך במשפט יעמיד ארץ, זה יהושפט שנאמר (דה"ב =דברי הימים ב'= יט) ויאמר יהושפט אל

169

שמות רבה (וילנא) פרשת כי תשא פרשה מג

 יפיחו קריה, אלו ישראל שנתנו פיחה בעולם בעגל שעשו, דא"ר אסי אין דור ודור שאינו נוטל אוקיא ממעשה העגל וחכמים ישיבו אף, זה משה שהשיב אפו של הקב"ה בסניגוריא שלמד על ישראל הוי ויחל משה.ג ד"א ויחל משה, ר' יהודה ור' נחמיה ורבנן, ר' יהודה אומר חלה משה כשעשו אותו מעשה, ר' נחמיה אומר מהו ויחל משה שהכניס לאלהים כמין דורון ואין הלשון הזה אלא לשון דורון, כמה דאת אמר (תהלים מה) ובת צור במנחה פניך יחלו וגו', וכן (מלאכי א) ועתה חלו נא פני אל וגו', ורבנן אמרין מהו ויחל משה עשה את המר מתוק, ויחל לשון חלוי

170

שמות רבה (וילנא) פרשת כי תשא פרשה מו

 החומר ואתה יוצרנו אמר הקב"ה לישראל עכשיו אני אביכם כשראיתם עצמכם בצרה קראתם אותי אבינו אמרולו הן שנא' (תהלים עז) ביום צרתי ה' דרשתי, משל לבן ארכיאטוס שפגע בסמדרקוס והתחיל לשאול בשלומו א"ל קירי מרי אבי, שמע אביו וכעס עליו אמר לא יראה פני הואיל וקראו לסמדרקוס אבי, אחר ימים חלה הבן אמר בבקשה קראו לאבי שיראני, באו ואמרו לאביו מיד נכמרו רחמיו עליו ועלה אצלו וא"ל עתה בבקשה ממך אבי הסתכל בי, אמר לו עתה אני אביך אתמול היית קורא לסמדרקוס אבי, עכשיו שנכנסת לצרה אתה קוראני אבי, כך אמר הקב"ה לישראל עתה אתם קוראים אותי אבי אתמול הייתם

1234567891011121314151617181920