חלה

חלה מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 15609 מקורות עבור חלה. להלן תוצאות 151 - 160

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


151

מדרש תנאים לדברים פרק כב

 ד"א לכל אבדת אחיך להוציא את הגוי: ר' פנחס בן יאיר אומר כל מקום שיש חלול השם אבידתו אסורה: ד"א לכל אבד' אח' לרבות קרקעו שאם ראה מים שוטפין ובאין להשחית בנין חבירו או שדהו חייב לגדור בפניה (ולמ) [ולמנען]: ד"א לכל אבדת אחיך אבידת גופו שחייב (לרפותו) [לרפאותו] אם חלה: אשר תא' מ' כשתתכסה ממנו לא שתהא מונחת על אבן מסמא: ד"א אשר תא' מ' פרט לאבדה שאין בה שוה פרוטה: ד"א אשר תא' מ' פרט למאבד ממונו לדעתו שאין נזקקין לו: לא תוכל להתעלם ליתן עליו בלא תעשה: ד"א לא תוכל להת' להביא את הגר: לא תראה את

152

מדרש תנאים לדברים פרק כו

 לירושלם:פסוק יג(יג). ואמ' לפני ה' אלהיך זו היא שהיה ר' שמעון בן יוחאי אומ' שבחו אדם אומר בקול נמוך גניו אדם אומרו בקול גבוה: ואמרת בכל לשון שאתה אומר: לפני ה' אלהיך זה ודוי מעשר: בערתי הק' זה מעשר שני ונטע רבעי: מן הבית זו חלה: נתתיו ללוי זה מעשר ראשון: וגם נתתיו זו תרומה ותרומת מעשר: ללוי ולגר לית' ולאלמ' זה מעשר [עני] ולקט שכחה ופיאה אע"פ שאין לקט שכחה ופיאה מעכבין את הודוי: ד"א בערתי הק' אלו הבכורים: מן הבית מה שבבית מעכב לא מה שבשדה: שאל תלמיד אחד את ר' נחוניא בן הקנה איש אמהום

153

מדרש תנאים לדברים פרק לב

 ה' נע' ונש': ד"א האזינו השמ' שעשו את המצות שניתן להם מן השמים ומה ניתן להם מן השמים עיבור שנים וראשי חדשים שנ' (ברא' א יד) והיו לאתת ולמ' ולימ' ושנ': ותש' הא' אמ' פי שעשו את המצות שניתן להם מן הארץ ומה ניתן להם מן הארץ לקט שכחה ופיאה חלה ובכורים תרומה ומעשרות שמטים ויובלות: ד"א האזינו הש' שלא עשו את המצות שניתן להן מן השמים, ותשמ' הא' אמ' פי שלא עשו את המצות שניתן להן מן הארץ: משה מעיד בישראל שני עדים והמקום מעיד בהם בעד אחד ואין אנו יודעין איזו עדות מכחשת שלמי אם שלמקום מכחשת של

154

סדר עולם רבה (ליינר) פרק יט

 מי אמר לו כך, יונה בן אמתי, בימים ההם החל ה' וגו', מן הירדן מזרח השמש וגו' (שם /דברי הימים ב'/), בשנת כ"ג שנה ליואש, מלך יהואחז בן יהוא על ישראל י"ז שנה, בשנת ל"ז שנה ליואש מלך יהודה מלך יהואש בן יהואחז בן יהוא על ישראל ט"ז שנה, ואלישע חלה את חליו וגו' (שם /מלכים ב'/ יג יד), היא השנה העשירית ליואש מלך ישראל, מיכן אתה מחשב כמה שנים פרנס אלישע את ישראל, מי"ט שנה ליהושפט, ועד עכשיו, היו יותר מששים שנה, בשנת שתים ליואש מלך ישראל מלך אמציה, בן עשרים וחמש שנה (אמציה) [היה] במלכו ועשרים ותשע שנה

155

סדר עולם רבה (ליינר) פרק כג

 מלך אשור את תרתן ואת רבשקה וגו', ויקראו אל המלך וגו' (מלכים ב יח), וישלח ישעיהו בן אמוץ וגו', זה הדבר וגו', את מי חרפת וגדפת וגו', ביד מלאכיך וגו', אני קרתי וגו', ויהי בלילה ההוא וגו' (שם /מלכים ב'/ יט), וכולן מלכים קשורי כתרים בראשיהן, לפני מפלתו של סנחריב חלה חזקיהו שלשה ימים, רבי יוסי אומר יום שלישי לחליו של חזקיהו היתה מפלתו של סנחריב, ועמדה לו חמה, כשם שעמדה לו לאחז, שנאמר הנני משיב את צל המעלות וגו' (ישעיה לח ח), בו ביום נסע סנחריב עשר מסעות, בא על עית וגו', עברו מעברה וגו', נדדה מדמנה וגו' (שם /

156

סדר עולם רבה (ליינר) פרק כד

 סדר עולם רבה (ליינר) פרק כדבן שתים עשרה שנה מנשה במלכו וגו' (דברי הימים ב לג א), בשנת כ"ב למנשה גלה מנשה לבבל, ופסלו של מיכה עמו, שנאמר ויקימו להם בני דן את הפסל וגו' עד יום גלות הארץ (שופטים יח ל), וכהצר לו חלה את פני ה' וגו' (דברי הימים ב לג יב), נמצא מנשה עשה תשובה ל"ג שנה לפני מיתתו, בן עשרים (ושלש) [ושתים] שנה אמון במלכו ושתים שנים וגו', ויעש (אמון) הרע וגו', כי הוא אמון הרבה אשמה וגו' (שם /דברי הימים ב' ל"ג כ"ג/), בער תורה מישראל, בן שמנה שנה יאשיהו במלכו ושלשים ואחת שנה

157

בראשית רבה (וילנא) פרשת בראשית פרשה א

 כותב בתורה צו את בני ישראל, דבר אל בני ישראל, א"ר בנאי העולם ומלואו לא נברא אלא בזכות התורה, שנאמר (משלי ג) ה' בחכמה יסד ארץ וגו', רבי ברכיה אמר בזכות משה שנאמר (דברים לג) וירא ראשית לו, ר' הונא בשם ר' מתנה אמר בזכות ג' דברים נברא העולם, בזכות חלה, ובזכות מעשרות, ובזכות בכורים, ומה טעם בראשית ברא אלהים, ואין ראשית אלא חלה, שנאמר (במדבר טו) ראשית עריסותיכם, ואין ראשית אלא מעשרות, היך דאת אמר (דברים יח) ראשית דגנך, ואין ראשית אלא בכורים שנאמר (שמות כג) ראשית בכורי אדמתך וגו'.ה ר' הונא בשם בר קפרא פתח (תהלים לא)

158

בראשית רבה (וילנא) פרשת בראשית פרשה יד

 פרשה ידא [ב, ז] וייצר ה' אלהים, כתיב (משלי כט) מלך במשפט יעמיד ארץ וגו', מלך זה מלכי המלכים הקב"ה, במשפט יעמיד ארץ שברא את העולם בדין שנאמר בראשית ברא אלהים, (שם /משלי כ"ט/) ואיש תרומות יהרסנה זה אדם הראשון שהיה גמר חלתו של עולם ונקראת חלה תרומה, שנאמר (במדבר טו) ראשית עריסותיכם וגו', א"ר יוסי בן קצרתה כאשה הזאת שהיא משקשקת עיסתה במים והגבהת חלתה מבנתיים, כך בתחלה ואד יעלה מן הארץ וגו', ואחר כך וייצר ה' אלהים וגו'.ב וייצר שני יצירת יצירה לאדם ויצירה לחוה, יצירה לשבעה, ויצירה לתשעה, רב הונא אמר נוצר לשבעה ונולד לח'

159

בראשית רבה (וילנא) פרשת בראשית פרשה יז

 ומפני מה הן מהלכות אצל המת תחלה אמר להם על ידי שגרמו מיתה לעולם, לפיכך הן מהלכות אצל המת תחלה, הה"ד (איוב כא) ואחריו כל אדם ימשוך, ומפני מה ניתן לה מצות נדה, על ידי ששפכה דמו של אדם הראשון לפיכך ניתן לה מצות נדה, ומפני מה ניתן לה מצות חלה, על ידי שקלקלה את אדם הראשון שהיה גמר חלתו של עולם, לפיכך ניתן לה מצות חלה, ומפני מה ניתן לה מצות נר שבת, אמר להן על ידי שכבתה נשמתו של אדם הראשון לפיכך ניתן לה מצות נר שבת.

160

בראשית רבה (וילנא) פרשת ויצא פרשה ע

 בדברים, לחם, זו תורה דכתיב (משלי ט) לכו לחמו בלחמי, שמלה, זו טלית, זכה אדם לתורה זכה לטלית, ולא עוד אלא שהן משיאין את בנותיהם לכהונה והיו בניהם כהנים גדולים ומעלים עולות על גבי המזבח, ד"א לחם זה לחם הפנים, ושמלה, אלו בגדי כהונה, הרי במקדש, אבל בגבולים לחם זו חלה, ושמלה זו ראשית הגז, אמרו אלולי אריכות פנים שהאריך ר' יהושע עם עקילס היה חוזר לסורו וקרא עליו (שם /משלי/ טז) טוב ארך אפים מגבור.ו [כח, כא] ושבתי בשלום אל בית אבי, ר' יהושע דסכנין בשם ר' לוי נטל הקב"ה שיחתן של אבות ועשאן מפתח לגאולתן של בנים,

1234567891011121314151617181920