חירם

חירם מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 249 מקורות עבור חירם. להלן תוצאות 71 - 80

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


71

אברבנאל שמואל ב פרק ו

 מיד אחרי המלכת דוד על ישראל כלו בחברון הלך ללכוד ירושלם, ולזה אמר וילך המלך אנשיו ירושלם, ובדברי הימים (ד"ה א' י"א ד') אמר וילך המלך ובני ישראל ירושלם, ר"ל כי מיד כאשר נתקבצו להמליכו הלכו מיד עמו לירושלם, ולזה בכאן ובדברי הימים נזכר ענין ירושלם סמוך להמלכת דוד. והנה חירם מלך צור ששלח מלאכים לדוד, הסברא הישרה יורה שהיו לברכו על המלכתו על ישראל, ולכן ראוי שנאמר שנסמך זה להמלכתו ולכידת ירושלים, כי כאשר ידע שלכד המצודה ונקראה עיר דוד שלח מלאכים אליו לברכו וחרשים לבנות לו שם בית, ומה שספר הכתוב ויבנו בית לדוד לא יתחייב שמיד נשלמה

72

אברבנאל שמואל ב פרק ח

 האחרון בו, כי אם היו נציבי דוד באדום ידוע שהיה אם כן אדום עבדים לדוד:השאלה השלישית באמרו וימלוך דוד על כל ישראל וגו', והפסוק הזה אין לו ענין בזה המקום, אם למה שכבר ספר קודם זה המלכת דוד על כל ישראל, וספר גם כן למעלה אחרי ענין חירם ששלח לבנות את בית המלך אמר שם וידע דוד כי הכינו השם למלך על ישראל וכי נשא ממלכתו, ולכן יקשה זה הכפל ולא ידענו גם כן למה בא בזה המקום?השאלה הרביעית באמרו ובניהו בן יהוידע והכרתי והפלתי ובני דוד כהנים היו, והפסוק הזה אין לו גזרה, כי בפסוקים הקודמים זכר

73

אברבנאל מלכים א הקדמה

 תספר הדברים אשר בהם היתה הממלכה נכונה ביד שלמה, אם במה שהרג את אדוניהו ויואב ושמעי, ואם במה שקנה אוהב ורע את פרעה מלך מצרים במה שהתחתן עמו, ואם במה שנשלם בחכמה עליונה ובאהבת השם ובגדולת המשרתים וכבוד ביתו וגודל מעלתו. תחלת הפרשה ויבא אדוניה בן חגית וגו', עד וישלח חירם וגומר:הפרשה השלישית תספר בנין הבית המקודש אשר בנה שלמה ובית המלך ובית יער הלבנון ואולם המשפט והבית אשר עשה לבת פרעה וכל כלי בית האלקים, ואיך הביאו ארון העדות אל קדש הקדשים וששרתה השכינה שמה. תחלת הפרשה וישלח חירם מלך צור וגומר, עד אז אמר שלמה ה' אמר

74

אברבנאל מלכים א פרק ב

 מלכותו מאד, וזה אם במה שהרג את אויביו אדוניהו ויואב ושמעי, ואם במה שקנה לו אוהב ורע את פרעה מלך מצרים במה שהתחתן עמו, ואם במה שנשלם בחכמה עליונה, ואם באהבתו את השם הגדול ית' ובגדולת המשרתים וכבוד ביתו וגודל מעלתו. תחלת הפרשה ויבא אדוניהו בן חגית וגו', עד וישלח חירם וגומר. והנה שאלתי בפרשה הזאת ששת השאלות:השאלה הראשונה למה צוה שלמה להרוג את אדוניהו אחיו? והנה לא צוהו דוד אביו על זה, ואם נאמר שהרגו לפי שהתנשא לאמר אני אמלוך בחיי אביו, הנה כבר אמר לו אם יהיה לבן חיל לא יפול משערת ראשו ארצה, ואם הרגו לפי

75

אברבנאל מלכים א פרק ה

 הפרשה השלישית תספר בענין הבית המקודש אשר בנה שלמה ובית המלך ובית יער הלבנון ואולם המשפט והבית אשר עשה לבת פרעה וכל כלי בית, ואיך הביאו ארון האלקים העדות אל קדש הקדשים וששרתה השכינה בבית האלקים, ותזכור הפרשה הנבואה אשר באה אל שלמה באמצע הבנין. תחלת הפרשה וישלח חירם מלך צור וגומר, עד אז אמר שלמה ה' אמר לשכון בערפל וגומר. והנה שאלתי בפרשה הזאת ששת השאלות כדרכי:השאלה הראשונה מה ראה כותב הספר הזה להכניס בתוך ספור הבנין אותה הנבואה אשר באה לשלמה, הבית הזה אשר אתה בונה וגומר? והיה ראוי שיזכור אותה אם בתחלת הספור וראשו ואם בסופו,

76

אברבנאל מלכים א פרק ז

 ואחרי זה יזכור שעשה מהאלמוגים מסעד לבית המלך וכמו שאפרש, אמנם בית יער הלבנון לסבת העמודים והחלונות אשר בו וגודל הבית, ראה להרחיב בה הספור, כי זה ממה שיורה עוד על מעלת הבונה ושלמותו וגדלו:(יג) וישלח המלך וגומר. וראוי שנעיר בפסוקים האלה, אם ראשונה שאמר כאן שהיה חירם בן אשה אלמנה ממטה נפתלי, ובדברי הימים (ד"ה ב' ב' י"ד) נאמר מן בנות דן. ושנית שכאן נאמר שהיו שמנה עשרה אמה קומת העמוד האחד, ובדברי הימים (שם ג' ט"ו) נאמר שהיה קומתם שלשים וחמש אמות. שלישית באמרו וחוט שתים עשרה אמה יסוב את העמוד השני ולא זכר העמוד הראשון. רביעית

77

אברבנאל מלכים א פרק ח

 ומכונותיהם, ואמנם מזבח העולה כתוב בד"ה שעשאו שלמה, אמר שם (ד"ה ב' ד' א') ויעש מזבח נחשת עשרים אמה ארכו וגומר, וכן נאמר שמה שעשה הפרוכת שנאמר (שם ג' י"ד) ויעש את הפרוכת תכלת וארגמן וגומר, ואין ספק שכן עשה בגדי הכהנים ושאר הדברים כלם נכללו במה שאמר הנה ויכל חירם לעשות את כל המלאכה וגומר, ואמר עוד ואת כל הכלים האהל, ואחז"ל שפירושו כל הכלים שהיו באהל משה (עיין רד"ק), ואמר עוד ויעש שלמה את כל הכלים אשר בית ה' וגומר. ואמנם למה כאן בספר מלכים לא זכר הנביא מזבח העולה והפרוכת ובגדי הכהנים בפרט בהיותם כלים הכרחיים ועצמיים

78

אברבנאל מלכים א פרק ט

 הזאת שש שאלות:השאלה הראשונה מדוע נתן שלמה לחירם עשרים עיר בארץ הגליל? ואין לנו שנאמר שנתנם אליו חלף עבודתו אשר עבדו בעצי ארזים וברושים, כי כבר נזכר קודם זה שנתן לו בעבור זה עשרים אלף כור חטים ועשרים אלף כור שמן מכולת לביתו שנה בשנה ונתפייס בו חירם. ואם אמרנו שנתנם לו בעבור הזהב אשר נתן לו, הנה יקשה מאד איך היה מוכר שלמה עשרים עיר וממעט מלכותו ונותן ארץ ישראל לעממים (אשר לא כדת) בעבור זהב וכסף?השאלה השנית באמרו וישלח חירם למלך מאה ועשרים ככר זהב, ולא זכר הכתוב אם שלחם אליו במתנה או אם היו בעבור

79

אברבנאל מלכים א פרק י

 ומפני זה כלו אמרה למלך אמת היה הדבר אשר שמעתי וגומר, (ז) הוספת חכמה וטוב אל השמועה, ר"ל על השמועה אשר שמעתי, (ח) עד שהעבדים המשרתים לפניך הם מאושרים להיותם שומעים בתמידות את חכמתך.(ט) והנה אמרה יהי ה' אלהיך ברוך אשר חפץ בך וגומר, לומר כמו שאמר חירם, שהמלכתו על ישראל היה בחמלת ה' עליהם, ואליהם היה החסד לא לשלמה בלבד, ויהיה שיעור הכתוב יהי ה' אלהיך ברוך אשר חפץ בך באהבת ה' את ישראל לתתך על כסא ישראל, לפי שבהיותך מלך תעשה משפט וצדקה כפי חכמתך:(י) וספר הכתוב שנתנה המלכה מנחה למלך זהב מאה ועשרים ככר זהב

80

אברבנאל ישעיהו פרק ח

 ונפתלי. שנאמר (בראשית מט, יג) זבולון לחוף ימים ישכון, ועבר הירדן על גלות ראובן וגד וחצי שבט המנשי, שגלו משם כמו שנזכר בדברי הימים, וגליל הגוים פירש על גלות שומרון. ומפרשי הנוצרים פירשו גליל הגוים על הארץ שנתן שלמה לחירם עשרים עיר בארץ הגליל, (מלכים א' ט, יא) שלפי שאנשי חירם ישבו בה נקראו גליל הגוים. ובאיכה רבתי (פתיחתא ה) אמרו כיצד גלו רבי אליעזר אומר שבט ראובן וגד גלו תחילה, רבי שמואל בר נחמני אומר שבט זבולון ונפתלי גלו תחילה דכתיב כעת הראשון הקל ארצה זבולון, ומה מקיים רבי אליעזר קרי דרבי שמואל בעת לא נאמר אלא כעת, כעת

1234567891011121314151617181920