חירם

חירם מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 249 מקורות עבור חירם. להלן תוצאות 31 - 40

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


31

מדרש תהלים (שוחר טוב; בובר) מזמור יא

 י כב). סיסרא, שנאמר מן שמים נלחמו הכוכבים ממסילותם וגו' (שופטים ה כ). נבוכדנאצר, שנאמר קטל המון שביבא די נורא (דניאל ג כב). אדום, שנאמר ויהיבת ליקידת אשא (דניאל ז יא). גוג ומגוג, שנאמר ושלחתי אש במגוג (יחזקאל לט ו). שאר האומות, שנאמר כי באש ה' נשפט (ישעיה סו יו). חירם, שנאמר ואוציא אש מתוכך (יחזקאל כח יח)]. דבר אחר פחים, מצודים, כמה דאת אמר כמהר צפור אל פח (משלי ז כג). אש וגפרית. שבעה מדורי גיהנם כתובים בפסוק, פחים ב', אש וגפרית ב', ורוח א', זלעפות ב', הרי כאן ז' מדורי גיהנם. ורוח זלעפות, אמר ר' יודן בשעה שאדם

32

מדרש אגדה (בובר) בראשית פרשת וישב פרק לח

 נא (שם לח כה) להכר נא: ד"א כל מי שהוא מתחיל [במצוה] ואינו גומרה קובר את אשתו ובניו, מנא לן מיהודה, שנאמר ויאמר יהודה אל אחיו [וגו'] (בראשית לז כו), היה לו להוליכו בכתיפיו אצל אביו, ולא עשה כך לפיכך קבר [את] אשתו ובניו: עד איש עדלמי [ושמו חירה]. זה חירם שבימי שלמה ודוד, שנאמר כי אוהב היה חירם (את דוד) [לדוד] כל הימים (מ"א ה טו), למוד חירם להיות אוהב שבט יהודה:סימן ג[ג] (ותקרא) [ויקרא] את שמו ער. שהוערה מן העולם:סימן ד[ד] ותקרא את שמו אונן. אנינה היה לעצמו:סימן ט[ט] ושחת ארצה. [דש]

33

מדרש אגדה (בובר) שמות פרשת תרומה - תצוה פרק כז

 חמש מאות [שנה], וכולם אש ושבילי הרקיע מים, לא המים מכבין האש ולא האש מכלה את המים, ולמה מפני שעשה שלום ביניהם, ומפני שאמרתי לך אש תמיד תוקד על המזבח, אתה מתיירא שמא ישרפו העצים, מתים נכנסים לפני ויצאו חיים, שנאמר ויוצא פרח ויציץ ציץ (במדבר י"ז כ"ג), ארזים ששלח חירם [מלך צור] למלך שלמה למלאכת בית המקדש הריחו משכינתו של מלך עולם והרטיבו העצים [ועשו פירות, שנאמר שתולים בבית ה' [בחצרות אלהינו יפריחו] (תהלים צ"ב י"ד), וכך היו עושים תמיד פירות, עד שעמד מנשה והכניס את הצלם לבית קדש הקדשים, ונסתלקה השכינה ויבשו הפירות, שנאמר ופרח לבנון אומלל (נחום

34

מדרש אגדה (בובר) דברים פרשת ואתחנן - עקב פרק ז

 יח כז). ודוד ע"ה אמר מי אנכי [ה' אלהים] ומי ביתי (ש"ב ז יח), אבל אומות העולם כשהקב"ה נותן להם גדולה, מיד מתגאים בעצמם, וכן פרעה אמר מי ה' אשר אשמע בקולו (שמות ה ב), ופרעה שהיה מלך ראה בעצמו ונתגאה, שנאמר לי יאורי ואני עשיתני (יחזקאל כט ג), וכן חירם אמר מושב אלהים ישבתי (יחזקאל כח ב), וכן סנחרב אמר מי בכל אלהי הארצות האלה אשר הצילו את ארצם מידי וגו' (ישעי' לו כ), וכן נבוכדנצר אמר ומן הוא אלה די ישיזבנכון מן ידי (דניאל ג טו):סימן י[י] ומשלם לשונאיו. מיעוט זכות שהרשעים עושים בעולם הזה הקב"ה

35

פסיקתא זוטרתא (לקח טוב) שמות פרשת שמות פרק ה

 מי ה' בו נפל, כן יאבדו כל אויביך ה', ארורים הם הרשעים שבזמן שהקב"ה נותן להם גדולה מיד מחרפין ומגדפין, פרעה נתגאה ואמר מי ה', ונבוכדנצר אמר ומאן הוא אלה די ישזבינכון מן ידי (דניאל ג טו), סנחריב אמר מי בכל אלהי הארצות אשר הצילו את ארצם (ישעיה לו כ), חירם אמר אעלה על במתי עב אדמה לעליון (ישעיה יד יד), לכן יפלו בנופלים (ירמיה ו טו), אבל צדיקים שבישראל כל מה שמתגדלין, ענוה מתוספת להם, אברהם אמר ואנכי עפר ואפר (בראשית יח כז), משה אמר מי אנכי (שמות ג יא), ונחנו מה (שם טז ז), דוד אמר ואנכי תולעת

36

פסיקתא זוטרתא (לקח טוב) דברים פרשת האזינו

 על דושם בחרוצות הברזל את הגלעד. בקשו לברוח לצפון ולא הניחום דכתיב (שם) על שלשה פשעי צר ועל ארבעה לא אשיבנו על הסגירם גלות שלימה לאדום ולא זכרו ברית אחים. אבל כשישראל בשמחה אומות העולם עושין אותם אחים. וכן עשו אומר ליעקב (בראשית לג) אחי יהי לך אשר לך. וכן חירם אמר לשלמה (מלכים א ט) מה הערים האלה אשר נתן לי אחי. פן יאמרו אומות העולם ידנו רמה ולא ה' פעל. [דף נט עמוד א] אנחנו פרענו להם מעצמנו ולא ה' פעל כל זאת. וכן השוטים אומרים (עמוס ו) הלא בחזקנו לקחנו לנו וגו':כי גוי אבד עצות המה.

37

פסיקתא זוטרתא (לקח טוב) דברים פרשת וזאת הברכה

 כנגד האומות כי אם הקב"ה נלחם לך כענין (שמות יד) ה' ילחם לכם. ואומר (תהלים כב) כי לה' המלוכה ומושל בגוים. ויכחשו אויביך לך. בשעה שישראל בשלום אומות העולם היו מכחישין להם ועושין אותם אחים. כענין שאמר עשו ליעקב (בראשית לג) יש לי רב אחי יהי לך אשר לך. וכן חירם אמר לשלמה (מלכים א ט) מה הערים האלה אשר נתת לי אחי. ואתה על במותימו תדרך. אלו צוארי מלכיהם כענין שנאמר (יהושע י) ויהי כהוציאם את המלכים האלה אל יהושע. עד שימו את רגליהם על צוארי המלכים האלה. ד"א ואתה על במותימו תדרוך כענין שנא' ירכיבהו על במתי ארץ.

38

בראשית רבתי פרשת חיי שרה

 ממה שקפצה הדרך לפני אני יודע שיתנוה לי הה"ד בדרך נחני ה', ממה שנחני ה' בדרך אני יודע שבת [בן] אחי אדוני אקח משם.כד, לד תני י"ג הם שלא טעמו טעם מיתה ואלו הן, מלחם העוף ודורו, חנוך בן ירד, סרח בת אשר, בתיה בת פרעה, יעבץ, חירם מלך צור, אליהו, עבד מלך הכושי, משיח, ודורו של יונדב בן רכב, נכדו של ר' יהודה הנשיא, ור' יהושע בן לוי, ואליעזר עבד אברהם. מלחם העוף מפני מה, מפני שכשאכלה חוה מן העץ ואח"כ הטעימו שניהם לכל הבריות, כיון שנתנו למלחם העוף לא רצה לאכול, אמר הקב"ה אני מעמידו לעולם להיות

39

בראשית רבתי פרשת וישלח

 פשעי עזה וגו' (שם ו'). בקשו לברוח למזרח והיו מסגירים אותם שנאמר על שלשה פשעי דמשק (שם ג'). בקשו לברוח למערב והיו מסגירים אותם שנאמר משא בערב וגו' (ישעיה כ"א י"ג). אבל בשעת טובתן של ישראל אומות העולם מתכחשין להם ועושים עצמם כאלו הם אחים שנאמר ויכחשו אויביך לך. וכן חירם אמר לשלמה מה הערים אשר נתת לי אחי (מ"א ט' י"ג). וכן עשו אמר ליעקב אחי (וגו') [יהי לך אשר לך].לג, יא קח נא את ברכתי. מנחתי לא נאמר אלא ברכתי, כלום את שוטמני אלא על הברכה שברכני אבי, הרי היא נתונה לך, הנני עובד לפניך כעבד לאדוניו.

40

שכל טוב (בובר) בראשית פרשת וישב פרק לח

 שפתח בדברי הצלת אחיו ויאמר מה בצע כי נהרוג את אחינו (בראשית לז כו), ולא סיים אלא במכירה, דת"ר כל המתחיל במצוה ואינו גומרה סוף בא למדה זו: ויט. נטה בגדולתו והלך להגורר: עד איש עדלמי. והוא היה דיינו מתחלה שהכבר השיאו את בת שוע: ושמו חירה. רבנן אמרו הוא חירם, ולא סבירא לן כוותייהו, אלא כר' יהודה דאמר חירם אחר היה, ואמו מישראל היתה, שנמנית אחר אמונתה ונבעלה לגוי וילדה לו את חירם, שנאמר וישלח המלך שלמה ויקח את חירם מצר, בן אשה אלמנה הוא ממטה נפתלי ואביו איש צורי (מ"א ז יג יד). ועל דעתיה דר' [יהודה בר]

1234567891011121314151617181920