חירם

חירם מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 249 מקורות עבור חירם. להלן תוצאות 21 - 30

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


21

שמות רבה (שנאן) פרשת וארא פרשה ח

 והקב"ה קרא למשה בשמו, שנאמר: ראה נתתיך אלהים לפרעה.ח, א אמר לו הקב"ה למשה: פרעה הרשע עשה עצמו אלוה, שנאמר: לי יארי ואני עשיתני (יחזקאל כט), לפיכך יראה אותך ויאמר שזה אלוה.ח, ב פרעה היה אחד מד' בני אדם שעשו עצמן אלוהות והרעו לעצמן: חירם, נבוכדנאצר ופרעה ויואש מלך יהודה. חירם מנין? שנאמר: בן אדם אמר לנגיד צר [... יען גבה לבך] ותאמר אל אני (יחזקאל כח). ומנין ששיחת לנפשו? שנאמר: גבה לבך ביפיך שחת חכמתך על יפעתך על ארץ השלכתיך לפני מלכים נתתיך לראוה בך (שם /יחזקאל כ"ח/). נבוכדנאצר עשה עצמו אלוה, כדכתיב: [אעלה] על במתי עב אדמה

22

ויקרא רבה (וילנא) פרשת מצורע פרשה יח

 א) ולא יהיה שריד לבית עשו, ד"א איום ונורא הוא זה סנחרב דכתיב (ישעיה לו) מי בכל אלהי הארצות האלה אשר הצילו את ארצם מידי, ממנו משפטו ושאתו יצא אלו בניו (מלכים ב יט) ויהי הוא משתחוה בית נסרוך אלהיו ואדרמלך ושראצר בניו הכהו בחרב, ד"א איום ונורא הוא זה חירם מלך צור דכתיב (יחזקאל כח) בן אדם אמור לנגיד צור כה אמר ה' אלהים יען גבה לבך, ממנו משפטו ושאתו יצא זה נבוכדנצר א"ר סימון מסורת אגדה היא חירם בעל אמו של נבוכדנצר היה עמד עליו והרגו הה"ד (שם /יחזקאל/ כח) ואוציא אש מתוכך היא אכלתך ד"א איום ונורא

23

ויקרא רבה (מרגליות) פרשת מצורע פרשה יח

 יהיה שריד לבית עשו כי פי י"י דבר (עובדיה א, יח). ד"א איום ונורא זה סנחריב, מי בכל אלהי הארצות אשר הצילו את ארצם מידי (ישעיה לו, כ). ממנו משפטו ושאתו יצא, אילו בניו, ויהי הוא משתחוה בית נסרך אלהיו וגו' (מ"ב =מלכים ב'= יט, לז). ד"א איום ונורא זה חירם מלך צר, בן אדם אמר לנגיד צר כה אמר י"י אלהים יען גבה לבך ותאמר אל אני וגו' (יחזקאל כח, ב). ממנו משפטו ושאתו יצא, זה נבוכדנצר. אמ' ר' סימון הגדה היא חירם בעל אמו שלנבוכדנצר, היה עובר עליו והרגו, הה"ד ואוציא אש מתוכך היא אכלתך (יחזקאל כח, יח)

24

במדבר רבה (וילנא) פרשת נשא פרשה יג

 בסוף העולם וחד אמר גבי הדדי הוו קיימו וכשם שמלך על תפסח ועל עזה כך מלך על העולם כולו ואומר (שם /מלכים א'/ י) וכל הארץ מבקשים את פני שלמה לשמוע את חכמתו וגו' והמה מביאים איש מנחתו וגו' ומנין שהיה שולט בים דכתיב (שם /מלכים א' י'/) וגם אני חירם אשר נשא זהב מאופיר וגו' (שם /מלכים א' י'/) כי אני תרשיש למלך בים עם אני חירם אחת לשלש שנים וגו' ואומר (תהלים פט) ושמתי בים ידו ובנהרות ימינו מלך המשיח מנין דכתיב (שם /תהלים/ עב) וירד מים ועד ים ומנהר עד אפסי ארץ בארץ מנין דכתיב (שם /תהלים

25

פסיקתא רבתי (איש שלום) פיסקא ו - ותשלם כל המלאכה

 כל המלאכה את מוצא כשנעשה המשכן שני שבטים היו שותפין במלאכתן א"ר לוי בשם ר' חמא בי ר' חנינא שבטו של דן ושבטו של יהודה שבטו של יהודה בצלאל שבטו של דן אהליאב בן אחיסמך למטה דן, וכן במלאכת המקדש שני השבטים הללו היו שותפין וישלח המלך שלמה [ויקח את חירם וגו'] (מלכים א' ז' י"ג) בן אלמנה הוא ממטה דן ושלמה בן דוד שהיה משבטו של יהודה, א"ר לוי בשם ר' חמא בי ר' חנינא מכאן שאין אדם צריך להיות מחליף בצירו והיה שדי בצריך (איוב כ"ב כ"ה) אתה הוא אלהינו ובצירנו ואנו עמיך אמר דוד כי הוא אלהינו

26

מדרש תנחומא (בובר) פרשת וישב

 בעת ההיא וירד יהודה על איזה חטייא ירד. ר' חייא בר אבא בשם ר' יוחנן, כל מי שמתחיל במצוה ואינה גומרה גורם לעצמו לקבר אשתו ובניו וגורם עצמו לירידה, מי הוא זה, זה היה יהודה, שנאמר וירד יהודה. [ושמו חירה], אמר ר' יהודה בר סימון הוא חירה בימי יהודה, הוא חירם בימי שלמה, ומימיו הוא אוהב את השבט הזה, שכן הוא אומר רעהו העדולמי, ולהלן הוא אומר כי אהב היה חירם לדוד כל הימים (מ"א =מלכים א'= ה טו). ד"א וירא שם יהודה. יש שנאף ונשכר ויש שנאף והפסיד, יש שגנב ונשכר ויש שגנב והפסיד, יש שגנב ונשכר זה פנחס,

27

מדרש תנחומא (בובר) פרשת וארא

 הודיעו שאינו כלום בעולם, הריני עשה אותך עליו אלהים. ומנין שעשה פרעה עצמו אלוה, שנאמר (יען) [אשר] אמר (יאור לי) [לי יאורי] ואני עשיתיני (יחזקאל כט ג), אני הוא שבראתי את עצמי. וזה אחד מארבעה בני אדם שעשו את עצמן אלהות, ונבעלו כנשים, שלשה מאומות העולם ואחד מישראל, אלו הן, חירם ונבוכדנצר ופרעה ויואש, חירם מנין, שנאמר אמור לנגיד צור כה אמר ה' אלהים יען גבה לבך ותאמר אל אני (שם /יחזקאל/ כח ב), ולפי שעשה את עצמו אלוה נבעל כנשים שנאמר שיחת חכמתך על יפעתך וגו' לראוה בך (שם שם /יחזקאל כ"ח/ יז), מהו לראוה בך, יעבדון ריעותיהן בך.

28

מדרש תנחומא (ורשא) פרשת בראשית

 ותולין פלטרין שלו למעלה שנא' (יחזקאל לא) הנה אשור ארז בלבנון וגו' מים גדלוהו תהום רממתהו וכה"א (שם /יחזקאל ל"א/) וייף בגדלו באורך דליותיו כי היה שרשו אל מים רבים וכה"א אני קרתי ושתיתי מים (ישעיה לז) ומה היה סופו כה אמר אדני ה' ביום רדתו שאולה וגו' (יחזקאל לא) חירם בנה לו פלטרין במגנין בין אדריאס לאוקיאנוס שנא' ונשאו אליך קינה ואמרו לך איך אבדת נושבת מימים (שם /יחזקאל/ כו) התחיל לומר אל אני מושב אלהים ישבתי בלב ימים (שם /יחזקאל/ כח) א"ל הקב"ה כה אמר אדני ה' בתתי אותך עיר נחרבת כערים אשר לא נושבו בהעלות עליך את

29

מדרש תנחומא (ורשא) פרשת וארא

 א] ראה נתתיך אלהים, א"ל הקב"ה למשה פרעה הרשע עשה עצמו אלוה הודיעו שאינו כלום הריני עושה אותך עליו אלוה, ומנין שעשה עצמו אלוה שנאמר לי יאורי ואני עשיתני (יחזקאל כט), לפיכך יראה אותך ויאמר שזה אלוה, פרעה היה אחד מארבעה בני אדם שעשו עצמן אלוהות ונבעלו כנשים, ואלו הן, חירם, ונבוכדנצר, ויואש ופרעה, חירם מנין דכתיב בן אדם אמור לנגיד צור כה אמר ה' אלהים יען גבה לבך ותאמר אל אני (שם /יחזקאל/ כח), ומנין שנבעל כנשים שנאמר (שם /יחזקאל כ"ח/) גבה לבך ביופיך שחת חכמתך על יפעתך על ארץ השלכתיך לפני מלכים נתתיך לראוה בך לרעוא בך, יעבדון

30

מדרש תנחומא (ורשא) פרשת תרומה

 את האש למה עושה שלום במרומיו ומפני שאמרתי לך אש תמיד תוקד על המזבח אתה מתירא שלא ישרפו העצים, מתים נכנסים לפני ויוצאין חיים זה מטה אהרן (במדבר יז) ויהי ממחרת ויבא משה אל אהל העדות והנה פרח מטה אהרן לבית לוי ויצא פרח ויצץ ציץ ויגמול שקדים, ארזים ששלח חירם מלך צור לשלמה למלאכת ביהמ"ק הריחו בחייו של עולם והרטיבו, א"ר לוי כשהכניס שלמה את הארון לביהמ"ק הרטיבו כל העצים והארזים שהיו שם ועשו פירות שנא' (תהלים צב) שתולים בבית ה' בחצרות אלהינו יפריחו, והיו הולכין ועושין פירות והם היו פרנסה גדולה לפרחי כהונה, עד שמנשה הכניס את הצלם

1234567891011121314151617181920