חירם

חירם מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 249 מקורות עבור חירם. להלן תוצאות 11 - 20

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


11

מסכתות קטנות מסכת כלה רבתי פרק ג

 ולא שלטה בהם רמה ותולעה, אברהם, יצחק, ויעקב, ועמרם אבי משה, ובנימן בן יעקב, וישי אבי דוד, וכלאב, ויש אומרים אף דוד, שנאמר לכן שמח לבי ויגל כבודי אף בשרי ישכון לבטח. הלכה כגשבעה נכנסו בחייהם לגן עדן, אלו הן, סרח בת אשר, ובתיה בת פרעה, חירם מלך צור, עבד מלך הכושי, אליעזר עבד אברהם, ובן בנו של ר' יהודה הנשיא, ויעבץ, ויש אומרים אף ר' יהושע בן לוי.סרח, דכתיב בה, אנכי שלומי אמוני ישראל, אני שהשלמתי מנין הנכנסים לגן עדן.ובתיה בת פרעה, דכתיב ילדה את ירד אבי גדור ואת חבר אבי שוכו ואת יקותיאל אבי זנוח

12

מכילתא דרבי שמעון בר יוחאי פרק טו

 עצמו אלוה שנא' מי בכל אלהי הארצות אשר הציל את ארצו וגומ' (מ"ב יח לה) מה הוא אומ' ויצא מלאך ייי וגומ' (שם יט לה) נבוכדנצר קרא עצמו אלוה שנא' [ואתה אמרת] בלבבך וגומ' (ישע' יד יג) מה הוא אומ' אך אל שאול תורד וגומ' (שם טו) [חירם קרא] עצמו אלוה שנא' בן אדם אמור לנגיד צור וגומ' (יחז' כח ב) [מה הוא אומ' מו]תי ערלים תמות ביד זרים וגומ' (שם י). ד"א מי כמוכה [באלים ייי] באלו שאחרים קוראין אותן אל(ו)הות מה טיבן פה להם ולא [יד]ברו(תה' קטו ה) אבל מי שאמ' והיה העולם

13

ספרי דברים פרשת האזינו פיסקא שכב

 על שלשה פשעי דמשק בקשו לברוח למערב והיו מסגירים אותם שנאמר +ישעיה כא יג+ משא בערב ביער בערב תלינו אורחות דדנים בשעת טובתם של ישראל אומות העולם מכחישים להם ועושים עצמם כאילו הם אחים וכן עשו אמר ליעקב +בראשית לג ט+ יש לי רב אחי יהי לך אשר לך וכן חירם אמר לשלמה +מ"א ט יג+ מה הערים האלה אשר נתת לי אחי. פן יאמרו ידינו רמה ולא ה' פעל כל זאת, כמו שאמרו אותם השוטים +עמוס ו יג+ הלא בחזקנו לקחנו לנו קרנים. (כח) כי גוי אובד עצות המה, רבי יהודה דורשו כלפי ישראל רבי נחמיה דורשו כלפי אומות

14

ספרי דברים פרשת וזאת הברכה פיסקא שנו

 להחזירו להם כענין שנאמר +ישעיה מט יח+ חי אני נאם ה' כי כולם כעדי תלבשי ותקשרים ככלה. ויכחשו אויביך לך, בשעת טובתם של ישראל אומות העולם מכחשים להם ועושים אותם כאילו הן אחים וכן עשו אמר ליעקב +בראשית לג ט+ יש לי רב אחי יהי לך אשר לך וכן חירם אמר לשלמה +מ"א ט יג+ מה הערים האלה אשר נתת לי אחי. ואתה על במותימו תדרוך כענין שנאמר +יהושע י כד+ ויקרא יהושע אל כל איש ישראל ויאמר אל קציני אנשי המלחמה ההלכוא אתו קרבו שימו את רגליכם על צוארי המלכים האלה.

15

מדרש תנאים לדברים פרק לב

 פשעי עזה: בקשו לברוח למזרח ולא הניחו להן שנ' (שם א ג) כה אמר ה' על שלשה פשעי דמשק: בקשו לברוח לצפון ולא הניחו להן שנ' (שם א ט) כה אמ' ה' על שלשה פשעי צר: ובשעת שמחתן של ישראל אומות העולם רואין אותן ועושין עצמן כאלו הן אחיהם שכן חירם אומ' לשלמה (מ"א ט יג) מה הערים האלה אשר נתתי לי אחי וכן עשו אומ' ליעקב (ברא' לג ט) אחי יהי לך אשר לך: פן יא' יד' רמ' שלא יהו אומות העולם אומ' אנו עצמינו פרענו מהם: ולא ה' פעל כל זאת כשם שאמרו אותן השוטים (עמוס ו יג)

16

בראשית רבה (וילנא) פרשת בראשית פרשה ט

 מות, רבי חמא בר חנינא ורבי יונתן, רבי חמא בר חנינא אמר ראוי היה אדם הראשון שלא לטעום טעם מיתה ולמה נקנסה בו מיתה אלא צפה הקב"ה שנבוכדנצר וחירם מלך צור עתידין לעשות עצמן אלהות ולפיכך נקנסה בו מיתה הה"ד (יחזקאל כח) בעדן גן אלהים היית, וכי בגן עדן היה חירם, אתמהא, אלא אמר לו אתה הוא שגרמת לאותו שבעדן שימות, רבי חייא בר ברתיה דר' ברכיה משום רבי ברכיה (שם /יחזקאל כ"ח/) את כרוב ממשח, אתה הוא שגרמת לאותו כרוב שימות, א"ל רבי יונתן א"כ יגזור מיתה על הרשעים ואל יגזור מיתה על הצדיקים אלא שלא יהו הרשעים עושים

17

בראשית רבה (וילנא) פרשת וישב פרשה פה

 לשבטים מכרתם את יוסף החזירו עצמותיו למקומן, ד"א אמר להם יוסף למקום שגנבתוני שם תחזירוני, הלוא אחיך רועים בשכם כן עשו בני ישראל שנאמר (יהושע כד) ואת עצמות יוסף אשר העלו בני ישראל ממצרים קברו בשכם.ד ויט עד איש עדולמי ושמו חירה, רבנן אמרי חירה הוא חירם שהיה בימי דוד, שנאמר (מלכים א ה) כי אוהב היה חירם לדוד כל הימים, למוד היה האיש הזה להיות אוהב לשבט הזה, רבי יהודה ב"ר סימון אמר חירם אחר היה, על דעתהון דרבנן חיה קרוב לאלף ומאתים שנה, ועל דעתיה דר' יהודה חיה קרוב לחמש מאות שנה, וירא שם יהודה בת איש

18

בראשית רבה (תיאודור-אלבק) פרשת בראשית פרשה ט

 טוב מות. ר' חמא בר' חנינא ור' יונתן ר' חמא בר' חנינא אמר ראוי היה אדם הראשון שלא יטעום טעם מות ולמה נקנסה בו מיתה, אלא צפה הקב"ה שנבוכדנצר וחירם עתידין לעשות עצמן אלוהות לפיכך נקנסה בו מיתה הה"ד בעדן גן אלהים היית וגו' (יחזקאל כח יג) וכי בעדן היה חירם אתמהא, אלא אמר לו את הוא שגרמת לאותו שבעדן שימות, ר' חייא בר ברתיה דר' ברכיה מש' ר' ברכיה את כרוב ממשח וגו' (שם שם /יחזקאל כ"ח/ יד), אמר לו את הוא שגרמת לאותו הרובה שימות, אמר לו ר' יונתן אם כן יגזור מיתה על הרשעים ואל יגזור על

19

בראשית רבה (תיאודור-אלבק) פרשת וישב פרשה פה

 מכרתם את יוסף השיבו עצמותיו למקומן, ד"א אמר להם יוסף משביע אני עליכם שממקום שגנבתוני לשם תחזירוני, וכך עשו בני ישראל ואת עצמות יוסף אשר העלו בני ישראל ממצרים קברו בשכם.ויט עד איש עדלמי ושמו חירה רבנין אמ' הוא חירה שכאן הוא שבימי דוד כי אוהב היה חירם לדוד כל הימים (מ"א =מלכים א'= ה טו) לימוד היה האיש הזה להיות אוהב לשבט הזה, ר' יהודה בר' סימון חירם אחר היה, על דעתיהון דרבנין חיי קרוב לי"א מאות שנה, על דעתיה דר' יהודה חיי קרוב לת"ק שנה.(ב) [וירא שם יהודה בת איש כנעני] וגו' בר אתרא בוצינא דאתרא.

20

שמות רבה (וילנא) פרשת וארא פרשה ח

 היו ממיתין אותו והקב"ה קרא למשה בשמו שנאמר ראה נתתיך אלהים לפרעה, א"ל הקב"ה למשה פרעה הרשע עשה עצמו אלוה שנאמר (יחזקאל כט) לי יאורי ואני עשיתני, לפיכך יראה אותך ויאמר שזה אלוה.ב פרעה היה אחד מד' בני אדם שעשו עצמן אלהות והרעו לנפשם ואלו הן, חירם, ונבוכדנצר, ופרעה, ויואש מלך יהודה, חירם מנין שנאמר (שם /יחזקאל/ כח) אמור לנגיד צור וגו' ותאמר אל אני, ומנין ששחת לנפשו שנאמר (שם /יחזקאל כ"ח/) גבה לבך ביופיך שחת חכמתך על יפעתך על ארץ השלכתיך לפני מלכים נתתיך לראוה בך, נבוכדנצר מנין שעשה עצמו אלוה דכתיב (ישעיה יד) אעלה על במתי עב

1234567891011121314151617181920