חירם

חירם מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 249 מקורות עבור חירם. להלן תוצאות 131 - 140

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


131

צרור המור שמות פרשת כי תשא

 ימי בראשית. ואתו אהליאב בן אחיסמך למטה דן. לרמוז שאע"פ שהיה מן הירודים שבשבטים. נעשה שותף לבצלאל שהיה מגדולי השבטים. וזהו ואתו דומה לו. כי כמו שיהודה נקרא גור אריה יהודה. כן דן נקרא גור אריה דכתיב ולדן אמר גור אריה. וכן בבית ראשון נעשה על יד שלמה ועל יד חירם בן אשה אלמנה ממשפחת דן. וכן אמר דן ידין עמו כאחד שבטי ישראל שהוא יהודה. ובפרשת ויחי יעקב הארכתי בזה:אך את שבתותי תשמורו. סמך שמירת שבת למלאכת המשכן. לפי שהמשכן הוא רמז לכל שלשה מעלות כמו שכתבתי למעלה. ולפי שהשבת דומה לעוה"ב. סמכו אצל המשכן ואמר שבתותי. וחזר

132

צרור המור במדבר פרשת בלק

 אמר כגנות עלי נהר שהנהר מושך המים. ואמר כאהלים נטע ה'. לרמוז על סמני הקטרת כאומרו בשמים ראש מר דרור. וכתיב מר אהלים וקנמון. כארזים עלי מים כאומרו עצי שטים עומדים. וכתיב אפריון עשה לו המלך שלמה מעצי הלבנון. וכתיב ארזי לבנון אשר נטע. ואמר עלי מים. להורות ג"כ שישלח חירם מלך צור ארזים על הים. כדכתיב ואנחנו נכרות עצים מן הלבנון בכל צרכך ונביאם לך דברות על ים יפו ואתה תעלה אותם לירושלם. ואמר יזל מים מדליו. לרמוז שאע"פ שיבא זמן שיהיו ישראל דלים. יהיה זרעם כמים רבים. וירם מאגג מלכו. בסבת בית המקדש שתהיה בחלקו של בנימן. וזה

133

צרור המור דברים פרשת ואתחנן

 שכל יושביה הם מאושרים ויחידי יסגולה. משא"כ בעמלקים כולם. שבכולם לא נמצא אלא איש אחד פרטי. וזה שאמר אזכיר רהב ובבל. לפי שבמצרים היו חכמים גדולים כאומרו ומכל חכמת מצרים וכן פלשת וצור עם כוש. ובכולם לא נמצא אלא איש אחד פרטי וזה שאמר יולד שם. ונראה שרמז בזה על חירם מלך צור שהיה חכם מאד כמוזכר ביחזקאל. שקראו חותם תכנית מלא חכמה וכליל יופי במדות. עד שאמר עליו בעדן גן אלהים היית כל אבן יקרה מסוכתך. ומנה שם עשרה מיני אבנים להורות שהיה חכם בעשר חכמות. ושלמה בחכמתו לא היה יכול להשיג חכמתו ולנצח אותו. עד שהשם נתן חכמה

134

רד"ק מלכים א פרק ה

 דגי הים יאסף להם באסיפה בעלמא סגי וי"ת פסוק וידבר על העצים כן ואתנבי על מלכי בית דוד וגו' כבעמוד:(יד) מאת כל מלכי הארץ - מלכי הארץ היו באים אל שלמ' לשמוע חכמתו והעמים היו באים אצל מלכיהם בשובם משלמה לשמוע חכמתו:(טו) וישלח חירם - שלח עבדיו אל שלמה להקים עמו אהבת דוד אביו ואם יבקש דבר מארצו ישלח לו כמו ששלח לדוד אביו עצי ארזים:(טז) וישלח שלמה - ביד מלאכי חירם השיב לו זה הדבר:(יז) מפני המלחמה - לא רצה לגלות לו הטעם כי האל מנעו כי לא היה כבוד אביו ואמר לו זה הטעם הנרא':אשר סבבוהו - כל

135

רד"ק מלכים א פרק ז

 בגת קראו גתי וצורי קריאתו מלרע:חרש נחשת - הוא או אביו גם כן היה חרש נחשת ורבותינו ז"ל סמכו מזה כי חייב אדם להתעסק באומנות אביו לפיכך הזכיר הכתוב אביו כי גם כן הוא היה אומן ובנו למד אומנתו ומה שאמר בן אשה אלמנה להודיע כי מת בעלה אבי חירם לפיכך לקח שלמה בנו כי גם הוא היה אומן טוב ומה שאמר חרש נחש' לעשות כל מלאכה בנחש' ובדברי הימים אומר יודע לעשות בזהב ובכסף ובנחשת ובברזל וגו' שמה ספר כל אומניו' שהיה לו והנה לא ספר אלא מלאכת הנחשת כי לאותה מלאכה היה צריך לו שלמה כמו שאמר שעשה

136

רד"ק מלכים א פרק ט

 היה עליון ויונתן תרגם דהוה עילאי יהא חריב ויש מפרשים יהיה חרב ויפרשו עליון לשון כריתה כמו כעלות גדיש בעתו, אל תעלני בחצי ימי:(י) מקצה עשרים שנה - מסוף עשרים שנה שבנה בית ה' בשבע שני' וביתו בשלש עשרה שנה הרי עשרים ובבנינים האלה נשא וסייע חירם את שלמה בעצי ארזים ובעצי ברושים ובזהב ובגמול זה גמלהו המלך שלמה ונתן לו עשרים עיר בארץ הגליל ולא ישרו בעיניו וקראן ארץ כבול ר"ל סגור שלא היו עוברים ושבים שם מגריעות הארץ ובדברי רז"ל ארץ כבול ארץ שאינה עושה פירות ורב נחמן בר יצחק אמר ארץ חומטון היתה פי' ארץ חול ואמאי

137

רד"ק יחזקאל פרק כח

 הטוב שמושחין בו המלכים מן וסוך לא סכתי ויהיה ממשח תואר סמו':ונתתיך - אני נתתיך בזאת הגדולה ואתה לא ידעתני והתגאית על עמי:בהר קדש אלהים היית - אמר כנגד מלך צור לא כנגד זה שהיה היום מלך כאילו אמר מלך צור כבר היה טוב והיה בהר הקדש כי חירם מלך צור היה בירושלם ושלח לשלמה המלך עצים לבנות בית המקדש הכל כמו שכתוב במלכים:בתוך אבני אש התהלכת - לישראל קרא אבני אש שהיו עם קדוש, ואדוני אבי ז"ל פי' הפסוק בלשון תמיה ופי' בתוך אבני אש וגפרית רוחניים של אש עליונים ופי' בו עוד פי' אחד עוד חשבת בלבך שאתה

138

רד"ק תהלים פרק קלח

 האל. כי במלוך דוד נאמר (דהי"א יד, יז): ויצא שם דוד בכל הארצות, וה' נתן פחדו על כל הגוים. ובפחדם ממנו פחדו מהאל, כי הכירו וידעו כי מה' היתה לו, ומתוך כך הודו באל יתברך, כי הוא אדון על הכל, שהמליך את דוד אחר שנואש ממנו כל אדם. וכן שלח חירם מלך צור לשלמה ואמר (דהי"ב ב, יא): ברוך ה' אלהי ישראל אשר עשה את השמים ואת הארץ אשר נתן לדוד המלך בן חכם. הנה מתוך גדולת דוד ומלכותו, הודה באל יתברך, כי הוא עשה את השמים ואת הארץ:(ו) כי רם ה' ושפל יראה. אז יודו כי רם ה'

139

רד"ק דברי הימים ב פרק ב

 גדול והפלא - פירוש גדול היה והפלא בגדולתו:(ט) מכות לעבדיך - כמו מכול' לביתו הכתוב במלכים, וכתבו ר' יונה מן כתית ר"ל חטים טחונים, וא"א ז"ל פירוש מן נכות, ותרגום וינשכו ונכיתו נשיכה לעבדיך כאלו אמר מאכל וזה היה מאכל כורתי עצים, ומה שזכר במלכים הוא מאכל לבית חירם שכר לעבדיך:(יג) בן אשה - אלמנה:מבנות דן - ובמלכים בן אשה אלמנה הוא ממטה נפתלי אביו היה ממטה נפתלי וקראו צרי לפי שגר בצר כמו עובד אדום הגתי כי לוי היה ולפי שגר בגת קראו גתי, וכן זה קראו צרי לפי שגר בצר ואמו היתה ממטה דן כמו שאומר מבנות דן:יודע

140

רד"ק דברי הימים ב פרק ח

 רד"ק דברי הימים ב פרק ח(ב) והערים אשר נתן חורם לשלמה - ובספר מלכים אומר כי שלמה נתן לחירם עשרים עיר בארץ הגליל ואינו אומר שנתן לשלמה אלא עצי ארזים ועצי ברושים וזהב, יתכן לפרש כי נתן חירם לשלמה ערים בארצו, והושיב שם בני ישראל כדי להתחזק בהם ושלמה גם כן נתן לחירם ערים בגליל וזה היה לחזק הברית ביניהם וזכר במלכים מה שנתן שלמה לחירם וזכר בזה הספר מה שנתן חירם לשלמה:(ג) ויחזק עליה - עד שכבש אותה:(י) ואלה שרי הנצבים אשר למלך שלמה חמשים ומאתים הרודים בעם - ובספר מלכים הוא אומר חמשים וחמש מאות, השלש מאות היו

1234567891011121314151617181920