חירם

חירם מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 249 מקורות עבור חירם. להלן תוצאות 121 - 130

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


121

מצודת ציון יחזקאל פרק כז

 ישעיה ל"ג):תכלת וארגמן - מיני צבעונים חשובים:(ח) וארוד - שם מקום:שטים - מלשון שטיה ושחיה:חובליך - מלשון חבל וקו ויקראו כן מנהיגי הספינה על כי מושכים בחבלי הוילון וכן רב החובל (יונה א'):(ט) גבל - שם אומה והיו בנאים כמ"ש ובוני חירם והגבלים (מ"א =מלכים א= ה'):מחזיקי - מלשון חיזוק ותקון:בדקך - מקום השבר והרעוע כמו בדק הבית (מ"ב =מלכים ב= ג'), וקרא בלשון בדק על כי צריך בדיקה וחיפוש אחר השבר ומקום הרעוע למצאה:ומלחיהם - כן יקראו מוליכי הספינה כמו וייראו המלחים (יונה א') והוא ענין ערבוב כמו ממולח טהור קדש (שמות ל') ע"ש שמוליכי הספינה מערבבים המים עם

122

נחל שורק הפטרת פקודי

 תבנה בית רמז כל אותן שנתעסקו בבנין הבית יאריכו ימים עכ"ל והדברים ק"ו לחירם ולכך נתוסף בו וי"ו כדאמרן.ב. ויכל חירום לעשות את כל המלאכה אשר עשה למלך שלמה בית ה'. לכאורה תיבות אשר עשה יתירות וגם היל"ל לבית ה'. ואפשר דאגב ארחיה הודיע הכתוב כי חירם היו לו שני מסייעי' גדולים לגמור מלאכתו מהרה ונקיה ותמה האחת אשר עשה למלך שלמה אשר יש לו מזל עליון להפליא וכל עניניו מוצלחים מאד מאד. ועוד בית ה' שקדושת ועליונות בית ה' המופלא יה לעזר ולהועיל ושרתה ברכה במעשה ידיו והמלאכה נעשית מאיליה בכח קדושה עליונה מאד.ג. בככר הירדן יצקם

123

עקידת יצחק שמות שער נ (פרשת תרומה)

 מלך המשיח הדא הוא דכתיב אשר חרפו עקבות משיחך מאי כתיב בתריה ברוך ה' לעולם אמן ואמן. והנה עם שיש בדברים האלה כל אלו הגלוים אל זה הענין הרחוק כשראו הצלחת שלמה במלכותו ואהבת השם יתברך אליו ייחס לעצמו פשוטי אלו הדברים וחשב שעליו המלאכה לגמור כמו שפירש בדבריו אל חירם מלך צור כשאמר (מ"א ה') ועתה הניח ה' אלהי מסביב אין שטן ואין פגע רע והנני אומר לבנות בית לשם ה' אלהי כאשר דבר ה' אל דוד אבי לאמר בנך אשר אתן תחתך על כסאך הוא יבנה הבית לשמי. וכן נמצאו הדברי' כהוייתן בפיו ביום חנכת הבית אמר (שם

124

פנים יפות דברים פרשת ואתחנן - עקב פרק ז

 בשלח יג, יח] וחמושים עלו ב"י אחד מחמישים, וי"א אחד מחמש מאות אך הש"י לא רצה בהם ובירר אתכם מן הפסולת כי לא היה כח בידכם לתקנם:(ב) לא תכרות להם ברית. הקשו התוס' בפרק כיצד [יבמות כג. ד"ה ההוא בשבעה אומות] האיך כרת שלמה ברית עם חירם, וה"ה דהוי מצי להקשות מלא תחנם לא תתן להם חניה כידוע, וכתיב [מ"א ט, יא] אז יתן המלך שלמה לחירם עשרים עיר בארץ הגליל, הרי שנתן לו חניה בא"י וזה אסור בכל אומות כדאיתא בע"ז ספ"ק [כ א] וצ"ל כתירוץ שני שכתבו שם התוס' דחירם מלך צור גר תושב הוי, ובגר תושב

125

פענח רזא שמות פרשת משפטים

 תפרישנו מחלב, ולא תנשא עד ב' שנים לתינוק וכן תבש"ל בגימט' ב"פ שס"ה וב' יותר דהיינו נגד ב' ימים א' שנולד בו ואחד שמפרישין אותו בו:מלא"ך לפני"ך לשמר"ך בדר"ך, בגימט' במטטרו"ן המלא"ך ש"ר הפני"ם:לא תכרות להם ולאלהיהם ברית וקשה איך כרת שלמה ברית עם חירם, וי"ל דחירם גר ותושב הי' ממשפחת אבימלך אשר כבר כרת לו אברם ברית, מצאתי:(ואל תקשה על אברם גופי' דכבר בלא"ה קבל קצת עונש על כך כדאיתא לעיל פ' וירא אצל והאלהים נסה את אברהם וגו':לא ישבו בארצך וגו', ותימה הא מיירי כאן בז' עממין וא"כ למה אצטריך האי קרא הא כבר

126

פענח רזא דברים פרשת ואתחנן

 לא ישבע דכמה עיירות נחרבו על שבועת אמת, לכן י"ל ובשמו תהא מושבע שאני משביעך על שתקיים כל המדות הללו לכן נקוד תישבע ולא נקוד תשבע, לוי:ד"א שלא תשבע בשם אלהים אחרים כמפרש ואזיל, ג"ן:לא תכרות להם ברית, וקשה איך כרת שלמה ברית עם חירם ושמא כריתת ברית לע"ז דוקא אסר הכתוב, או שמא חירם גר תושב הי', א"נ לא אסר אלא ז' עממין, א"נ ברית של שלום קאמר:לא מרובכם חשק וגו' וקשה וכי בעבור היותם מעט הי' להם לטעות ועוד וכי מרובם יש לאהוב אותם, וי"ל לא מרובכם בזכות קאמר, ורשב"ם פי' יפה לחבר זאת הפרשה

127

צוארי שלל הפטרת תרומה

 צוארי שלל הפטרת תרומהא) וה' נתן חכמה לשלמה כאשר דיבר לו ויהי שלום בין חירם וכו' פירשו בזהר הקדוש פ' אחרי דף ס"א ע"א דמכח חכמתו היה שלום בינו ובין חירם דחירם עבד גרמיה אלוה ושלמה מלכא בחכמתיה אחתיה מדרגא דיליה דשדר ליה חד שידא ואחתיה לשב מדורי גהינם וכל יומא שלמה מלכא שדר ליה פתקא עד דאהדר ואודי לשלמה והשתא ניחא קראין דחכמתיה גרמא ליה דהוה שלמא ביניה ובין חירם ע"ש באורך:ואפשר במשז"ל ע"פ וה' לקח הוא ובית דינו והיינו דחדית לן קרא דבי דינא דלעיל' אסכימו נמי למיהב ליה חכמתא וז"ש וה' הוא וב"ד נתן חכמה.

128

צוארי שלל הפטרת פקודי

 צוארי שלל הפטרת פקודיא) ויכל חירם לעשות את כל המלאכה אשר עשה למלך שלמה בית ה'. פירוש כי המלך שלמה עשאו שלוחו שיעשה לו מלאכתו וה"ל כאלו שלמה פעל ועשה כל המלאכה דשלוחו של אדם כמותו וז"ש לעשות את כל המלאכה אשר עשה למלך שלמה כי הוא היה שלוחו של המלך ועשאה לשמו של המלך והמלך דעתו שתהיה לבית ה'. ואמר כל המלאכה אשר עשה למלך שלמה לרמוז הדין דאין קונה האומן בשבח כלי כמו שפסק מרן בחושן משפט סימן ש"ו ע"ש ולכל המלאכה מתחילתה ועד סופה היא של המלך שלמה וחירם שלוחו ולא קנה בשבח כלי. ולדעת רבוואתא

129

צרור המור בראשית פרשת ויחי

 היא תמר כלתו ורות המואביה. ואולי שעל זה רמז אוסרי לגפן עירה שנתחברו לגפן שהוא אשה יראת ה' אשתך כגפן פוריה:ואולי הטעם שסמך דן ליששכר. לפי שנמצאו בשבט דן אנשים חכמים כמו שנמצאו ביששכר דכתיב ואתו אהליאב בן אחיסמך למטה דן וגו'. וסייעו במלאכת המשכן. וכן סייע בבה"מ חירם שהיה מדן דכתיב בן אשה מבנות דן ואביו איש צורי וגו' והוא בנה המקדש ועשה לשכת הגזית מושב לסנהדרין שהיו בני יששכר. ולפי שהוא עשה כסא המשפט ראוי הוא שיהיה שופט לישראל. וזהו דן ידין עמו כאחד שבטי ישראל שהוא יששכר. ורבותינו נתנו טעם אחר ואמרו לא ניכר שוע לפני

130

צרור המור שמות פרשת תצוה

 מן הסכלות אני יודע מעלת החכמה. כי כל דבר ניכר מהפכו. וזהו כיתרון האור מן החשך. ולכן שלמה השיג כל הדברים מצד הסכלות. ומצד חכמת אשמדאי. והיה הולך להררי חשך להשיג מחכמת בני אדם. וזהו שבתי וראיתי כמוזכר בזוהר. ולכן כתוב שם על וה' נתן חכמה לשלמה ויהי שלום בין חירם וכו'. מה ענין זה לזה. אבל אמרו שם כי חירם היה חכם גדול בחכמת הכישוף ובחכמת השדים. עד שהיה פורח באויר להראות חכמתו. ולא היה רוצה להודות בחכמת שלמה. ושלמה היה בקי ממנו באותה חכמה. ובכח שמות הקדש הכריחו והודיעו שחכמתו היתה הבל וריק. עד שמצד שה' נתן חכמה

1234567891011121314151617181920