חירם

חירם מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 249 מקורות עבור חירם. להלן תוצאות 111 - 120

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


111

מלבי"ם דברי הימים ב פרק ד

 ט) חצר הכהנים. עזרת כהנים: והעזרה גדולה. עזרת ישראל:(י) ואת הים נתן. כמ"ש בתורת כהנים ויקרא (פרשתא דנדבה ד משנה יד) ובזבחים (נט ב):(יא) את הסירות. הוא פי' כירות (מלכים שם פסוק מ"ם) כמש"ש, ועמש"ש שמ"ש ויעש חירום הוא חירם הראשון, ומ"ש ויכל חירם הוא חירם השני שהוא עשה גם העמודים:(יב - יג) והגולות והכותרות. הוא פי' למש"ש הגולות הכותרות כמ"ש בפי' שם, ויתר הדברים התבאר במלכים שם פסוק מ"א מ"ב:(יד) ואת המכונות עשה. ושם המכונות עשר, ועזרא מודיענו שכל זה עשה חירם השני, אבל:(טו) ואת הסירות וכו' עשה חירם אביו. היינו חירם הראשון, כי הם

112

מלבי"ם דברי הימים ב פרק ח

 דברי הימים ב פרק ח(ב) והערים. במלכים אמר ששלמה נתן לחירם עשרים עיר בארץ הגליל וחירם יצא לראות את הערים ולא ישר בעיניו, ובארתי שם שנתנן לו להוציא מהם העשרים אלף כור חטין ועשרים אלף כור שמן שנתן לו מדי שנה בשנה, ולא ישרו בעיני חירם כי א"ל שהוא ארץ כבול ולא יוציאו די תבואה כשיעור הזה, וספר עזרא שנתן חירם לשלמה את הערים בחזרה, ושלמה בנה אותם ויושב שם ב"י שהם יעבדו את אדמתם ויוציאו את העשרים אלף כורים לתת לחירם:(ג - ו) וילך. על מה שנאמר במלכים (שם טו - יט) הוסיף עזרא דברים שלא נזכר שם, א]

113

מעשי ה' מעשי אבות פרק לה (פרשת וישב)

 היה כן, והיה מספיק הסיפור באמיתות הענין שהיו סוחרים מדינים שקנו אותו.ספק שני, מה ענין אומרו ויעברו, אם היתה אותה שיירא בעצמה.ספק שלישי, למה יזכיר לפעמים בעלי הגמלים ולפעמים בעלי סחורה, והראיה שהביא לו מענין שלמה וחירם ומענין משה אינם ענין כלל לזה, ששם חירם שלוחו של שלמה היה, ומשה שלוחו של הקב"ה, אבל כאן אין משכיר הגמלים שלוחו של סוחר לקנות, וכמו כן נאמר (שמות לב, לה) אשר עשו את העגל, ונאמר (שם) העגל אשר עשה אהרן, שאהרן היה שלוחם במעשה ההוא, אבל אין זה דמיון לזה.ספק רביעי, מה הוצרך הכתוב לומר והמדנים מכרו אותו אל

114

מצודת דוד מלכים א פרק ה

 על לבו דברי שלום ואמת וכמנהג המלכים זה לזה:(יז) עד תת - רצה לומר אבי היה מוטרד במלחמה כל ימיו עד השלימו זה עמדי ובעזר ה' הנם תחת רגלי:(כ) ויכרתו לי ארזים - לצורך הבנין:מן הלבנון - אשר היה בארץ חירם:ועבדי יהיו וגו' - גם עבדי יהיו עמהם לעזרה:כי אין בנו וגו' - לזה יכרתו עבדיך:כצידונים - צור וצידון קרובים זה לזה והם ממלכה אחת:(כא) וישמח מאד - לפי שמתוך סדור דבריו הכיר חירם בחכמתו ובד"ה מאריך יותר ביופי סדור דבריו וקצר כאן:על העם - מולך על העם והוא מקרא קצר:(כב) כל חפצך - מה שתרצה:ובעצי ברושים - עם כי

115

מצודת דוד מלכים א פרק ז

 הרביעית היה מארזים כרוחות ומחוטבות ביושר וכמו כן עד כלות גובה הכתלים היה בנוי בהאופן הזה:ולחצר בית ה' הפנימית - ר"ל וכמו הבנין אשר בנה לחצר בית ה' האמור למעלה וכן בנה את האולם אשר לפני ההיכל כי כולם בנה בשלשה טורים גזית וגו':(יג) את חירם - כך שמו של האומן:(יד) ממטה נפתלי - אביו היה מבני נפתלי ואמו היתה מבנות דן כמ"ש בד"ה:איש צורי - התגורר זמן רב בצור:חורש נחושת - על אביו הוא חוזר:וימלא - ר"ל ולזה היה חירם בנו ממולא בחכמת מלאכת הנחושת כי למד מאביו:(טו) ויצר - לפי שלא עשה המלאכ' בהעמודים רק עשה צורות העמודים

116

מצודת דוד מלכים א פרק ט

 ר"ל תחרב הבית:למשל - ימשלו בהם לדמיון לדבר מה לפי גודל המפלה אשר תבוא עליהם:(ח) יהיה עליון - כמו היה עליון עתיד במקום עבר ור"ל הבית שהיה עליון וחשוב יהיה חרב וכל עובר יתמה על חורבנו:ואמרו - אלו לאלו:(יא) חירם - לשתי הבתים האלה היה חירם סובל אותו בתת לו די ספוקו עצי ארזים וכו':אז - אחר השלמת הבתים נתן המלך לחירם לתשלום גמול מלבד החטים והשמן האמור למעלה:(יג) ארץ כבול - ר"ל ארץ טיט אשר הרגלים משתקעים בה כאילו אסורים בכבלי ברזל ובעבור זה היו מעטים פירותיה:(טו) וזה דבר המס - ר"ל המס אשר העלה מישראל על זה היה

117

מצודת דוד מלכים א פרק י

 כ)/ המעלות - אשר יעלו בהם לשבת על הכסא:מזה ומזה - ששה מזה וששה מזה:(כא) אין כסף - לא היה בהם כלי כסף כי הכסף לא היה נחשב למאומה:(כב) למלך בים - המלך היה לו בים אניה הולכת תרשיש כאחת ויחד עם אני חירם מלך צור ואחת לשלש שנים תבוא האניה מן תרשיש (ויתכן שאין זה אופיר האמור למעלה ולשני המקומות שלח אניות):(כד) מבקשים וכו' - היו חפצים לראות את פני שלמה:(כה) דבר שנה בשנה - מנהג שנה בשנה כי כן היה עת בואם פעם בשנה:(כו) ויאסוף - מן המנחות שהביאו לו לבד מה שהיה לו מאז האמור למעלה:וינחם - מקצתם

118

מצודת דוד ישעיהו פרק כג

 תרשיש - אנשי הספינות ההולכות על ים תרשיש להביא סחורה לצור הילילו מעתה כי שודד צור שהיתה מעוז וחוזק כל הערים היושבים לחוף הים:(טו) ונשכחת צור - ר"ל לא ילכו עוד אליה לסחורה:כימי מלך אחד - כימי דוד שהיה מלך מיוחד (ולפי שהיה לדוד ברית ושבועה עם חירם מלך צור והם לא שמרו את הברית והרעו לישראל ולזה נגזר עליהם שבעים שנה שממון מול שנות דוד להכיר שמהאל נעשה ולא במקרה):יהיה לצור כשירת הזונה - כי דרך הזונה שבאים רבים אליה ולפעמים תשכח מאהובים ולא יוסיפו לבוא ודרכה להרים קול בשיר ערב לעורר לב הזונים וכן יקרה לצור שהיו רבים באים

119

מצודת דוד דברי הימים ב פרק ב

 ועל שהתחיל בה לומר באהבת וכו' לזה הפסיק וסמך לו שאמר אז להעומדים לפניו ברוך ה' וכו' וחוזר לדברי הכתב:לחורם אבי - כמו לחורם ולאבי ור"ל יודע בינה ואומן מובהק שלי ומאז היה אומן מובהק של אבי, או הלמד היא במקום את ועל האומן אמר כי גם שמו היה חירם כמ"ש במ"א =במלכים א= וקראו אבי בלשון חשיבות על רוב חכמתו כי אב הוא ענין שר וחשוב:(יג) איש צורי - ר"ל מאז התגורר בצור:ולחשוב - להמציא מלאכות יקרות הבאה ממחשבת הלב וכן מעשה חושב (שמות כו) ויאמר על מעשה האריגה מחולף הצורות בהעבר מזה מן העבר מזה:אשר ינתן לו -

120

מצודת דוד דברי הימים ב פרק ח

 מצודת דוד דברי הימים ב פרק ח(א) אשר בנה - ר"ל אשר השלים הבנין:(ב) והערים - ר"ל ואחר שבנה הערים וכו':והושיב שם וכו' - (ובמ"א =ובמלכים א= לא הוזכר מן הערים שנתן חירם לשלמה כ"א מן הערים שנתן שלמה לחירם וכן דרך המקרא מה שסתם זה גלה זה):(ג) וילך - אחר כל המעשים האלו הלך למלחמה על חמת צובה ונתגבר עליה וכבשה:(ד) ויבן - ואח"ז בנה תדמור וכל ערי המסכנות וכו' כי בעודו בונה בית ה' וביתו לא נתעסק בזה:(ה) ויבן את בית חורון וכו' - אף שנאמר (בדה"א) =בדברי הימים א= אשר שארה מבנות אפרים בנתה הערים ההם כי

1234567891011121314151617181920