חינה

חינה מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 101 מקורות עבור חינה. להלן תוצאות 91 - 100

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


91

שו"ת שואל ומשיב מהדורה תליתאה חלק א סימן קנז

 שעבר דרך פה בקיץ זה אמר שמת אביו כבר ומקום קברו בנאווע מאסקאווסקע זה לשון המכתב הנצרך לנדון שלנו. זה היה החקירה והדרישה אשר היה לאשה הנ"ל ונתוודע לה מזה היבם ר' צבי דוב הנ"ל והלכה להיעדנעראל קאמידאנט דפה אדעס ובקשה ממנו לחפש את משה האיש חיל הנ"ל וד' נתן חינה בעיני האדון הנ"ל והתחיל תיכף לחקור אחר ר' משה הנ"ל ושלח בתחלה לקאמיניץ למקום נתינת הרעקראטין בהתחלה מאדונים דשם כאשר קיבל מכתב בקשה אחת מאשה רחל נחוץ לידע הנער משה בן יעקב בראמניק הנלקח בשנת אכט הינדערט אכט אונ צוואנציג לאיזה מקום נשלח משם וקיבל תשובה משם כי כנים

92

שו"ת שואל ומשיב מהדורה רביעאה חלק א סימן לא

 דכל שכנסה ראשון יש לומר דעכ"פ נבעלה בנשיקה אף דעדים מעידים שלא נסתרה דיש לומר דמלתא דלא אדעתייהו הוא לדעת זאת ולא רמיא עליהו וכמ"ש הקדמונים ומכ"ש בנסתרה ולא שהתה כדי ביאה וא"כ עכ"פ לענין כתובה מאתים פשוט לפענ"ד דבעינן שלא נבעלה כלל דכל שנבעלה ואף רק בכנסה לבד בטל חינה ואין לה רק מנה כמ"ש הקדמונים שם בשיט' מקובצת שם וא"כ גם בעולה לכה"ג כל שנבעלה לא מקרי בתולה ואסורה לו. וראיה ברורה לזה דהרי אמרו שם דרבינא אמר כי קתני מידי דקפיד עליו זבינא ופירש"י כגון בתולה נוחה לנשא מבעולה ונותן עיניו הלוקח בכך וקפיד עלי' ע"ש וא"כ

93

שו"ת שרידי אש חלק א סימן קנו

 הבחירה, וסתרתי את ראיותיו של הגאון מרן ר"ד הופמן ז"ל. מ"מ הסכמנו כולנו, שבחירת הנשים היא נגד מנהג ישראל ונגד המוסר הישראלי בחיי הציבור, שהשתדלו תמיד לשמור על כבודה בת מלך פנימה, שהאשה הישראלית תשמור את ביתה ואת חינוך ילדי' ואל תהי' קולנית ויוצאנית, לפזר כוחה ולהרוס צניעותה, ולאבוד את חינה וטעמה ע"י ריב ומדנים פוליטיים וציבוריים.לכן, בודאי מן הראוי למנוע ככל האפשר את השתתפות הנשים בהנהגת הקהילות וגם בבחירות. אבל אין להפר את השלום והאחדות בקהילה, אם תגבר יד בעלי זרוע ולשון להנהיג את הבחירה. ולהלכה אין לו לזוז מפסקו של מרן הגרד"ה ז"ל, שהי' גדול בהוראה והיחידי

94

פסקי דין של בתי הדין הרבניים בישראל חלק א פס"ד המתחיל בעמוד 161

 את הבעל במזונות הילדה).כאמור, ודאי הוא הדבר שהבעל חייב במזונות אשתו דאין נגדה שום אשמה יסודית שעי"ז נוכל עפ"י ההלכה לפטרו ממזונותיה, ומן הראוי שהבעל יתן אל לבו לקרב את אשתו וממילא גם את ילדיו ברחמים ובכבוד, ואילו נתן לב לקרבה כאשר נתן לב לרחקה היה נמשך חינה עליו (כלשון מליצתו של רש"י בתשובותיו סי' ר"ז), וכן חייב הוא במזונות ילדו, ומקום הדיון הוא על דבר העלאת סכום המזונות בהתאם להכנסתו החדשית הגדולה כעת יותר מכפי שהיה בעבר ובהתאם ליוקר החיים.ב"כ האשה, כפי שהודה בעצמו, לא עלה בידו להוכיח את טענתו שהבעל מרויח גם מחוץ לשכרו במקום עבודתו.

95

פסקי דין של בתי הדין הרבניים בישראל חלק יא פס"ד המתחיל בעמוד 4

 עוזיאל אהע"ז סי' פ"ח): איש שרצה להפסיד כתובת אשתו בטענה שמצא עליה מומין ונמצא שקרן, ואמר עליו הראה איש זה במעשהו לרעה כי /אינו/ מזרעו של אברהם אבינו שדרכו לרחם על הבריות וכל שכן על שארתו אשר בא אתה בברית שאילו נתן לב לקרבה כאשר נתן לב לרחקה היה נמשך חינה עליו, שכן אמרו חז"ל חן אשה על בעלה ואשרהו אם זכה לזכות בה חיי עולם הזה ועולם הבא, ואם אינו מקרבה ברחמים וכבוד יגרשנה ויתן לה כתובה. דברים הק' אלו הולמים לנידון דידן, אילו הבעל היה נותן לב לקרבה כאשר נתן לב לרחקה, הרי היה צפוי להם חיים משותפים

96

פסקי דין של בתי הדין הרבניים בישראל חלק יג פס"ד המתחיל בעמוד 360

 ודברי מוסרו של רש"י ז"ל באחת מתשובותיו כלפי בעל שהעליל על אשתו טענת מומין, וז"ל: "והראה האיש מעשהו לרעה, והראה עצמו שאינו מזרעו של אברהם אבינו שדרכו לרחם על הבריות, וכל שכן על שארו אשר בא [עמוד 364] אתה בברית שאילו נתן לב לקרבה כאשר נתן לב לרחקה היה נמשך חינה עליו וכו'". (תשובות רש"י סימן ר"ז)ומצינו השלמת דברים בזה מרש"י ז"ל במקום אחר, בו הוא ממשיך וכותב: "ואם אינו רוצה לקרבה יגרשנה ויתן לה כתובתה, ואם אין לו יתן כל הנמצא בידו וכו', ואם חפצה להתגלגל ע"י מזונות יתן לה כל אשר יראו ז' טובי העיר לפי השגת

97

אנציקלופדיה תלמודית כרך ב, ארוסה

 ונותנים לה זמן מחדש שנים עשר חודש122, וכן אם עשתה בפני הראשון ששה חדשים ומת ונתארסה לאחר, נותנים לה שנים עשר חדשים שלמים מחדש123. לארוסה אלמנה נותנים שלשים יום124, משעת התביעה125, שאינה טורחת כל כך בתכשיטים, שכבר יש בידה126, או לפי שכבר בטל חינה ואינה מפרנסת עצמה כל כך ודי לה בשלשים יום127. ודוקא אלמנה מן הנשואין, אבל אלמנה מן האירוסין נותנים לה שנים עשר חודש128, שהרי אין בידה מבעל ראשון129, או שלא בטל חינה כלל מן האירוסין130. כשם שנותנים זמן לאשה משתבעה הבעל לפרנס עצמה, כך נותנים זמן לאיש משתבעתו

98

אנציקלופדיה תלמודית כרך יג, חודש

 אדם מעמיד על עצמו שלא לבעול, ויבמה שאמרה לא נבעלתי נאמנת, מכאן ואילך אינו מעמיד על עצמו והוא נאמן כשאמר בעלתי210. נותנים לאלמנה שלשים יום להכנת צרכי נשואיה211, שאינה טורחת כל כך בתכשיטים, שכבר יש לה והכינה לעצמה קודם, ודי לה בשלשים יום212, או לפי שכבר בטל חינה ואינה מפרנסת עצמה כל כך ודי לה בשלשים יום213. וכן בטעם שהמדיר את אשתו מליהנות לו שעד שלשים יום יעמיד פרנס, יותר מכאן יוציא ויתן כתובה214, אמרו שיכולה לומר עד שלשים יום אין לי זלזול שאנשים אחרים לא ישמעו, יותר מזה ישמעו אנשים ויש לי זלזול215

99

אנציקלופדיה תלמודית כרך כ, טענת בתולים

 שלש שנים ויום אחד445, אפילו הן עדיין בתולות446, אין להן טענת בתולים447, להפסידן כתובתן ולטעון עליהן טענת מקח טעות448, לפי שכל אחת מאלו בחזקה שתבעל, ובין נבעלו ובין לא נבעלו הרי הן כבעולות לכל דבר449. בירושלמי אמרו שלפיכך בתולה מן הנישואין כתובתה מנה לפי שבטל חינה450. בברייתא שנינו: כנסה ראשון לשם נישואין ויש לה עדים שלא נסתרה או שנסתרה אבל לא שהתה עמו שיעור ביאה451 - או שהיא מודה שלא נבעלה לראשון452 - אין השני יכול לטעון טענת בתולים שהרי כנסה ראשון453, והואיל והיתה ראויה לו לביאה, אין אפוטרופוס לביאה הראויה לו454

100

אנציקלופדיה תלמודית כרך לג, כתובה

 280. נתאלמנה או נתגרשה או נחלצה מן הנישואין, כתובתה מנה281, אם נישאת לאחר, שבחזקת בעולה היא משנכנסה לחופה*282, ואפילו נמצאת שהיא בתולה כתובתה מנה283, ואפילו כשיש עדים שלא נסתרה עם הראשון284. וכן אמרו בירושלמי, שאפילו בתולה מן הנישואין כתובתה מנה285, ואמרו שם הטעם, לפי שבטל חינה286, ואין אדם רוצה ללוקחה אלא בדמי בעולה287. ויש מהראשונים שכתבו בטעם הדין, שהואיל וחזקת הנשואה שתיבעל, תיקנו לה חכמים כתובה מנה אף כשהיא בתולה288, שלא חילקו חכמים ("לא-פלוג*") בדבר289. ויש סוברים בדעת ראשונים שלא אמרו שכתובתה מנה אלא כשנישאה לאחר בסתם, לפי שעל דעת

1234567891011