חינה

חינה מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 101 מקורות עבור חינה. להלן תוצאות 1 - 10

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


1

תלמוד ירושלמי (וילנא) מסכת גיטין פרק ה

 זיבורית אין נפרעין מניכסי יתומין אלא מן הזיבורית: גמ' רבי יוחנן בשם רבי ינאי אין נפרעין מניכסי יתומים קטנים אלא בשטר שהריבית אוכלת בו. ויש אומרים אף לכתובת אשה. אמר רבי אימי מפני מזונות. אמר רבי מתניה מאן חש למזונות ר"ש דרבי שמעון אמר במגבה הדבר תלוי. מאי כדון מפני חינה כדי שיהו הכל קופצין עליה לישאנה. ויש אומרים אף לגזילה ולניזקין. אמר רבי יוסי בי רבי בון אף אנן תנינן תרתיהן לגזילה מן הדא אם היה דבר שיש לו אחריות חייבין לשלם. לניזקין מן הדא ואין נפרעין מן הנכסים של יתומין אלא מן הזיבורית. כיני מתניתא אין נפרעין מניכסי

2

תלמוד ירושלמי (וילנא) מסכת כתובות פרק א

 ביאתו ביאה אבל אין בו כח ליגע בסימנין ותני כן מעשה שעיברה ובתוליה קיימין מתיבין לרבי מאיר בתולין אין כאן ותימר כתובתה מאתים אמר לון וכי בבתולין הדבר תלוי הרי בוגרת אין לה בתולים וכתובתה מאתים הרי בתולה מן הנישואין יש לה בתולים וכתובתה מנה מאי כדון בוגרת לא בטל חינה בתולה מן הנישואין בטל חינה מה פליגין במוכת עץ דר"מ אמר לא בטל חינה ורבנין אמרין בטל חינה (מה פליגין) בתולה הנבעלת מן הקטן וממי שאינו איש כשירה לכהונה תני ר' חלפתא בר שאול כשירה אפי' לכ"ג ר' ירמיה ור' אמי מקשי מה בינה לבין הנבעלת באצבע אילו הנבעלת

3

תלמוד ירושלמי (וילנא) מסכת כתובות פרק ט

 בב"ד את אמר אינו גובה. מנכסי יתומין לא תפרע אלא בשבועה. אמר ר' יוחנן בשם רבי ינאי אין פורעין מניכסי יתומים אלא בשטר שהריבית אוכלת בו ויש אומרים אף לכתובת אשה א"ר ינאי מפני מזונות א"ר מתניה מאן חש למזונות ר' שמעון דר"ש אומר במגבה הדבר תלוי מאי כדון מפני חינה מפני שיהיו הכל קופצין עליה לישאנה ויש אומרים אף לגזילה ולנזיקין אמר רבי יוסי אף אנן נמי תנינן תרתיהון לגזילה מן הדא אם היה דבר שיש לו אחריות חייב לשלם לנזיקין מן הדא אין נפרעין מנכסי יתומין אלא מן הזיבורית כיני מתניתא אין נפרעין מניכסי יתומין לנזיקין אלא מן

4

תלמוד ירושלמי (וילנא) מסכת שבועות פרק ז

 הוא מפני שפגמו בבית דין את מר אינו גובה. ר' יוחנן בשם ר' ינאי אין נפרעין מניכסי יתומין קטנים אלא בשרבית אוכלת בו ר' נתן אומר אף לכתובת אשה. א"ר מנא מפני מזונות. אמר רבי מתנייא מאן חייש למזונות ר' שמעון דרבי שמעון אומר בנקיבה הדבר תלוי. מאי כדון משום חינה כדי שיהו קופצין עליה לישאנה. רבי נתן אומר אף לגזילה ולנזקין א"ר יוסי אף נן תנינן תרתיהון לגזילה מהכא אם היה דבר שיש בו אחריות חייב לשלם לנזקין מהכא אין נפרעין מניכסי יתומין קטנים אלא מזיבורית. כיני מתניתא אין נפרעין מנכסי יתומין קטנים לנזקין אלא מזיבורית. [דף לח עמוד

5

ספר הלכות גדולות סימן מז - הלכות נידוי

 רב יהודה אמר רב אסי אין נזקקין לנכסי יתומים אלא אם כן היתה ריבית אוכלת בהם ורבי יוחנן אומר או לשטר שיש בו ריבית או לכתובת אשה משום מזוני, ואפילו רבי יוחנן לא קאמר אלא באלמנה דקמפסדא מזוני אבל [עמוד תקכו] גרושה לא, אמר ליה אנן ההיא דרבי יוחנן משום חינה מתנינן לה. אמר רב נחמן מריש לא הוה מיזדקיקנא לנכסי דיתמי, כיון דשמעתה להא דאמר הונא חברין משמיה דרב יתמי דאכלי דלא דילהו ניזלו בתר שיבקינהו, מכאן והילך מזדקיקנא. ומעיקרא מאי טעמא לא הוה מיזדקיק, רב פפא אמר פריעת בעל חוב מצוה ויתמי לאו בני מעבד מצוה נינהו, ורב

6

תשובות הגאונים - הרכבי סימן רלד

 ומוציאין ממון מן היכא דאית ליה ונותנין לזה דלא לישקול כל חד ממונא דאינאשי ונמנע מן דינא ונערוק. ולפום הכין אמרינן לענין מאי דתנן הנפרעת שלא בפניו לא תיפרע אלא בשבועה אמ' ר' אחא שר הבירה מעשה בא לפני ר' יצחק נפחא באנטכיא ואמ' לא שנו אלא כתובת אשה משום חינה אבל בעל חוב לא. רבא אמ' רב נחמן אפילו בעל חוב שלא יהא כל אחד ואחד נוטל מעותיו שלחבירו והולך ויושב לו במדינת הים ואתה נועל דלת בפני לוין. אבל מאן דאתי ואמ' אית לי ממונא על פל' דהוא במדינת הים והא שטרא לא מיזדקקינן ליה לאגבוייה מן ניכסיה

7

אלשיך משלי פרק ה

 צר בלתי ישר לא תואר לו ולא הדר, וקוץ ודרדר יצמיח בו ואבני נגף מתנוססות על אדמתו, ואחריתה דרך רחבה מני ים ערוכה בכל טוב ושמורה מכל נזק עברה משכיות החמדה, מור ואהלות עם כל עצי לבונה כל צפור כל כנף פצחו רנה, לא תשבע עין לראות טובה ויפיה משום חינה ועדנה כי רבה היא, ואין קצה לתבונה, והנה כדברים האלה וכחזיון הזה האדם יראה לעינים שתי דרכים לפניו, דרך המות הוא היטפל בעסקי העה"ז ותאוותיו, אשר ענייניו נחמדים למראה, רחבים וישרים לכל מראה עיני בשר, אך אחרי דרך מבוא שמשה צר ומצוקה, כי מרוחב דרכה יתפלשו נתיבים ומעגלים צרים

8

אלשיך אסתר פרק ב

 ומה מתקו דברי הכתוב בשנותו את טעמו, כי בנשים אשר אינן עתה לפניו אמר ויאהב המלך, כי ראה המלך שכאשר בא על כל אחת מהנה לא אהב שום אחת כאהבתו את אסתר. אך באלו הבתולות אשר העמיד לפניו עתה צודק חן וחסד, ואמר ותשא חן וחסד לפניו מכל הבתולות, שהיתה חינה גדול בעיניו מכלן. וזהו אומרו אחר כך ובהקבץ בתולות שנית, כי פעם ראשונה נקבצו הבתולות אל יד הגי, ואחר כך נקבצו שנית בהמליך המלך את אסתר, ולזה אמר בתולות, כי לא קבץ שנית רק הנותרות עדיין בבתוליהן. נמצא כי אף הראשונה שבכולן לא נזדווג לה עד תום לה שנים

9

אלשיך אסתר פרק ה

 כראות פניה טרם ידברו אליו דבר, ותשא חן וחסד לפניו כי חוט של חסד משוך על פניה וכל לשון תקום אתה לדבר סרה תאלם, אך אם לא היה רואה פניה רק נודע לו על פי מגיד אז לא יבצר מהעומדים לפני המלך להשטין על דעיילה בלא בר, וגם לא יהיה חינה בעיניו כי לא ראה פניה. על כן מה' יצא והיה המלך יושב נוכח פתח הבית שיראנה מיד. ועל כן ויהי כראות וכו' נשאה חן בעיניו מה שאין כן אם לא היה רואה פניה כאמור:(ב) ויהי כראות המלך את אסתר המלכה עמדת בחצר וכו'. הנה אומרו ויהי הוא יתור,

10

בית יוסף להבה מועדים דרוש לפורים

 בית יוסף להבה מועדים דרוש לפוריםבמדרש (שמות רבה לג, ה) נבחר שם מעושר רב, נבחר שמו של מרדכי מעושרו של המן, מה עשה אותו רשע הוציא כל כסף וזהב שהיה לו ונתן לאחשורוש, אמר הקב"ה חייך נבחר מכסף וזהב חן טוב חינה של אסתר, כיון שבא הרשע עם הממון אמר המלך הכסף נתון לך, אמר הקב"ה כך אתם מוכרים שלי על שלי שנאמר כי לי בני ישראל עבדים, ולי הכסף והזהב, עד כאן. וצריך להבין וכי השם גורם או העושר שיחס מרדכי על שמו והמן על עושרו, הלא צדקת הצדיק הוא עצמיותו וגם הרשע. הנה המן נולד בלילה שהחיה

1234567891011