חיים ומלך הלכות חגיגה פרק א

חיים ומלך הלכות חגיגה פרק א

  

הלכה א
[א] עיין קדושין דף נ"ג ע"א ומר זקני הגאון מערכי לב דף ר"מ ע"ג ודף רע"ו ע"ד, ואות היא לעולם ח"א אות צ"ה, ומראה הנוגה דף נ"ד ע"ד, והרב גור אריה צרמון נר"ו דף קצ"ו ע"ג אי עוף בכלל זבח יעו"ש.

הלכה י
[י] מותר להקריב בחולו של מועד נדרים ונדבות שנא' אלה תעשו לה' במועדיכם. והקשה מו"ה עץ החיים בלשונות על רבינו דף ח' ע"ב דמאחר דרבינו פסק בפ"ז מהל' יו"ט דמותר מדין תורה מלאכה בחולו של מועד למאי אצטריך קרא יעו"ש. ותבט עיני למוה"ר הגדול מרן מלכא בס' שורשי הי"ם ז"ל שתירץ דאצטר ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.