חיים ומלך הלכות גזלה ואבדה פרק א

חיים ומלך הלכות גזלה ואבדה פרק א

  


הלכה א
[א] ברכת מועדיך לחיים ח"ב דרוש ב' לשבת הגדול.
וכל לאו שניתן לתשלומין. עיין למרן כ"מ בפי"ח מהל' סנהדרין מאי דרמי ומקשה בזה יעו"ש.