חיים ומלך הלכות ברכות פרק ז

חיים ומלך הלכות ברכות פרק ז

  

הלכה ג
[ג] ואינו בוצע לא פרוסה קטנה וכו' ולא פרוסה גדולה יותר מכביצה מפני שנראה כרעבתן. מרן כ"מ הביא ממס' דרך ארץ פ"ד דלא יאחוז הפרוסה כביצה בידו בפעם אחת והעושה כן הרי זה רעבתן ע"כ ומשיטת לשונו הרואה יראה דלא קפיד מר להביא להיות היפך דברי רבינו כי אם לסיועי ליה וקשה דאדרבא אינו משם ראיה כי אם מעשה לסתור וכן ראיתי שנרגש גור בארץ הזאת חד מינן הרב הגדול בעל מרכבת המשנה אלפ'אנדארי ז"ל, וכשאני לעצמי יאמר נא דכונת מרן כ"מ הלא היא לדעת רבינו דהבוצע דצריך לבצוע בעין יפה ובפרט כשיש אורחים סמו ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.