חיים ומלך הלכות ברכות פרק ו

חיים ומלך הלכות ברכות פרק ו

  

הלכה ב
[ב] אין מברכין עליהם [שאינם אלא] מפני הסכנה וכו'. וכן פסק לקמן פי"א ה"ה ועיין בס' יצחק ירנן שהביא משם שמעתי מקשים ממ"ש שם רבינו ה"ט לברך על עשיית המעקה והתם נמי הוי הסרת הסכנה ועיי"ש מה שתירץ. ולענ"ד נראה לתרץ דבמים אחרונים הסכנה שהוא הנזק הוא בידים וע"י המים מסיר הנזק אבל התם המעקה הוא גדר וסייג כדי שלא יפול ויבא לידי סכנה ודוק. ועיין בכנה"ג חו"מ סי' ת"ט הגהת פטור אות ג' וסי' תכ"ו הגהת ב"י אות י"ד.

הלכה ז
[ז] וכן אם נתגלו גילוי האוסר. עיין לב חיים ח"א סי' ס"ב.< ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.