חיים ומלך הלכות אישות פרק כד

חיים ומלך הלכות אישות פרק כד

  


הלכה יא
[יא] (מאכילתו דבר שאינו מעושר) [אלא דברים שאינן מעושרין]. חיים ושלום ח"ב סימן פ"ה.

הלכה טו
[טו] סמיכה לחיים דף מ"ג ע"ג.

הלכה יז
[יז - יח] סמיכה לחיים דף מ"ב ע"ג.