חיים ומלך הלכות אישות פרק כג

חיים ומלך הלכות אישות פרק כג

  


הלכה יח
[יח] דף פ"ד ע"ד מס' ברכת מועדיך לחיים ח"א.