חיים ומלך הלכות איסורי ביאה פרק ד

חיים ומלך הלכות איסורי ביאה פרק ד

  


הלכה ה
[ה] עיין להרב תנא בס' מל"מ דהגי'ה בלשון הירושלמי דיש לה דם טוהר ובזה יישב דרבינו לא הוצרך לבאר דין גיורת דבמ"ש יולדת כוללת כל אשה אפילו דאין לה טומאה (מעי') [משום] דהיתה גויה זה תורף דבריו והוא פלא על רוב בקיאותו איך נעלם מיניה דמר סוגיא ערוכה בבכורות דף מ"ו ע"ב ברייתא מפורשת (דיש) [דאין] לה דם טוהר והוא תמיהא על רבינו דהשמיט דין זה. ושוב מצאתי מ"ש הרב מראית העין והרב אמר יוסף ז"ל בליקוטים דף ק"ה ע"ג.