חידושי מים חיים הלכות חגיגה פרק א

חידושי מים חיים הלכות חגיגה פרק א

  


הלכה ב
[ב] אין להם שיעור מן התורה. אע"ג דבירושלמי איתא דר' יוחנן סבירא ליה דמעה כסף שתי כסף דאורייתא אנו אין לנו אלא כש"ס דילן דגרסינן התם אר"י כסבורין אנו לומר הראיון אין לו שיעור למעלה אבל יש לו שיעור למטה עד שבא רבי אושעיא ברבי ולימד הראיון אין לו שיעור לא למעלה ולא למטה אבל חכמים אומרים וכו':

הלכה י
[י] מותר להקריב בחש"מ נדרים ונדבות. משנה בפ"ק דחגיגה עולות במועד באות וכן בפ"ב דביצה פרכינן בפשיטות השתא סלוקי מסלקינן נדרים ונדבות מיבעיא וכן בכמה דוכתי: