חידושי מים חיים הלכות ברכות פרק ז

חידושי מים חיים הלכות ברכות פרק ז

  


הלכה ה
[ה] ואם רצה הבוצע לחלוק וכו'. עיין מה שכתב מרן. ופי' דברי רבינו הבוצע הוא וכו' ועיין בש"ע א"ח סי' קס"ז סעיף י"ז: