חידושי מהרי"ח מסכת נדרים פרק ז

חידושי מהרי"ח מסכת נדרים פרק ז

  

משנה א
ד"ה ורבי עקיבא כו' וכן פסקו כל הפוסקים. עכ"ל עיין בנושאי כלים של הרמב"ם בפרק ט' למה פסקו כרב"ע נגד חכמים וביותר הר"ן ולי נראה עוד להוסיף דאף דנאמר דאמרו לו היינו חכמים ולא רשב"ג ע"ש והוי רבים נגד רב"ע נוכל לומר דכשאמר להם כן הדבר וכו' הודו לו וקבלו דבריו ולהכי פריך בגמרא מאן תנא דפליגי עלי' דת"ק דמתניתין אפשר הודה לרב"ע כנ"ל ואמר רשב"ג וא"כ נוכל לומר דת"ק דרשב"ג אפשר היינו חכמים דמתניתין לאחר שהודה לרב"ע וא"כ פשיטא דהלכה כחכמים וכרב"ע נגד רשב"ג. ומדי דברי בו זכור אזכרנו מה שהני ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.