חידושי מהרי"ח מסכת נדה פרק א

חידושי מהרי"ח מסכת נדה פרק א

  


משנה א
[תוי"ט ד"ה] וחכ"א לא כדברי זה ולא כדברי כו' כ' הר"ב כו' ולא ליטמא למפרע רק עונה אחת יותר מצהרים עד שחרית כו' עכ"ל. נ"ב דהיינו הלילה אבל לא הצהרים דאתמול: