חידושי מהרי"ח מסכת כתובות פרק יג

חידושי מהרי"ח מסכת כתובות פרק יג

  

משנה א
תוי"ט ד"ה תשבע כו' ואפשר לומר במזונות מב"ח תתירא ליקח אם לא האמת אתה כי איך תוכל אח"כ להעיז כי הוא יודע האמת מה שאין כן במשועבדים ובכתובה ודו"ק:


משנה ב
תוי"ט ד"ה חנן כו' שההנה את האשה כו' ותשלם זו האשה עצמה ואף שאין לה יהי' המעות חוב עליה:


משנה ד
תוי"ט ד"ה והודה כו' דלהכי נקט קנקנים כו' עכ"ל. ולי נראה דקנקנים היו קורין לריקים דאי כמו שפירש הרב דקמ"ל לענין מקח וממכר היה בודאי הגמרא אומר זה ועוד דכל הגמרא שם מדקדק כמה וכמה פעמים והכל קו ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.