חידושי מהרי"ח מסכת כתובות פרק ט

חידושי מהרי"ח מסכת כתובות פרק ט

  

משנה א
תוי"ט ד"ה שאם מכרה כו' בלשון דיעבד איידי כו' עכ"ל וזהו דוחק גדול דזהו עיקר חילוק לפי דבריו בין לכתחילה ובין דיעבד ובשביל איידי יאמר בשניהם לשון אחד רק מה שרוצה לתרץ דעת ר"י דס"ל שאין תנאי כו' וא"כ ע"כ לתרץ קושית הר"ן צ"ל דלכתחילה מועיל התנאי אני אומר שר"י בעל תוספות אזיל לשיטתו שכתב בתוספת דף ע"ח ע"ב ד"ה לא כר"י ע"ש דהמשנה סברה כאמרו לו דר"ג ומה שהקשה הר"ן א"כ למה אמרו רב ושמואל כרבותינו ולא אמרו כדאמרו לו עיין בזה בתוספות ומתורץ א"כ לפי דבריהם החילוק לפי אמרו לו דשם אפילו מכרה ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.