חידושי מהרי"ח מסכת כלאים פרק ד

חידושי מהרי"ח מסכת כלאים פרק ד

  

משנה ג
[תוי"ט ד"ה] ורחב ארבעה כו' עיין עד סוף וגם עיין מ"ש בפ"ב מ"ח הנה מלבד הדוחק הגדול לומר שצריך בגדר ד' אמות חדא הול"ל ורחבם ד' ועוד דדוחק גדול שיהיה הקנין עובין ד' אבל בלא זה מנ"ל לעשות פלוגתא בין הר"ש שהביא הרב תוי"ט בפ"ב מ"ח בפירוש שהעובי כל שהו ובין הרמב"ם והיכן ראה ברמב"ם שצריך בגדר רחב ד' אי משום מ"ש בספ"ז בחי"ד דאם אינו רחב ד' אינו דין מחול הכרם התם היינו טעמא דכותל פחות מרוחב ד' אין צריך דוושא כמו שהוא בגמרא ושכחתי מקומו ואפשר שהגמ' קאמר שאינו ארוך ד' אבל זיל בתר טעמא כל ש ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.