חידושי מהרי"ח מסכת גיטין פרק ד

חידושי מהרי"ח מסכת גיטין פרק ד

  

משנה ב
תוי"ט ד"ה היה עושה כו' דמזכי שטרי אבי תרי כו' עכ"ל עיין ברמב"ם בפ"ו מהלכות גירושין שהרב בעל משנה למלך תירץ על זה בכמה אופנים ע"ש באורך ותמצא טוב טעם ודעת. ומה שהקשה עוד הרב תוי"ט ולא עוד אלא שזה שאמר בשלשה והיינו כרב ששת ור"ל כו' נ"ל דאפשר דעת רש"י ורע"ב דהלא אמורא יכול לפסוק כאיזה תנא או כאיזה אמורא אף שהוא נגד הכלל דלא נאמר הכלל רק על הסתם וזה ידוע וא"כ הרי רבי יוחנן וריש לקיש הוי קדמי טובא לרב ששת ורב נחמן וכן פסק רב ששת כר"ל א"כ הכי הילכתא ואף שרב נחמן פסק כר"י הא הילכתא כו ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.