חידושי מהרי"ח מסכת בבא בתרא פרק י

חידושי מהרי"ח מסכת בבא בתרא פרק י

  

משנה א
תוי"ט ד"ה פשוט שכתבו כו'. כתבו התוספות הטעם שמא יעשנו מקושר ויהיה מוקדם וע"ז כתבו וא"ת והא במקושר כו' וכך היה לו להרב תוי"ט לכתוב אבל פשוט שזה נשמט בדפוס:


משנה ב
תוי"ט ד"ה כסף זוזין כו' צריך עיון למאי צריכי כו'. אפשר לומר דהא יש לדקדק דהא עיקר הרבותא שאין לו יותר מב' והכי הוי ליה למתני אין לו יותר על שתים לכן נראה דאי לא תני רק כסף זוזים כו' הא כסף סלעין דאינון אין לו אלא סלע א' דה"פ כסף סלעין דאינון אפשר היה כתוב דאינון ד' זוזין משום שיש סלע טוב וסלע קל כ ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.