חידושי מהרי"ח מסכת בבא בתרא פרק ה

חידושי מהרי"ח מסכת בבא בתרא פרק ה

  


משנה ב
תוי"ט ד"ה לא מכר כו' דהוה המוציא מחבירו עליו הראיה כו' וכמדומה לי שבאבעיא דלא נפשטה לא מהני תפיסה אם לא במחלוקת שיכול לומר התופס קים לי כהאי וא"כ בכל ענין אינם מכורים רק כהיום אין לי עת לראות הדין:


משנה יא
תוי"ט ד"ה בדקה כו' למחוק כ"כ בצמצום. כאן צ"ל א"נ משום שמודד לו בריוח ובדקה מודד יותר וכשמודד בגסה מפסיד הקונה ואח"כ צ"ל לא ימוד בדקה כו' שאינו יכול למחוק כ"כ ע"כ הגהתי מפי' רשב"ם שבגמ':