חזקה

חזקה מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 24086 מקורות עבור חזקה. להלן תוצאות 141 - 150

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


141

ילקוט שמעוני תורה פרשת קרח

 אתם ולא התורם את שאינו שלו, אמר רב חסדא לא קשיא כאן להאכיל כאן להניח, בעא מיניה רב דימי בר יוסף מרב נחמן האומר לשלוחו צא ושחוט לי והלך ומצא שחוט מהו, א"ל חזקתו שחוט, האומר לחברו צא ותרום והלך ומצא תרום מאי, א"ל אין חזקתו תרום מה נפשך אי חזקה שליח עושה שליחותו אפילו תרומה נמי [ואי אין חזקה שליח עושה שליחותו אפילו שחיטה נמי לא], א"ל לכי תיכול עלה כורא דמילחא אימא לך, לעולם אין חזקה שליח עושה שליחותו ושחיטה דילמא איניש אחרינא שמע ואזל ושחט ורוב מצויין אצל שחיטה מומחין הן, ותרומה דילמא איניש אחרינא שמע ואזל

142

זוהר כרך ב (שמות) פרשת יתרו

 ואי תימא דיובלא ממש, אלא (מו ב, פה ב) מסטרא דיובלא הוה ומסטרא דיובלא אתער דינא על מצראי ובגיני כך חמשין אלין דיובלא הוו, תאנא לקבל דא חמשין זמנין אתמר ואדכר באורייתא נמוסין דמצרים ושבחי אינון כלהו, אשר [דף פד עמוד א] הוצאתיך, (דברים ד) ויוציאך, (שמות יג) כי ביד חזקה הוציאך, וכלהו זמני חמשין אינון ולא יתיר משום דכלא ביובלא אתעטר ומסטרא דיובלא אתא כלא, ובגיני כך אורייתא דאתי מגבורה אתעטרת בימינא דכתיב (דברים לג) מימינו אש דת למו, ותניא חמשא קלין הוו, וכלהו אתחזיאו בהו ואתכלילו בהו ואתעטרו בדא, אמר ר' שמעון בההוא זמנא דקבילו ישראל אורייתא יובלא

143

זוהר - סתרי תורה כרך א (בראשית) פרשת וירא

 כלל בר בגלוגולא דעינא כד איהו סתים בסתימו ומגלגלין ליה בגלגולא ואתחזאי בהאי גלגולא אספקלריאה [דף צז עמוד ב] דנהרא ולא יכיל לקיימא בההוא גוון בר דחזי זוהר מנהרא בסתימו דעינא ועל דא כתיב (יחזקאל לז) היתה עלי יד יי' (שם לג) (נ"א ויד יי' היתה אלי) ויד יי' עלי חזקה וכלהו מתפרשן מנביאי קשוט בר משה מהימנא עלאה דזכה לאסתכלא לעילא במה דלא אתחזי כלל, עליה כתיב (במדבר יב) לא כן עבדי משה וגו':וירא אליו אתחזי ואתגלי ליה שכינתא גו אינון דרגין דאתחברו בסטרוי מיכא"ל לסטר ימינא גבריא"ל לסטר שמאלא, רפא"ל לקמא, אוריא"ל לאחורא, ועל דא אתגליא עליה

144

תיקוני זוהר תקונא חמשין וחמש

 ואינון מעשה אלקי"ם דאיהי אימא עלאה מעשה איהו בתרין ידין דתמן עשייה ומכתב אלקי"ם בתרין ידין [דף פט עמוד א] דתמן כתיבה ואיהי חרות על הלחת יד כותבת ויד חותמת ואיהי חד יד הגדולה דאתמר בה וירא ישראל את היד הגדולה ותניינא יד החזקה הדא הוא דכתיב (דברים ד') וביד חזקה וכו' ורזא דמלה י"י אלקינ"ו י"י יד הגדולה כוז"ו במוכס"ז כוז"ו י"ד החזקה ואינון (נ"א אימא עלאה ואימא תתאה) יד עלאה מסטרא דימינא יד תתאה מסטרא דשמאלא וכלא כ"ח פרקין דאתמר בהון ועתה יגדל נא כח אדנ"י ודא כח מעשיו הגיד לעמו כח מעשה בראשית ועוד אית י"ד דאתקרי

145

זוהר חדש כרך א (תורה) פרשת כי תשא

 וע"ד אקרי שבת דהא יוסף כל אקרי ושבת נמי איקרי כל בגין דכל עינוגא ותפנוקא נפיק מניה לקיימא לעלמין כלהו. ועל דא שבת כלילא מעשה ולא תעשה בגין דיוסף נמי בוכרא דנטיל תרין חולקין. ת"ח כתיב בדברות במשנה תורה וזכרת כי עבד היית בארץ מצרים ויפדך ה' אלהיך משם ביד חזקה ובזרוע נטויה על כן צוך ה' אלהיך לעשות את יום השבת. הכא אוליף לן אורייתא רזא עילאה דהא ההוא צדיקא דאזדבן לעבדא במצרים ואחילו ליה. לקבליה איהו זכור את יום השבת. ובג"כ אמר לון קב"ה לישראל בבעו מנכון הוו דכירין ההוא צדיקא דאזדבן על ידיכו והוה לעבדא במצרים ובההוא

146

זוהר מהדורת הסולם - בראשית פרשת וירא מאמר והנה שלשה אנשים

 הוא זהר אספקלריאה, דלא אתחזי ביה כלל, בר בגלגולא דעינא, כד איהו סתים בסתימו. ומגלגלין ליה בגלגולא, ואתחזאי בהאי גלגולא, אספקלריאה (דף צ"ז ע"ב) דנהרא. ולא יכיל לקיימא בההוא גוון, בר דחזי זוהר מנהרא בסתימו דעינא.[אות מח] ועל דא כתיב היתה עלי יד ה'. ויד ה' עלי חזקה. וכלהו מתפרשן מנביאי קשוט. בר משה, מהימנא עלאה, דזכה לאסתכלא לעילא, במה דלא אתחזי כלל. עליה כתיב, לא כן עבדי משה וגו'.[אות מט] וירא אליו. אתחזי ואתגלי ליה שכינתא, גו אינון דרגין דאתחברו בסטרוי, מיכאל לסטר ימינא. גבריאל לסטר שמאלא. רפאל לקמא. אוריאל לאחורא. ועל דא, אתגליא עליה שכינתא, בהני

147

זוהר מהדורת הסולם - שמות פרשת יתרו מאמר וידבר אלקים

 יובלא אפיק לון לישראל ממצרים. ואי תימא דיובלא ממש. אלא מסטרא דיובלא הוה, ומסטרא דיובלא אתער דינא על מצראי, ובגיני כך חמשין אלין דיובלא הוו.[אות שנה] תאנא, לקבל דא, חמשין זמנין אתמר ואדכר באורייתא, נמוסין דמצרים, ושבחי אינון כלהו, אשר (דף פ"ד ע"א) הוצאתיך. ויוציאך. כי ביד חזקה הוציאך. וכלהו זמני, חמשין אינון, ולא יתיר, משום דכלא ביובלא אתעטר, ומסטרא דיובלא אתא כלא. ובגיני כך, אורייתא דאתי מגבורה, אתעטרת בימינא. דכתיב מימינו אש דת למו. ותניא חמשא קלין הוו. וכלהו אתחזיאו בהו, ואתכלילו בהו, ואתעטרו בדא.[אות שנו] אמר ר' שמעון, בההוא זמנא דקבילו ישראל אורייתא, יובלא דא אעטר

148

זוהר חדש מהדורת הסולם - שמות פרשת כי תשא מאמר עשרת הדברות כנגד ע"ס

 יוסף כל אקרי, ושבת נמי איקרי כל. בגין דכל עינוגא ותפנוקא נפיק מניה, לקיימא לעלמין כלהו. ועל דא שבת כלילא מעשה ולא תעשה. בגין דיוסף נמי בוכרא, דנטיל תרין חולקין.[אות כט] ת"ח, כתיב בדברות במשנה תורה, וזכרת כי עבד היית בארץ מצרים ויפדך ה' אלהיך משם ביד חזקה ובזרע נטויה על כן צוך ה' אלהיך לעשות את יום השבת. הכא אוליף לן אורייתא רזא עילאה, דהא ההוא צדיקא דאזדבן לעבדא במצרים, ואחילו ליה. לקבליה איהו זכור את יום השבת. ובג"כ אמר לון קב"ה לישראל, בבעו מנכון הוו דכירין ההוא צדיקא דאזדבן על ידיכו, והוה לעבדא במצרים, ובההוא חובא אתגזר

149

פירוש הסולם לזוהר - פתיחות הקדמה לספר הזהר

 מחשבת הבריאה. כי הכין הבורא ית' בשבילן ב' מערכות הנ"ל, זה לעומת זה, שעל ידיהן עוברות הנשמות ומתחלקות לב' בחינות, גוף ונפש, המתלבשים זה בזה, וע"י תורה ומצות, נמצאים בסופם, שיהפכו צורת הרצון לקבל כמו צורת הרצון להשפיע, ואז יכולים לקבל כל הטוב שבמחשבת הבריאה, ויחד עם זה זוכים לדבקות חזקה בו ית', מפאת שזכו ע"י העבודה בתורה ומצות, להשואת הצורה ליוצרם. שזה נבחן לגמר התיקון. ואז, כיון שלא יהיה עוד שום צורך לס"א הטמאה, היא תתבער מן הארץ ויבולע המות לנצח. וכל העבודה בתורה ומצות, שניתנה לכלל העולם במשך שתא אלפי שני דהוי עלמא, וכן לכל פרט במשך שבעים

150

פירוש הסולם לזוהר - הקדמה מאמר אותיות דרב המנונא סבא

 משורת האותיות, הרומזת על נהירו דקיק שהמלכות נותנת לס"א. וע"כ לא תמצא בכל כ"ב האותיות יציאת רגל למטה רק בק', שהיא שייכת לאותיות המלכות, כי קרש"ת הן במלכות כנ"ל. אמנם בתחילה היתה הרגל השמאלית של הת' מתחלת להמשך למטה מהשורה, וראה הקב"ה שתהיה אחיזתו של הס"א חזקה יותר מדאי, ע"כ הפסיק אותה הקב"ה, והחזיר רגלה להסתיים בשוה עם השורה דקדושה, ולכן נתעבתה הרגל השמאלית ש שלה, כי החלק הנמשך לחוץ שהחזירה, נתכפל עליה שם, ומחמת זה לא מגיעה ממנה שום הארה אל הקלי' וס"א, ולא עוד, אלא שנתתקנה להיות חותמא דגושפנקא, השומר על הקליפות שלא להתקרב לינק דרך

1234567891011121314151617181920