חזקה

חזקה מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 24086 מקורות עבור חזקה. להלן תוצאות 121 - 130

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


121

בראשית רבתי פרשת תולדות

 של פגעים עליו ואמר יושב בסתר עליון, אמר לה' מחסי, כי הוא יצילך גו' לא תירא גו' עד רק בעיניך תביט (תהלים צ"א א' - ח') ברכו אביו. ואף רבקה אמרה ברכתה כנגדן ואמרה כי אתה ה' מחסי וגו', לא תאנה וגו' עד על שחל וגו' (שם ט' - י"ג) ברכתו... לעשות חזקה בזה המקום התחילו לעשות עמו מריבה.כו, כא ויריבו גם עליה. מכאן שהרשעים מבקשים לבלוע תמיד ממונן של צדיקים ורוצין לדחותן.כו, כד וירא אליו ה' בלילה ההוא. כשם שנראה לאברהם ג"פ כך נראה ליצחק, ללמדך שהיה צדיק כיוצא בו. בעבור אברהם עבדי, הגיד לו שאעפ"י שמת אברהם, זכותו

122

שכל טוב (בובר) בראשית פרשת חיי שרה פרק כג

 במתנה, הרי זו מכורה ונתונה. רב אשי אמר במתנה ביקש ליתנה לו, ולמה כתיב בלשון מכר כדי ליפות כחו. בחזקה מנלן, אמר חזקיה דאמר קרא ושבו בעריכם אשר תפשתם (ירמיה מ י), במה תפשתם בישיבה, דבי ר' ישמעאל תנו וירשתם אותה (דברים יא לא), בישיבה. וחזקת קרקע ג' שנים, וכל חזקה שאין עמה טענה אינה חזקה, ולפי שלא הגיענו למקור לא הארכנו במשפטה. וחזקת המתנה והתמורה והחלוקה ונכסי הגוי והגר אי רפק בה פורתא או נעל וגדר ופרץ כל שהוא הוי חזקה:השדה והמערה אשר בו. אמר רב נחמן אמר רבה בר אבוה המוכר שדה לחבירו בבקעה גדולה, אע"פ שמצר

123

שכל טוב (בובר) בראשית פרשת חיי שרה פרק כד

 אלא שאין אשתו מעוברת, אבל אשתו מעוברת ועוברה ניכר דבריו קיימין, ודברי הכל: הממנה שליח נאמן ואומר לו צא וקדש לי אשה בכל מקום שאתה מוצא והלך ונאנס, ולא יכול להחזיר שליחותו, אם קידש אם לא קידש, או היכן קידש ואימתי קידש, ומת אותו שליח או נשבה למרחוק, יש לומר חזקה שליח נאמן עושה שליחותו, והרי זה נאסר בכל הנשים שבעולם, שבכל אחת ואחת יש לומר שמא אחותה קידש לו שלוחו או אמה או בתה, והרי זו נאסרת עליו, ואע"פ שהנשים אשר בסתם זה מותרות לכל אדם בלעדיו, הוא ודאי אסור בהן שחזקה שליח נאמן עושה שליחותו. ומודה רב נחמן

124

שכל טוב (בובר) בראשית פרשת ויגש - ויחי פרק מז

 עולם היו כל השדות מוחלטות לפרעה:סימן כאכא) ואת העם העביר אותו לערים מקצה גבול מצרים ועד קצהו. בני צוען העביר לחנם, בני חנם לצוען, בני נוף לתחפנחס, ובני תחפנחס לנוף, וכן בכל גבול ערי מצרים, שכיון שסילקם ממקום מושבם ומעל אחזתם שוב אין להם חזקה ולכפור במה שמכרוה ברעב ולומר לא מכרנו לצמיתות אלא משכנוה וכבר פדאינוה וגאלנוה, ועוד שלא יחרפו את אחיו של יוסף לומר להם גולים ומטולטלים אתם ואנחנו אזרחים, ועליו אמר שלמה בחכמתו מזרה רשעים מלך חכם וישב עליהם אופן (משלי כ כו), מזרה רשעים זה יוסף שזירה את המצרים איש מעל אחוזתו, [מלך חכם]

125

שכל טוב (בובר) שמות פרשת שמות - וארא פרק ו

 טוב (בובר) שמות פרשת שמות - וארא פרק וסימן אא) ויאמר ה' אל משה עתה תראה. הבטחתי שהבטחתי כבר לאברהם וגם את הגוי אשר יעבודו דן אנכי (בראשית טו יד), לפיכך עתה תראה אשר אעשה לפרעה, הוא אמר נרפים אתם נרפים (שמות ה יז), לפיכך ביד חזקה ישלחם וביד חזקה יגרשם מארצו:מי שקיים דברו עם אבותינו וגאלם הוא יקיים דברו עמנו ויגאלנו, כדכתיב כימי צאתך מארץ מצרים (אראך) [אראנו] נפלאות (מיכה ז טו):סימן בפרשת וארא ב) ירויחו דורשי הפרשה וישכילו וסמוך לשבע עשרה מאמרות דיבור קשה, בוא וראה משעה שדיבר הקב"ה למשה בסנה שנא' ויאמר משה

126

שכל טוב (בובר) שמות פרשת בא פרק יב

 התורה, ותו אין בדברי קטן כלום. ואי יהבי לי' סתם בי"ד חזקתו בדוק. ואי יהבי' ליה בחזקת בדוק ונמצא שאינו בדוק וטרח שוכר גופיה אי נמי יהיב דמי ובדקי' אין המשכיר חייב בדיני אדם משום מקח טעות, בין באתרא דיהבי אגרה ובדקי, בין באתרא דבדקי אינהו גופייהו, דמצי אמר ליה חזקה ניחא להו לישראל לקייומיה מצוה בממוניה כל שכן בגופיה ובשכר שכירות סברת וקבילת והשתא הוא דהדרת. תני ר' עקיבא אך ביום הראשון תשביתו שאור מבתיכם (שמות יב טו), ביום הראשון היינו יום י"ד דמיקמי יו"ט ואם איתא דהאי יום הראשון יו"ט הוא, הא כתיב וכל מלאכה לא (תעשו) [יעשה]

127

שכל טוב (בובר) שמות פרשת בא - בשלח פרק יג

 אף הנשים במשמע, והדין נותן, הואיל ומזוזה מצות עשה ותפילין מצות עשה, אם למדת על מזוזה שהיא נוהגת בנשים כבאנשים יכול אף תפילין כן, ת"ל למען תהי' תורת ה' בפיך, לא אמרתי אלא במי שהוא חייב בתלמוד תורה, מכאן אמרו הכל חייבין (בתלמוד תורה) [בתפילין] חוץ מנשים ועבדים: כי ביד חזקה הוציאך ה' ממצרים. גדולה מצות תפילין שהיא מזכרת יציאת מצרים:סימן יי) ושמרת את החוקה הזאת זו חוקת תפילין שבה הענין מדבר, ומה ת"ל ושמרת את החוקה לפי שהוא אומר והי' לך לאות שומעני אף הקטנים במשמע, והדין נותן הואיל ומזוזה מצות עשה ותפילין מצות עשה אם למדת

128

אוצר מדרשים (אייזנשטיין) תמורה פרק ג

 שוחקים ונעלזים ובוזזים ממונם והם היו מתים. (תמורה י"א) עת ספוד, כנגד ויוצא ישראל מתוכם, שהיו אלו סופדים ואלו בוזזים, אלו שותקים ואלו סופדים, ובחסדו הוא עתיד לגאל אותם שנית שנאמר והיה ביום ההוא יוסיף ה' שנית ידו וגו' (ישעיה י"א) כי לעולם חסדו. (תמורה י"ב) ועת רקוד, כנגד ביד חזקה ובזרוע נטויה, מלמד שהיו ישראל שמחים ומרקדים שנאמר ויוציא עמו בששון (תהלים ק"ה), וכן לעתיד לבא אינן נגאלים אלא בשמחה וברנה שנאמר ופדויי ה' ישובון וגו' (ישעיה ל"ה) כי לעולם חסדו. (תמורה י"ג) עת להשליך אבנים, כנגד לגוזר ים סוף לגזרים, עשה הים כבנין של אבנים ועשה י"ב שבילים

129

פתרון תורה פרשת בהר סיני

 כל פרץברורי איש עומדים לפני במרץגדלו מעזיזים בערץדוק ממשלתו ולו הארץככ' לה' הארץ ומל' וג'הכין כסאו בשמימהותלה ארץ על בלימהזרת ימינו טפחה רומהחלד מתח כשלמהככ' אף ידי יסדה ארץ וג'טוב לכל עושיה צדקהישר ויחוד שומע צעקהכל מהללים קדושה חזקהלאלהא עביד שמיא וארקאככ' כדנה תמרון לה' אלהיא די שמ' ג',מלך שוכן מרומיםניהג ברחמיו מעוטי עמיםסיגלם אמרים רשומיםעושר אותם בעמל לאומיםככ' ויתן להם ארצות גוים וג'פועל ישועות בקרב הארץצור הזהיר משמי ערץקריאת דרור לתבל היפרץרחומים להשבית שבת הארץככ'

130

פתרון תורה פרשת והיה כי תבוא

 וירעו אותנו המצרים וג', ונצעק אל ה' אלהי אבותינו וג', כמה שכת' ועתה הנה צעקת בני ישר' בא' אלי וג' וישמע ה' את קולנו, כמ' שנ' ואת צעק' שמעתי מפני נגשיו וג'. וירא את עניינו וא' עמ' וא' לח', כמו שכ' וגם ראיתי את הלחץ וג' ויוציאנו ה' ממצר' ביד חזקה וג', ולפי שיצאו אבותינו ממצרים אנו חייבין להודות להקב"ה להלל לשבח ולפאר ולרומם, שאילו לא יצאו אבותינו ממצ' כבר ה[י]ינו אנחנו ובנינו ובני בנינו עבדים משועבדים לפרעה. ויביאנו אל המקום הזה וג' כמו שכת' כי באתי אל הארץ, ואומ' ויתן לנו את הארץ הזאת, ארץ שפירותיה קלין

1234567891011121314151617181920