חזקה

חזקה מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 24086 מקורות עבור חזקה. להלן תוצאות 111 - 120

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


111

פסיקתא זוטרתא (לקח טוב) שמות פרשת וארא פרק ט

 לבו הוא ועבדיו. הוא ראשון ועבדיו אחריו, וכן במכות הוא ראשון ועבדיו אחריו, ונער פרעה וחילו (תהלים קלו טו):סימן להלה) ויחזק לב פרעה וגו' כאשר דבר ה' ביד משה. כענין שנאמר לו למשה ואני ידעתי כי לא יתן אתכם מלך מצרים להלך ולא ביד חזקה (שמות ג יט), שישראל אין יכולין לצאת כי אם בזרוע נטויה של גבורה: גואלנו ה' צבאות שמו קדוש ישראל. הוא יגאלנו כאשר הבטיחנו על יד נביאו, כי פדה ה' את יעקב וגאלו מיד חזק ממנו (ירמיה לא י): סליק פרשת ואראפרשת בא:כתיב טוב ליראי האלהים שיראו מלפניו (קהלת ח יב), וטוב

112

פסיקתא זוטרתא (לקח טוב) שמות פרשת בא - בשלח פרק יג

 בפיך. מיכן אמרו כל המניח תפילין כאילו קורא בתורה, יכול הקורא בתורה פטור מן התפילין, ת"ל וירא אלהים יצא את כלם (קהלת ז יח), זה המניח תפילין ועוסק בתורה: שבת ויום טוב אסור להניח תפילין [שנא' והיה לך לאות יצא שבת ויום טוב] שהן אות ואין צריך אות: כי ביד חזקה הוציאך ה' ממצרים. גדול מצות תפילין שבה זוכר יציאת מצרים:סימן יי) ושמרת את החקה הזאת. מה בא ללמדנו, למדנו על הקטנים שפטורים מן התפילין, שנאמר ושמרת את החקה הזאת, מי שמחויב בחקים חייב בתפילין ולא הקטן, מיכן אמרו כל קטן שיודע לשמור תפיליו אביו עושה לו תפילין.

113

פסיקתא זוטרתא (לקח טוב) שמות פרשת משפטים פרק כב

 פסיקתא זוטרתא (לקח טוב) שמות פרשת משפטים פרק כבסימן אא) אם במחתרת ימצא הגנב וכה ומת. במס' סנהדרין אמר רבא מאי טעמא דמחתרת, חזקה אין אדם מעמיד עצמו על ממונו, והאי מימר אמר אי אזילנא קאי לאפיי ולא שבק לי ואי קאי לאפיי קטילנא ליה, ורחמנא אמר אם בא להורגך השכם להורגו: ואע"פ שאין הורגין בלא התראה, מחתרתו זו היא התראתו, מיכן אתה למד לפיקוח נפש מן התורה, ומה שפיכות דמים שמטמא את הארץ, ומסלק את השכינה, אמרה תורה והכה ומת, אע"פ שעל ספק בא, קל וחומר לפיקוח נפש שדוחה את הספק:סימן בב) אם זרחה השמש

114

פסיקתא זוטרתא (לקח טוב) ויקרא פרשת אמור

 שמות כא) האשה וילדיה תהיה לאדוניה. נכרית דכתיב (דברים ז) כי יסיר את בנך מאחרי. בנך הבא מאיש קרוי בנך ואין בנך מן הכנענית קרוי בנך אלא בנה. כל שמטמא להם קורע עליהם וחולץ ומתאבל. לאמו ולאביו ולבנו ולבתו ולאחיו פתח הכתב באמו לפי שהיא ודאי אבל אביו שהוא מחמת חזקה שהבנים בחזקת שהן מן אביהם תאמר לא יטמא לו לפיכך נאמר לאמו ולאביו. ולבנו ולבתו. לפי שיש בבן מה שאין בבת. שהבן האב מחויב בו מצות הרבה למולו ולפדותו אם בכור הוא. וללמדו תורה ואומנות. לפיכך הקדים הבן לבת. והקדים האם והאב לבן ולבת לפי שהאם והאב חייב בכבודם

115

פסיקתא זוטרתא (לקח טוב) ויקרא פרשת בהר

 ויצא בשנת היובל. (ישעיה כז) והיה ביום ההוא יתקע בשופר גדול. כי לי בני ישראל עבדים. לא בני ישראל עבדים לאומות העולם. (ישעיה נז) כי לא לעולם אריב. אני ה' אלהיכם. על כרחכם. וכן הוא אומר (יחזקאל כ) והעולה על רוחכם וגו' חי אני נאם ה' אלהים אם לא ביד חזקה ובחמה שפוכה אמלוך עליכם. לא תעשו לכם אלילים את שבתותי תשמרו אע"פ שגליתם לבין האומות לא תעשו כמעשיהם [דף עה עמוד א] שנאמר (הושע ט) אל תשמח ישראל אל גיל (בעמים) [כעמים] אע"פ שפנית אליהם אל תעשו כמעשיהם והשבתות תשמורו ובבתי כנסיות ובבתי מדרשות תקבצו. אני ה'. נאמן לשלם

116

פסיקתא זוטרתא (לקח טוב) במדבר פרשת שלח לך

 ויתן אל משה ככלותו לדבר אתו. וכל המקיים מצות ציצית כאילו קיים כל התורה כולה הרי אלו שלש מצות חמורו' יחד בזה אחר זה. אני ה' אלהיכם. על כרחכם. כענין שנא' ביחזקאל (יחזקאל כ) והעולה על רוחכם היו לא תהיה וגו'. ואומר (שם) חי אני נאם ה' אם לא ביד חזקה ובזרוע נטויה אמלוך עליכם. ד"א חי אני נאם ה'. ר' נתן אומר אין לך כל מצוה שבתורה שאין מתן שכרה בצדה. צא ולמד ממצות ציצית:מעשה באדם אחד שהיה זהיר במצות ציצית ושמע שיש זונה בכרכי הים ונוטלת ארבע מאות זהובים בשביל שכרה וכו'. כיון שהגיע לאותו מעשה באו

117

פסיקתא זוטרתא (לקח טוב) דברים פרשת תצא

 כרב דאמר אין האשה עושה שליח לקבל לה גיטה מיד שליח בעלה. ההוא שכיב מרע דכתב גיטא לדביתהו במעלי שבתא ולא הספיק ליתנו לה למחר תקף ליה עלמא אתא לקמיה דרבא אמר להו ליקניה ניהלה לההוא דוכתא דיתיב ביה גיטא ותחזיק ביה. דתנן נעל וגדר ופרץ כל שהוא הרי זו חזקה. וגט שלא בא ליד אשה עד שמת בעלה אינו גט והמשלח גטו ממקום רחוק נותן אותו לה בחזקת שהוא קיים. וצריך שיאמר לסופר כתוב ולעדים חתומו. נכתב ביום ונחתם בלילה פסול. והלכה גט מעושה בישראל כשר ובגוים היו חובטין אותו ואומר לו עשה מה שישראל אומר לך כשר והני

118

פסיקתא זוטרתא (לקח טוב) דברים פרשת תבא

 פרישות דרך ארץ כמה שנאמר (שם) וירא אלהים את בני ישראל וידע אלהים. ואת עמלנו. אלו הבנים שנאמר (שם א) כל הבן הילוד היאורה תשליכוהו וגו'. ואת לחצנו. זה הדחק שנאמר (שם ג) וגם ראיתי את הלחץ אשר מצרים לוחצים אותם:ויוציאנו ה' אלהינו ממצרים. בכבודו ובעצמו. ביד חזקה. זה הדבר שנא' (שם ט) הנה יד ה' הויה במקנך. ובזרוע נטויה. זו החרב שנאמר (דה"א כא) וחרבו שלופה בידו נטויה על ירושלים. ויליף נטויה מנטויה. ובמורא גדול. זה גילוי השכינה שנא' (דברים ד) או הנסה אלהים לבוא לקחת לו גוי וגו'. ובאותות. זה המטה שנאמר (שמות ד) ואת המטה הזה

119

פסיקתא זוטרתא (לקח טוב) דברים פרשת וזאת הברכה

 אחל תת פחדך ויראתך על פני העמים תחת כל השמים. ונאמר ביהושע (יהושע י) ביום תת ה' את האמורי. מיכן אמרו כשם שעמדה חמה ליהושע כך עמדה לו למשה. לעיני כל ישראל. כענין שנאמר (דברים ד) או הנסה אלהים לבוא לקחת לו גוי מקרב גוי במסות באותות ובמופתים ובמלחמה וביד חזקה ובזרוע נטויה ובמוראים גדולים ככל אשר עשה לכם ה' אלהיכם במצרים לעיניך. ואומר (שם יא) כי עיניכם הרואות את כל מעשה ה' הגדול אשר עשה. ואומר (שמות יט) הנה אנכי בא אליך בעב הענן בעבור ישמע העם בדברי עמך. היינו לעיני כל ישראל:לכל תכלה ראיתי קץ רחבה מצותך

120

פסיקתא זוטרתא (לקח טוב) שיר השירים פרק ח

 נראה תמיד, כך תהיו זוכרים את הבורא תמיד: כי עזה כמות אהבה. בשעה שאתם נהרגים עלי אני משים אהבתי עליכם: קשה כשאול קנאה. שאומות העולם מקנאים את ישראל: רשפיה של אהבה רשפי אש. כמו הגחלים של אש: שלהבת יה. כמו מאפיליה (ירמיה ב, לא). שאינו שם קדוש, אלא כשם ששלהבת חזקה: דבר אחר שימני כחותם. כנסת ישראל אומרת לפני הקב"ה שימני כחותם על לבך כענין, שנאמר (דברי הימים ב ז, טז) והיו עיני ולבי שם כל הימים. שתהא זוכרינו תמיד: כחותם על זרועך. כענין שנאמר (ישעיה מט, טז) הן על כפים חקותיך, חומותיך נגדי תמיד: כי עזה כמות אהבה. שאנו

1234567891011121314151617181920