חזון נחום חלק א - הערות סימן קכא

חזון נחום חלק א - הערות סימן קכא

  

27) הג"ה. העירני בני בכורי החריף כמר יעקלי נ"י [ז"ל אשר עולל לי בעוה"ר, שנאסף נגהו בימי נעוריו ד' יכפר בעדי וראה לעיל סי' י"ב] העיר אותי במה שחדשתי דבהקדש דרבנן פודין בלא הוה"ע לכתחלה הוא רק משום דגם בדאו' אין הוה"ע מעכב ועכשיו שהעליתי דלא פקע החומרא של קדו"ד דמעיקרא לעכב הוה"ע, ממילא גם אחר שנשאר רק הקדש דרבנן תבעי הוה"ע לכתחלה ויפה הרגיש, אבל באמת ניחא דמה דבקדשים שמתו אכתי איכא מעילה מדרבנן מבואר במעילה (י"ב) שהוא רק בקדשי מזבח, אבל בק"ד אם א"ר לפדותו ליכא אפי' מעילה דרבנן ומפורש בפסחים ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.