חוקי חיים הלכות זכיה ומתנה פרק ו

חוקי חיים הלכות זכיה ומתנה פרק ו

  

הלכה כד
[כד] שם בפ"ו הכ"ד כת' הר"מ ז"ל וז"ל הורו רבותי שאם היה [מנהג] המדינה שיעשה וכו' וכתב הראב"ד ז"ל איני משוה עם רבותי[ו] בזה וזאת הגרמא דומה לזרעוני גינה ולא צמחו שאינו משלם לו ההוצאה וכללו של דבר אבוד ממון שבעל הממון עושה אותו אע"פ שזה גרם פטור וכו':
ולכאורה ק"ל דלפי חילוקו של הראב"ד ז"ל היכי אמרי' התם במס' בתר' דצ"ג על מה שנחלקו בזרעוני גינה דת"ק סבר דאינו משלם לו ההוצאה וי"א דמשלם לו ההוצאה נמי ואמרי' בגמרא מאן י"א ומסקינן רשב"ג דתני המוליך חיטין לטחון ולא לתתן ועשאן סובי ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.