חוקי חיים הלכות אישות פרק יא

חוקי חיים הלכות אישות פרק יא

  

הלכה ח
[ח] כתב הר"מ בפי"א מה' אישות ה' ח' כל בתולה שכתובתה מאתים יש לה טענת בתולים וכל שכתובתה מנה או שלא תקנו לה חכמים כתובה אין לה טענת בתולים. ע"כ:
והנה כונת הר"מ ז"ל מבוארת במ"ש או שלא תקנו לה חכמי' כתו' דהיינו כגון חרשת ושוטה שכ' בהד' דלא תקנו חכמים כתו' לחרשת ושוטה יע"ש וא"כ כיון דמדינא אין להן כתובה אם כתב לה אינו אלא מתנה ולא מהני ט"ב אלא להפסידה ממה שהוא תנאי ב"ד וכ"כ הה"מ ז"ל וק"ל ממאי דאמרינן בפ' אלו נערות דל"ו על ברייתא דהחרשת והשוטה והאילונית יש להם קנס ויש להם טענת ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.