חוקי חיים הלכות אבל פרק ב

חוקי חיים הלכות אבל פרק ב

  

הלכה ז
[ז] הלכות אבל בפ"ב ה"ז המ"ל ז"ל עלה ונסתפק בהא דקי"ל דאינו מטמא לאחותו ארוסה אם נתקדשה קידושין דרבנן מהו מי אתו קידושין דרבנן ודחו עשה (דלא) [דלה] יטמ' או לא והע' מסו' דיבמות דפ"ט ע"ב דלא אתו קידושין ודחו עשה דתורה יע"ש:
ונוראות נפלאתי על המ"ל שח"ו נר' דשכח תלמודו מאי דשקיל וטרי בה' נערה בתולה פ"א ה"ה על מ"ש מרן ז"ל דכל מילי אסמכינהו אלאו דלא תסור והוי כעין דאורייתא וממעטי' מלא תהיה לאשה כו' והרב כמוהר"א ששון ז"ל רצה לדחו' דברי מרן והוא ז"ל עשה לה סמוכו' מכמה מקו' ומכללם מ ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.