חופה

חופה מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 3673 מקורות עבור חופה. להלן תוצאות 81 - 90

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


81

זוהר מהדורת הסולם - הקדמה מאמר בליליא דכלה

 זוהר מהדורת הסולם - הקדמה מאמר בליליא דכלה[אות קכה] רבי שמעון הוה יתיב ולעי באורייתא, בליליא דכלה אתחברת בבעלה, דתנינן כל אינון חבריא דבני היכלא דכלה, אצטריכו בההיא ליליא, דכלה אזדמנת למהוי ליומא אחרא גו חופה בבעלה, למהוי עמה כל ההוא ליליא, ולמחדי עמה בתקונהא דאיהי אתתקנת, למלעי באורייתא, מתורה לנביאים, ומנביאים לכתובים, ובמדרשות דקראי, וברזי דחכמתא. בגין דאלין אינון תיקונין דילה ותכשיטהא. ואיהי ועולמתהא עאלת וקיימת על רישיהון, ואתתקנת בהו וחדת בהו כל ההוא ליליא. וליומא אחרא לא עאלת לחופה אלא בהדייהו, ואלין אקרון בני חופתא. וכיון דעאלת לחופתא, קב"ה שאיל עלייהו ומברך לון, ומעטר לון בעטרהא דכלה, זכאה

82

זוהר מהדורת הסולם - בראשית פרשת לך לך מאמרים לברית מילה

 דא נקטינן, והכי שפיר וחזי לקמאן.[אות תכח] א"ר אבא, ודאי כך הוא ויאות מלה, ומאן דלא אמר הכי, אפיק גרמיה מעשרה חופות דזמין קב"ה למעבד לצדיקיא, בעלמא דאתי, וכלהו מתקשרן בהאי. ובגיני כך, עשרה מלי דמהימנותא אית בהאי קרא, אשרי תבחר ותקרב וגו', וכל מלה ומלה חד חופה אתעביד מנה.[אות תכט] זכאה חולקיכון בעלמא דא, ובעלמא דאתי, דהא אורייתא מתקשרא בלבייכו, כאילו קיימיתו (דף צ"ה ע"א) בגופייכו בטורא דסיני, בשעתא דאתיהיבת אורייתא לישראל.[אות תל] פתח אידך ואמר מזבח אדמה תעשה לי וזבחת עליו את עלתיך ואת שלמיך וגו'. תאנא, כל מאן דקריב בריה לקרבנא דא, כאילו אקריב

83

זוהר מהדורת הסולם - בראשית פרשת ויחי מאמר ועתה שני בניך הנולדים

 אות עו] רבי אבא אמר, מהכא והביאו את כל אחיכם מכל הגוים מנחה לה', צבי למימר, כד יהא קב"ה בדינא במצראי, בעדנא ההיא ייתון כל עממיא מנחה, כד שמעו שמועה דקב"ה, היינו ונהרו אליו כל הגוים.[אות עז] תנא, אמר רבי שמעון, עתיד קב"ה למיעבד לכל זכאה וזכאה, חופה בירושלם, קול ששון וקול שמחה קול חתן וקול כלה, כד תיתוב מטרוניתא למלכא, ועביד לה ארוסין, הה"ד צאינה וראינה וגו' ביום חתונתו וביום שמחת לבו. ביום חתונתו זה מתן תורה, וביום שמחת לבו זה בנין בית המקדש, שיבנה במהרה בימינו.[אות עח] ומולדתך אשר הולדת אחריהם לך יהיו, דא ישראל לתתא,

84

זוהר מהדורת הסולם - שמות פרשת תרומה מאמר שבע ברכות דכלה

 זוהר מהדורת הסולם - שמות פרשת תרומה מאמר שבע ברכות דכלה[אות תשפח] פתח איהו על פתורא ואמר, ועשית את הקרשים למשכן עצי שטים עומדים. כתיב הכא עומדים. וכתיב התם שרפים עומדים. מה להלן שרפים, אוף הכא נמי שרפים. אלין קרשים קיימן בתקוני דכלה, וסחרן סחרנא דחופה, למשרי בההיא חופה רוח עלאה, כגוונא דא כלה לתתא, אצטריך לתקנא חופה לחופאה בתקינו שפירו, ליקרא דכלה אחרא, דאתיא למשרי תמן בחדוה, לכלה תתאה.[אות תשפט] ובגין יקרא דההיא כלה עלאה, אצטריך למעבד חופאה דשפירו, בכל תקוני דשפירו, לזמנא לכלה עלאה, לההיא חדוה. כגוונא דא בכל גזירו דברית לתתא, אצטריך לאתקנא כסא אחרא בשפירו,

85

זוהר מהדורת הסולם - דברים פרשת עקב מאמר עשרה דברים למעבד בסעודתא

 לאנהרא פתורא בשרגא, כמה דאוקמוה, שלחן בצפון, ומנורה בדרום. וצריך הסבה, כמה דאוקמוה הסבו אחד מברך לכלם.[אות לב] ובשבת, בכל מלוי, צריך לאתוספא מחול על הקדש, בין במאכליו, ומשתיו, בין בלבושוי, בין בהסבתיה, דצריך לתקנא ליה מסבה שפירא, בכמה כרים וכסתות מרקמן, מכל דאית בביתיה, כמאן דתקין חופה לכלה. דשבתא איהי מלכתא, ואיהי כלה. ובגין דא הוו נפקי מארי מתניתין ע"ש, לאקדמותי לארחא, והוו אמרי באי כלה באי כלה. וצריכין לאתערא שירה וחדוה לפתורה לגבה.[אות לג] ולא עוד, אלא דאית רזא אחרא. כגוונא דצריך לקבלא גבירתה, בכמה נהורין דשרגין בשבת, ובכמה ענוגין, ולבושין שפירין, וביתא מתקנא בכמה מאני

86

זוהר חדש מהדורת הסולם - במדבר פרשת בלק מאמר ואתן אדם תחתיך

 דעלמא, גלוי וידוע קמך, דאנא לא חיישנא עלי, ועל גופאי, ועל ממוני כלום, דהא בדינא אתעביד כל מה דאתעביד. אבל אבא ואמא סבין אית לי, דלית לי במה דאפרנס לון, ועל דא חיישנא.[אות מ] ותו, על כל דא, צרורא חדא דדינרין דהוה בההוא ארנקא, דחד מסכינא למעבד חופה לברתיה ענייא, מה יעביד. מאריה דעלמא, ע"ד כאיבנא בלבאי יתיר.[אות מא] בכי ואמר, משפטי ה' אמת צדקו יחדו. דינין דמארי עלמא קשוט אינון. אמאי אינון קשוט. בגין דצדקו יחדו. דהא בשעתא דדינא, דקב"ה בעי למעבד דינא, כמה מארי תריסין קיימין מהאי סטר ומהאי סטר ומגיחין אלין באלין, ומצדיקין אלין באלין.

87

פירוש הסולם לזוהר - הקדמה מאמר בליליא דכלה

 ליליא דכלה אתחברת בבעלה. וכל אינון חבריא דבני היכלא דכלה, הם התמכיןדאורייתא.ולאחר גמר התיקון והגאולה השלימה, שה"ס הכתוב, והיה יום אחד הוא יודע לה' לא יום ולא לילה והיה לעת ערב יהיה אור (זכריה י"ד). הוא שאומר דכלה אזדמנת למהוי ליומא אחרא גו חופה בבעלה. כי אז ישוב הב"ן להיות ס"ג והמ"ה יהיה ע"ב. וע"כ נבחן ליומא אחרא, ולחופה חדשה. והצדיקים בעת ההיא נקראים בני חופתא, שה"ס הלעאן באורייתא שאין בהם עשיה, כי אז נאמר ומלאה הארץ דעה את ה' (ישעיה י"א) ולהיות הצדיקים הללו ע"י מעשיהם הטובים יעלו הב"ן להיות ס"ג, מכח המשכתם היראה

88

פירוש הסולם לזוהר - הקדמה מאמר מי זאת

 לזווג הגדול לעאלא לה לחופה, ונמצא בההוא מדבר דלחישו בשפוון איהי עולה שעל ידי המ"ן שהעלו מקודם לכן בלחישו בשפוון דהיינו, בדיבור בלי קול, כי הקול שלה היה עדיין בבחינת טו"ר כנ"ל, והמשיכו בה הקול דאמא, הנה מכל אלו המע"ט נעשה עתה הזווג הגדול לעאלא לה גו חופה, כי עתה נעשה גם קולה עצמה טוב בלי רע כלל, ונעשית קדש קדשין כמו אמא.והנה הדיבור בלחש נבחן למלה דפומא, כלומר, בלי הצירוף של חיך וגרון ולשון ושנים, אלא רק ע"י מוצא השפתים ופומא. שיהיה בבחינת קולה לא ישמע כנ"ל, וז"ש בההיא מלה דפומא איהי סלקא, שכן דרך

89

פירוש הסולם לזוהר - בראשית פרשת בראשית א מאמר והארץ היתה תהו

 לא היה נעשה המסך, ולא היה כלי לבית קבול על אור העליון, ואתיישב בה שנתישב ונתקן בה לקביעות שתשמש בה בבחי' נביע ובית קבול על האור.חשך, רזא דאשא תקיפא וההוא חשך חפי על גבי ההוא תהו על גבי ההוא פסולת ואתתקנת מיניה: חשך ה"ס אש חזקה. וחשך הזה חופה על התהו, על גבי אותו פסולת, והוא נתתקן ממנה. כלומר, שחשך אין פירושו העדרו של האור בלבד, דהיינו ריקנות אלא הוא בחינה הפועלת ריקנות, כמו אש חזקה השורפת ומכלה כל ישות שנוגעת בו ומניחה מקומו ריקן. וז"ש חשך רזא דאשא תקיפא, חשך ה"ס אש חזקה ששורפת ומכלה כל, כן הוא

90

פירוש הסולם לזוהר - בראשית פרשת בראשית א מאמר והנחש היה ערום

 דעלמא מה דלא ידעו עד השתא: ותפקחנה וגו' רח"א שנפקחו לדעת את רעות העולם, מה שלא ידעו עד עתה, כיון דידעו ואתפקחו למנדע ביש כדין ידעו כי ערומים הם דאבדו זהרא עלאה דהוה חפי עלייהו, כיון שידעו ונפקחו עיניהם לדעת רע, אז ידעו כי ערומים הם שאבדו זהר העליון שהיה חופה עליהם, ואסתלק מנייהו ואשתארו ערומים מניה, ונסתלק מהם ונשארו ערומים ממנו.[אות תנב] ויתפרו עלה תאנה. אתדבקו לאתחפאה באינון צולמין דההוא אילנא דאכלו מניה, דאקרון טרפי דאילנא: ויתפרו עלה תאנה, פירושו, שנתדבקו להתכסות בצללים של אילן ההוא שאכלו ממנו. כי עלי האילן עושים צל מתחתיהם, פירוש, כי יש צל

1234567891011121314151617181920